XV. évfolyam 11. szám - 2015. november

KÖZMEGHALLGATÁS 2015

Október 15-én tartotta rendes, éves közmeghallgatását városunk önkormányzata a Művészetek Háza színháztermében. A téma az önkormányzat elmúlt egy évi munkája volt, melyről a polgármester számolt be. A beszámolót szokás szerint a lakossági hozzászólások, kérdések követték.

A képviselőtestület és a Polgármesteri Hivatal 

A megjelenteket a Művészetek Háza új igazgatónője, Berényi Ildikó köszöntötte, majd Gromon István polgármester az önkormányzat elmúlt egy éves munkáját ismertette, beszámolóját kivetített táblázatokkal illusztrálva. Ez a képviselőtestület, ebben a felállásban egy éve van hivatalban, hiszen tavaly októberben voltak az önkormányzati választások – mondta el Gromon István, majd röviden ismertette a testület összetételét és azt, hogy hogyan folyik a munka a bizottsági és a testületi üléseken. Elmondta továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatal az önkormányzati feladatok megváltozása miatt az utóbbi időszakban jelentős átalakuláson ment végbe. Bemutatta a Hivatal szervezeti felépítést és az egyes osztályokon végzett munkát. 

Költségvetési bevételek

A költségvetés idei főösszege kb. 3 milliárd forint. A bevételi oldal többek között a következőkből áll össze: állami támogatás, helyi adók, gépjárműadó, közhatalmi bevételek, pályázati támogatások. Az állam által adott működési támogatás idén majdnem 50 millió forinttal kevesebb, mint a tavalyi évben, viszont a gyermekjóléti és szociális támogatások valamennyire növekedtek. A helyi adóbevételek Vörösváron kétféle adóból tevődnek össze: az egyik az iparűzési adó, a másik pedig a magánszemélyek kommunális adója. A polgármester elmondta, hogy az ezekből befolyt bevételek emelkedtek az elmúlt időszakban, és a kommunális adóbevétel teljes összegét városi fejlesztésekre fordítják.

A bevételek egy része pályázati támogatásokból származik. Működési pályázaton idén nagyjából 7,5 millió forintos bevételre tett szert az önkormányzat. Jelentősebbek az ún. fejlesztési pályázatok, egy év alatt kilenc ilyen pályázatot készített el, ill. adott be az önkormányzat. A legsikeresebb ilyen fejlesztési pályázat a közelmúltban befejezett szennyvíz- és csatornahálózat pályázat, melynek elnyert támogatási összege közel 1,1 milliárd forint, az önkormányzati önrész pedig kb. 100 millió forint. Sikeres volt még az óvodabővítésre irányuló pályázat (Rákóczi utcai óvoda, 8 millió Ft), a Napos Oldal autóvásárlását segítő pályázat (4,5 millió Ft), és a szennyvíz önerő pályázata (23,5 millió Ft).

Jelentős bevételi forrás az önkormányzati ingatlanok bérbeadása, melynek bevétele egy évben több mint 27 millió forint.

Költségvetési kiadások

Ide tartoznak az önkormányzati dolgozók és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a bérei, a Szakorvosi Rendelőintézet és a Gazdasági Ellátó Szervezet, valamint a gazdálkodás szempontjából hozzá tartozó önkormányzati fenntartású intézmények (óvodák, Művészetek Háza) személyi kiadásai (853,5 millió Ft). Igen jelentős összeget jelentenek ugyanezen intézményeknek a dologi kiadásai kb. 839 millió Ft).  A szolgáltatás-jellegű városüzemeltetési kiadások (pl. hulladékgyűjtők ürítése, köztemető, parkok üzemeltetése, karbantartása, síkosságmentesítés, stb.) kb. 26 millió forintot tesznek ki egy évben. Fontos kiadási tétel a szilárd burkolatú utak karbantartása (8,5 millió Ft) valamint a földutak karbantartása (kb. 5,5 millió forint), ez utóbbi az idei rendkívül csapadékos időjárás miatt a szokásosnál magasabb volt. Hasonlóan komoly összeg az önkormányzati ingatlanok karbantartása és felújítása, amelynek költsége a 16 millió forintot is meghaladta. A szociális kiadások összege kb. 11 millió forint, melynek egy része az államtól visszaigényelhető. A kiadási oldalhoz tartozik a pályázatokhoz szükséges tervek és tanulmányok elkészítése (7,8 millió Ft), a partnerkapcsolati események, az egyesületek (8,9 millió Ft) és egyéb szervezetek támogatása (23,8 millió Ft) és a városi ünnepségek finanszírozása (8,1 millió Ft).

A legnagyobb kiadást a fejlesztések jelentik. A 2015-ös évben több mint 40 millió forintot költött az önkormányzat felújításokra, fejlesztésekre pedig több mint 1 milliárd forintot. Az elmúlt egy év legnagyobb fejlesztései a következők voltak: a szennyvízprojekt (850 millió Ft), az Iskola utcai, a Major utcai és a vasútállomáshoz vezető járdaépítés (8,3 millió Ft), a Tó dűlőbe vezető út rendbetétele (6,1 millió Ft), a Templom téri kisiskola (3,5 millió Ft), a Vásár téri iskola (13,7 millió Ft) és a Gradus óvoda tetejének felújítása, az Idősek átmeneti gondozóházának új vizesblokkja (2,1 millió Ft), a temetőgondnoki lakás felújítása (2,5 millió Ft), a Betelepülés terének kialakítása (12,6 millió Ft), a Betelepülési emlékmű elkészítése és felállítása (17,8 millió Ft), a Rákóczi utcai óvoda bővítése (11,8 millió Ft) és a bölcsőde épületének teljes felújítása (62 millió Ft). 

