XV. évfolyam 2. szám - 2015. február

Elfogadták az idei Költségvetést

2015. február 5-ei rendes ülés

Új szavazórendszer

Még a napirendek tárgyalása előtt Huszti Benjámin, a Globomax Zrt. képviselője bemutatta a képviselőknek az új MVoks jegyzőkönyvező és szavazatszámláló konferenciarendszer működését. A rendszer beszerzésére azért volt szükség, mert az előző, 15 éve használt rendszer már elöregedett, gyakorivá váltak a problémák, míg végül tavaly ősszel teljesen el is romlott. A rövid technikai ismertető után az ülés a költségvetési rendelettervezet megtárgyalásával folytatódott.

Költségvetési rendelet

A rendelet tárgyalásánál Gromon István polgármester elmondta, hogy a 2015-ös költségvetés az előző négy-öt évhez képest kevésbé lesz feszített. Ez azt is jelenti, hogy lehetőség lesz több jelentős sajáterős fejlesztésre, és megfelelő összegű tartalék is rendelkezésre áll. A jobb költségvetési helyzet főbb okai a következők: az iparűzési adóbevételek a korábbi évek csökkenése után 2013-ban és 2014-ben nem csökkentek tovább, hanem valamivel meghaladták az előző évi előirányzatot. Ennek alapján – további hasonló növekedést feltételezve – a 2015. évre 420 millió forintos iparűzési adóbevétellel lehet számolni. A magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel is nőtt, ez az adónem az önkormányzat számára biztos, az idei évben várhatóan kb. 90 millió forintos bevételt biztosít, ami fedezetet nyújt ahhoz, hogy az önkormányzat ne hitelből, hanem saját forrásból tudjon jelentős fejlesztéseket megvalósítani. Az önkormányzati főzőkonyha létrehozásával jelentősen csökkentek a közétkeztetési kiadások, az adósságkonszolidációnak köszönhetően pedig a korábbi években előre jelzetthez képest 2015-ben kb. 188 millió forinttal kevesebb lesz a kiadás.

A közel 120 millió forintnyi sajáterős fejlesztés és az összesen kb. 37,5 millió forint értékű felújítás mellett tervek készítésére összességében mintegy 8 millió forint lett betervezve, így felkészülten várhatja az önkormányzat az európai uniós és egyéb pályázati lehetőségeket. 

A tartalék közel 24 millió forint. (25/2015. rendelet – 9 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) (A költségvetési rendeletről részletesen a 14. oldalon olvashatnak).

Helyi Építési Szabályzat

Módosította a testület a Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) szóló rendeletet. A HÉSZ mellékletét képező SZT-1 és SZT-2 tervlapok módosítása a Budapest–Esztergom vasútvonal-korszerűsítéshez kapcsolódó gyalogos útvonal miatt, valamint elírásból fakadó hibák javítása miatt vált szükségessé. A tervlapok módosítási eljárásával párhuzamosan folyik a HÉSZ-szöveg módosítása is. Ezzel kapcsolatban a véleményezési eljárás lezárásáról döntött a testület. Kálmán Kinga főépítész elmondta, hogy azért is szükséges a módosítások elfogadása, mert e nélkül félreértések és akár jogi problémák is adódhatnak. A főépítész hozzátette, hogy a módosításokat a véleményező államigazgatási szervek is elfogadták. (18/2015. rendelet – 11 igen, 1 tartózkodás, 19/2015 – 11 igen, 1 tartózkodás)

Betelepülési emlékmű helyének kialakítása

vorosvari-ujsag-2015-02-00020

T. Brózik Zsófia, a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda tájépítész mérnöke

A képviselőtestület a közelmúltban döntött arról, hogy a Szinvai Pál által készítendő, négytagú szoborcsoportot az Iskola utca és a Templom tér sarkán, a volt Templom téri óvodánál lévő útkereszteződésben kialakítandó kis téren állítják fel. A tér koncepciótervének elkészítésével a Pagony Táj- és Kertépítész Irodát bízták meg. A mostani ülésen jelen volt a tervező, T. Brózik Zsófia tájépítész mérnök, aki röviden ismertette a tervet, és válaszolt a képviselők kérdéseire.

