XIV. évfolyam 11. szám - 2014. november

Megalakult Pilisvörösvár város új Önkormányzata

Az új képviselőtestület a Himnusz eléneklésével kezdte a közös munkát

Az alakuló ülést október 22-én, szerdán este tartották a városháza tanácskozótermében. Az új képviselőtestület tagjain és a Polgármesteri Hivatal képviselőin kívül jelen volt néhány meghívott vendég is, tiszteletét tette többek között Szondyné Sárfy Zsuzsa, a Járási Hivatal vezetője, néhány intézményvezető, valamint több egyesületi elnök. A vendégek között foglaltak helyet a bizottságok külsős tagjelöltjei is.

Az ülés elején Gromon István polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a napirend elfogadása következett, amire a szavazógép meghibásodása miatt csak rövid technikai szünet után, kézi szavazással került sor. Mivel a szavazógépet nem sikerült megjavítani, az ülés további részében is kézzel szavaztak a képviselők.

Az ötéves közös munkát ezután a Himnusz eléneklésével kezdte meg a testület, majd dr. Mirk Mária, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az önkormányzati választás és a nemzetiségi önkormányzati választások eredményeit. A választások rendben zajlottak le – mondta, és köszönetet mondott a választási iroda munkatársainak és a választási bizottság tagjainak munkájukért.

A második napirendi pont a képviselők, majd a polgármester eskütétele volt, amit a polgármesteri program ismertetése követett. (A polgármesteri programot lapunk 10. oldalán olvashatják.) Ezután következett a polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása. A korábbi ciklusokban volt mozgástere a képviselőtestületnek a polgármester illetményének meghatározásában, az új önkormányzati törvény azonban pontosan megszabja az összeget: a 10 001–30 000 lakosságszámú települések esetében a főállású polgármester illetménye havi bruttó 523 500 forint, a költségtérítés pedig az illetmény 15%-a, vagyis 78 525 forint. A képviselőtestület megerősítette a törvény megállapítását. (140 és 141/2014. határozat – 12 igen, egyhangú)

vorosvari-ujsag-2014-11-00026

Kézi szavazás a szavazógép meghibásodása miatt

Alpolgármesterek

Ezután került sor az alpolgármesterek megválasztására. A törvény egy vagy több, főállású vagy társadalmi megbízatású alpolgármester választására ad lehetőséget. Az alpolgármester vagy alpolgármesterek személyére a polgármester tehet javaslatot, a testület pedig titkosan szavaz a javasolt személyekről. Egy alpolgármesternek a képviselőtestület tagjai közül kell kikerülnie, de mellette választhatnak külsős alpolgármestert is.

vorosvari-ujsag-2014-11-00027

A polgármester kiveszi az esküt a két alpolgármestertől

Gromon István a korábbiakhoz hasonlóan az egy főállású helyett két társadalmi megbízatású alpolgármesterre tett javaslatot, akik fél-fél munkaidőben dolgoznak, és a törvény szerinti egy főállás tiszteletdíján osztoznak. A képviselőtestület támogatta, hogy továbbra is Kimmelné Sziva Mária és Pándi Gábor segítse a polgármester munkáját. (143 és 144/2014. határozat – 10 igen, 2 nem) Az alpolgármesterek tiszteletdíját bruttó 214 635 forint/hó összegben, a költségtérítést bruttó 32 195 forintban állapították meg. (145 és 146/2014. határozat – 9 igen, 3 nem)

Bizottságok

A képviselőtestület bizottságait a szervezeti és működési szabályzatban leírtak határozzák meg. A legutóbbi ciklusban három bizottság működött, 7-7 taggal: az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság (ÜOKB); a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság (PVKB); valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság (SZEB). A bizottságok létszámára és összetételére a polgármester tehet javaslatot. Gromon István azt javasolta, hogy változatlan formában maradjon meg az előző ciklusban alkalmazott bizottsági struktúra. A bizottságok felállítása több részhatározattal történt. Az első határozattal a bizottsági elnököket (147/2014. határozat – 9 igen, 3 nem), majd a képviselő bizottsági tagokat (148/2014. határozat – 9 igen, 3 nem), végül a nem képviselő tagokat választották meg (149/2014. határozat – 9 igen, 3 nem). Az új bizottságok változatlan létszámmal alakultak meg, a következő összetétellel:

Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság:

vorosvari-ujsag-2014-11-00028

A külsős bizottsági tagok is letették esküjüket

 • Dr. Kutas Gyula elnök
 • Kollár-Scheller Erzsébet képviselő
 • Schellerné Mikulán Anetta képviselő
 • Selymesi Erzsébet képviselő      
 • Bácsatyai István külsős tag
 • Károssy Jenő külsős tag
 • Siklósi Krisztián külsős tag

