XV. évfolyam 3. szám - 2015. március

A közterületek tisztaságáról

A közelmúltban új köztisztasági rendeletet alkotott városunk önkormányzata. A régi rendelet hatályon kívül helyezésének és az új megalkotásának az oka jogszabályi változás volt. Alábbi cikkünkben összefoglaltuk a köztisztasággal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, feladatokat.

A köztisztasági rendelet legfontosabb célja a település tisztaságának, rendezettségének biztosítása, megőrzése. Ez pedig feladata a hulladékszállítást végző cégnek, az önkormányzatnak és a város polgárainak egyaránt. Az új rendelet azt szabályozza, hogy a három szereplőnek melyek a legfontosabb teendői, kötelességei a város tisztaságának megőrzése érdekében.

A közszolgáltató és az önkormányzat feladatai

Az köztudott, hogy a jogszabályoknak megfelelően lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen az önkormányzat a települési szilárdhulladék elszállításáról a következő öt évben a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-n keresztül gondoskodik. A cég a kommunális (háztartási) hulladékot, valamint a szelektíven gyűjtött papírt és műanyagot házhoz menően, az üveget pedig a szelektív hulladékgyűjtő szigetekről szállítja el. A szabványos hulladéktároló edényekbe elhelyezett és kihelyezett települési szilárd hulladék elszállítása utcák szerint, ütemezett napokon (jelenleg pénteken), heti rendszerességgel (heti legalább egy alkalommal), zártrendszerű kukásautóval történik. A hulladékszállítás rendjét az önkormányzat a közszolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá. Amennyiben a hulladékszállítás rendjében valamilyen változás történik, a közszolgáltató köteles erről időben tájékozatni a lakosságot. Az évi egyszeri lomtalanítás és zöldhulladék-gyűjtés is bekerült a szolgáltató kötelező feladatai közé, ezek időpontjáról, rendjéről és módjáról az önkormányzat előzetesen egyeztet a közszolgáltatóval.

Az önkormányzat feladata a tulajdonába tartozó közterületek tisztántartása, takarítása, szeméttároló edények kihelyezése és rendszeres ürítése.

A lakosság feladatai

Azonban ahhoz, hogy ne legyen szemetes a város, a hulladék elszállítása kevés. Nagy szerepe van benne a lakosoknak. Az nem is kérdés, hogy mindenki köteles saját ingatlanát rendben tartani, a gyomtól és a gaztól megtisztítani. Sokan talán nem tudják, de az ingatlanok előtti járdaszakasz tisztán tartása, télen síkosságmentesítése az ingatlan tulajdonosának a kötelessége. Ugyanígy a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának a dolga. Ugyanez vonatkozik az intézmények, a kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és elárusítóhelyek előtti járdaszakaszokra is, itt a tényleges használónak kell takarítani a szakaszt. Emellett pedig a tényleges használó köteles az üzlethelyiség előtt a városképbe illő hulladéktároló kihelyezéséről is gondoskodni. 

Ami tilos

A település területén lévő belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet vezetni, az árok partjaira szemetet vagy egyéb hulladékot elhelyezni tilos. Szintén nem szabad közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, szemetet szállítani és helyezni. A közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani.

A közterületeken, a játszótereken, a parkokban, a sportolás céljára szolgáló területeken is tiltott a szemetelés. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében ezeken a területeken szemetet, hulladékot (üveg, papír stb.), szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni tilos.

Avar és kerti hulladék égetése

Az avar és kerti hulladék megsemmisítése házi komposztálás vagy égetés útján is történhet. Azonban csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék). Hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom idején mindenféle égetés – így a kerti hulladék elégetése is – tilos.

Természetesen az itt felsorolt információk csak a legfontosabbakat tartalmazzák, a teljesség igénye nélkül. Amennyiben még többet szeretnének tudni arról, hogy mit, hogyan szabályoz a rendelet, megtalálhatják a városi honlapon (13/2015. – A helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet).

Palkovics Mária