A tervek szerint az Iskola utca és a Templom tér sarkán lévő, háromszög alakú sziget és a régi óvoda (jelenleg kisiskola) közti kanyarodó sáv megszüntetésével, valamint a kisiskola kerítésének áthelyezésével egy új teret alakítanak ki a szoborcsoport számára. A teresedés felőli oldalon visszabontják a kisiskola régi betonkerítését, valamint az Iskola utca felőli új téglapilléres kerítésnek egy 2-3 méteres szakaszát, s helyette hátrébb húzva új kerítést építenek. A kerítés elé a szobrászművész kérésére háttérként egy két méter magas sövényt telepítenek. A kialakítandó tér burkolata kiselemes terméskő (gránit) lesz, klinkertégla berakással, ami rajzolatában, színében az iskola homlokzatát idézi.

A szobrok két közeli közvilágítási oszlopról kapnak majd megvilágítást. A téren a tervező terméskő ülőkockák elhelyezését javasolta, az ülőfelületek fa borítást kapnak.vorosvari-ujsag-2015-02-00018

(23/2015. határozat – 9 igen, 3 tartózkodás, 21/2015. határozat – 10 igen, 2 tartózkodás)

A képviselőtestület a kivitelezéssel a Nadi Építő Kft-t bízza meg, akik a térkialakítási munkát 12,5 millió forintért végzi el. 

Kommunális hulladék elszállítása

Kiválasztotta a testület a kommunális hulladék elszállítását elvégző szolgáltatót. A feladat ellátására közbeszerzést írt ki az önkormányzat, melyre két pályázat érkezett: a Zöld Bicske Nonprofit Kft-től és a Vertikál Konzorciumtól. Az utóbbi cég ajánlatát a bíráló bizottság érvénytelennek nyilvánította, mivel a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, így a testület az egyetlen érvényes ajánlattevő, a Zöld Bicske Nonprofit Kft. ajánlatát fogadta el. Az ajánlott szolgáltatási díj alacsonyabb, mint a jelenlegi, mely a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt ideiglenes szolgáltató részére van meghatározva, pedig az nem tartalmazta a lomtalanítást, a szelektív hulladék és zöldhulladék elszállítását, míg a nyertes ajánlat ezeket is tartalmazza. (15/2015. határozat – 12 igen)

A 2015. március 1-jétől érvényes új hulladékszállítási díjak:

(negyedéves díjak, természetes személy ingatlanhasználó esetén) 

 

Jelenleg érvényes ár:

Új ár:

60 literes edény

1814 Ft

1614 Ft

110/120 literes edény

4055 Ft

3406 Ft

240 literes edény

8849 Ft

7875 Ft

Egy csoportszobával bővül a Rákóczi utcai óvoda

Kiválasztotta a képviselőtestület a Rákóczi utcai óvoda bővítésének kivitelezőjét. A nyílt közbeszerzési pályázatra hét érvényes ajánlat érkezett. Összességében a legelőnyösebb ajánlatot a Cibon Építő Kft. adta, így őt hirdették ki nyertesnek. A kft. 9 300 487 Ft + áfa áron vállalta a kivitelezést, 45 nap alatti határidővel. Az óvodabővítés forrása a 2014. évben elnyert 8 millió forint pályázati támogatás, valamint 4 millió forint önkormányzati önrész. (30/2015. határozat – 12 igen)

Megvan a bölcsőde kivitelezője

A kiírt közbeszerzésre öt érvényes és hat érvénytelen ajánlat érkezett. Nyertesnek hirdették ki az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Lőrinci Építő Kft-t (48 572 123 Ft + áfa vállalási áron, 20 hét kivitelezési határidővel és 120 hónap jótállással), második helyezettnek a Bástya Millennium Kft-t (49 655 948 Ft + áfa vállalási ár, 24 hét kivitelezési határidő és 60 hónap jótállás). A nyertes ajánlat alapján a bölcsőde augusztusban készülhet el, akkor kezdődhet a működési engedély beszerzése, ami várhatóan kb. 3 hónapot vesz majd igénybe, tehát leghamarabb az év utolsó hónapjaiban nyílhat majd meg a bölcsőde. (12/2015. határozat – 12 igen)vorosvari-ujsag-2015-02-00019