Szociális és Egészségügyi Bizottság:

 • Kollár-Scheller Erzsébet elnök
 • Fresz Péter képviselő
 • Kozek Gábor képviselő
 • Dr. Kutas Gyula képviselő
 • Braun Mártonné külsős tag
 • Gáspár Nikolett külsős tag
 • Ruszné Schuck Katalin külsős tag

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság:

 • Preszl Gábor elnök
 • Fresz Péter képviselő
 • Kozek Gábor képviselő
 • Schellerné Mikulán Anetta képviselő
 • Botzheim Tibor külsős tag
 • Dr. Lovász Ernő külsős tag
 • Tasnádi Ágnes külsős tag
vorosvari-ujsag-2014-11-00025

Dr. Mirk Mária, a HVB elnöke ismertette a választási eredményeket

A SZEB egyik képviselő tagjának a polgármester eredetileg Kiss István György képviselőt jelölte, aki azonban nem vállalta a tagságot, mert inkább az ÜOKB munkájában szeretett volna részt venni. Mivel erre nem kapott lehetőséget, helyette dr. Kutas Gyula vállalta el a közreműködést a SZEB munkájában. Kőrössy János fideszes képviselő azt kifogásolta, hogy a Fidesz nem kapott a képviselőik számával arányos számú bizottsági helyet, továbbá szakmai szempontok miatt javasolta a szociális bizottságba Selymesi Erzsébetet, aki a Napos Oldal Szociális Gondozó Központ vezetője. A polgármester válaszul elmondta, hogy Kőrössy Jánosnak a korábbi ciklusokban tapasztalt problémák miatt nem szánt bizottsági helyet, Fresz Pétert azonban két bizottságba is javasolta. Selymesi Erzsébet részvétele a szociális bizottságban az érintettség miatt nem szerencsés (képviselő asszony a Napos Oldal Szociális Központ vezetője, melynek fenntartója a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás, ennek gesztora pedig Pilisvörösvár Város Önkormányzata) – ezzel egyébként maga Selymesi Erzsébet is egyetértett.

A bizottságok megszavazása után a külsős bizottsági tagok is letették ünnepélyes esküjüket.

Tiszteletdíjak

Ezek után döntöttek a képviselői tiszteletdíjakról. Mivel az előző évihez képest a polgármester és az alpolgármesterek tiszteletdíja a jogszabályok alapján 4,7%-kal emelkedett, a testület úgy döntött, hogy a képviselők díja is ennyivel emelkedjen. Az így kialakuló tiszteletdíj egyébként így még mindig alacsonyabb a 8 évvel ezelőttinél, mivel 2012-ben a kiadáscsökkentési lépések keretében 10%-kal csökkentették a képviselők járandóságát, amely a 2002-2006-os ciklus óta nem emelkedett Vörösváron. Összegszerűen mindez azt jelenti, hogy 2014. október 12-étől a képviselők havonta bruttó 48 581 forint, a bizottsági elnökök 79 886 forint tiszteletdíjra jogosultak. Két vagy több bizottsági tagság esetén 62 820 forint jár a képviselőknek, a külsős tagok tiszteletdíja bizottsági ülésenként (tényleges részvétel esetén) 7 329 forint. (27/2014. rendelet – 8 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

A polgármester és az önkormányzati képviselők esküjének szövege

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői/polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Pilisvörösvár fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

SZMSZ

Napirendre került az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata is, amelynek keretében néhány jogszabályi változást vezettek át az SZMSZ-ben, illetve – mivel megalakult a városban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat – annak működési szabályait is beépítették a rendeletbe. (28/2014. rendeletmódosítás – 12 igen, egyhangú)

Az ünnepélyes alakuló ülésről a Pilis TV felvételt készített, ezt október-november folyamán vetítették a tévében, a felvétel utólag is megnézhető a tévé honlapján, az archívumban. (www.pilistelevizio.hu – Műsoraink – Napirenden)

Egyéb határozatok:

150/2014. – a Képviselőtestület gazdasági programjának felülvizsgálatáról, új program elfogadásáról
151/2014. – a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsába történő delegálásokról

Rendeletek

27/2014. (X. 27.) – A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről28/2014. (X. 27.) – Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) rendelet módosítására

A képviselőtestület által hozott határozatok és rendeletek megtalálhatók a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzat / Önkormányzati dokumentumok).