Városgondnoksági Osztály 

A képviselőtestület azt a döntést hozta, hogy a Polgármesteri Hivatalban önálló osztályként létrehozza a Városgondnoksági Osztályt. Az osztály feladata lesz a közmunkások és közérdekű munkások közterületi foglalkoztatása (utcaseprés, ároktisztítás, útpadka-javítás, szemétszedés, gyomtalanítás stb.), kisebb javítások, karbantartások elvégzése az önkormányzati fenntartású és működtetésű intézményekben és a polgármesteri hivatalban, a sportpálya üzemeltetése, az őstermelői piac üzemeltetése, a KRESZ-táblák karbantartása és kihelyezése, a városüzemeltetéssel és a közművekkel (közvilágítás) kapcsolatos panaszkezelés. 

A későbbiekben fokozatos átvétellel a városgondnokság olyan feladatokat is el fog látni, amelyeket eddig kiszervezett feladatként, vállalkozókkal kötött szerződések alapján látott el az önkormányzat. Ezek visszaszervezése nagy valószínűséggel egyszerre hoz majd megtakarítást és minőségjavulást ezeken a területeken. 

A képviselőtestület a Városgondnoksági Osztály felállítása kapcsán a Polgármesteri Hivatalban 1,5 státusz létszámbővítést engedélyezett, további 5 alkalmazott a Műszaki Osztályból kerül át a Városgondnoksági Osztályhoz. (10/2015. határozat – 11 igen, 1 tartózkodás)

Új kisbusz vásárlása

A Polgármesteri Hivatal gépjárműparkja igencsak elöregedett, rossz állapotú. A személygépjármű-állomány 3 db autóból áll (egy Opel Astra, egy Skoda Fabia és egy Renault Clio), átlagéletkoruk meghaladja a 10 évet. A Ford Transit kisbusz, melyet a Hivatal használ, több mint 13 éves, és nagyon rossz állapotban van, ezért úgy határozott a testület, hogy felhatalmazza a polgármestert egy új, 8 személyes kisbusz megvásárlásához szükséges ajánlatkérési eljárás lebonyolítására.  (29/2015. határozat – 12 igen)

Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal

Törvényi előírás alapján 2009 óta létezik Pilisvörösváron a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal, amely az elnökkel együtt öttagú. Tagjai az előző ciklusban a Szociális és Egészségügyi Bizottság (SZEB) képviselő tagjai voltak. A helyhatósági választást követően a bizottság tagjai változtak, ezért szükséges új tagokat választani a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalba is. A döntés értelmében a Kerekasztal elnöke Kollár-Scheller Erzsébet maradt, tagjai pedig Fresz Péter, Kozek Gábor és dr. Kutas Gyula képviselők, valamint Kovács Erzsébet szociálpolitikai ügyintéző. (8/2015. határozat – 11 igen, 1 tartózkodás).

Egyéb határozatok:

22/2015. – További helyiségek bérbeadása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pilisvörösvári Tagintézményének bővítése céljára

11/2015. – A Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálata, új megállapodás elfogadása

14/2015. – A Pilisvörösvár, Akácfa u. 13/a., Szondi u. 108., Szent Erzsébet u. 170., és a Béke u. 3742 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítésére irányuló pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása, valamint új eljárás megindítása, továbbá a Szent László u. 7657/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat megindítása

20/2015. – Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2015. partnerkapcsolati tervének jóváhagyása

4/2015. – Javaslat a 2015. évre vonatkozó igazgatási szünetek elrendelésére a pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

3/2015. – A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Rendeletek:

13/2015. – A helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet

A képviselőtestület által hozott határozatok és rendeletek megtalálhatók a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzat / Önkormányzati dokumentumok).