Állami fejlesztések

Gromon István beszélt a Vörösvárt érintő állami fejlesztésekről is, amelyek szintén nagyon meghatározóak a város életében. Ide tartozik a vasút-korszerűsítés (44 milliárd forint), a kormányablak kialakítása (77 millió Ft), a posta felújítása (egyelőre csak a bontás történt meg), és az ürömi körforgalom megépítése (700 millió Ft).

A beszámoló végén a polgármester az elmúlt egy év emlékezetes pillanatait elevenítette fel, kezdve az új képviselőtestület megalakulásával (2014. október), a városi ünnepségeken, rendezvényeken, egyházi ünnepeken és testvérvárosi ünnepségeken át, egészen a néhány nappal korábban Gerstettenben megünnepelt Német Egység Napjáig (2015. október). 

Lakossági kérdések

Nagyon sok kérdés hangzott el a lakosok részéről, most csak néhányat sorolunk fel belőlük.

Egy lakos a Szabadság utcai csőtörések megoldását kérte, és még azt kérdezte, hogy a Szakorvosi Rendelőben tervezik-e megoldani az ortopéd orvos hiányát. Válaszul a polgármester elmondta, hogy már kérte a DMRV-től a Szabadság utcai problémás szakasz teljes vízcsőcseréjét, s erre a DMRV jelen lévő képviselője ígéretet is tett. A Szakorvosi Rendelővel kapcsolatban az intézmény igazgatónője elmondta, hogy keresnek orvost, de jelenleg ez is hiányszakma, így nehéz betölteni a helyet. 

Volt, aki a Kálvária utca felújítását hiányolta, és a Fő utca 131. szám előtti csapadékvíz-elvezetését kifogásolta. Azt a választ kapta, hogy a Kálvária utca útfelújításához először jogi rendezésre van szükség, mivel nincs az önkormányzat birtokában megfelelő szélességű terület az út megépítéséhez, de már csak egy telektulajdonos van, akivel még nem sikerült megegyezni. A felújítás tervezése pedig folyik. A Fő utca 131. előtt nagyon problémás a csapadékvíz-elvezetés, nagyon nehéz megoldani, de megpróbálnak megoldást találni rá – tette hozzá Gromon István. 

PILISVÖRÖSVÁRT ÉRINTŐ ÁLLAMI FEJLESZTÉSEK (2014. októbertől 2015. szeptemberig)
  Megnevezés Beruházás értéke
1. Vasút-korszerűsítés 44 milliárd forint
2. Kormányablak kialakítása 77 millió forint
3. Postafelújítás ?  (Még csak a régi épület bontása történt meg.)
4. Ürömi körforgalom 700 millió forint

 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2015.06.30. előirányzat (eFt)
Közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, szabálysértési bírság) 2 300
Helyi adók (iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója) 510 000
Adópótlékok, bírságok 5 000
Gépjárműadó 48 000
Átengedett központi adók (SZJA) 0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (pl. köztemető-fenntartás, Balatonfenyvesi tábor, közterület és bérleti díjak, horgászbódék, sportpálya büfé, továbbszámlázott szolgáltatás, kamatbevétel, intézményi ellátási díjak stb.) 478 178
Intézményi működési bevételek (Pl.: étkezés (2013.szeptembertől nem itt szerepel), helyiségbérlet, tandíj) 29 050
Támogatásértékű működési bevételek (Pl.: mozgáskorlátozottak, közcélú foglalkoztatottak, kieg.gyv.t.) 3 563
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (zsidótemető gondozására) 102
Önkormányzat költségvetési támogatása (Normatív hozzájárulás, kiegészítő és kötött normatív tám.) 579 484
OEP bevétel (Szakorvosi Rendelő fenntartása) 255 150
Adósságkonszolidáció 0
Működési bevételek összesen: 1 910 827
Felhalmozási célú saját bevételek (önkormányzati lakás, egyéb vagyonértékesítés) 77 100
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (Szennyvíztisztító telep és csatorna KEOP 1.2.0 pályázatból) 530 426
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (Csatornatársulattól) 60 862
Felhalmozási bevételek összesen: 668 388
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (helyi támogatás) 1 050
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 580 265
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevételek = számlaegyenlegek) 469 057
Finanszírozási bevételek (330.mill. fejlesztési célhitel felvétel 2010. évi közbeszerzéssel) 0
Egyéb finanszírozási bevétel (függő, átfutó) 0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 3 049 322
NYERTES FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK
  Projekt neve  Önrész (Ft) Elnyert támogatás (Ft) 
1. A Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztelep felújítása és bővítése 111.790.530
Elszámolás után  93.430.494
1.115.584.453
Elszámolás után
1.099.141.791
2. Óvodai férőhelybővítés
Német Nemzetiségi Óvoda
(Rákóczi utca)
3.811.618 8.000.000
3. Essen auf  Räden – Napos Oldal kisbusz 1.497.500 4.492.500
4. Pályázati önerő szennyvízpályázathoz  0 23.455.690
  Összesen: 98 739 612 1 135 089 981

 

FEJLESZTÉSEK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA
(2014. októbertől 2015. szeptemberig)
  Megnevezése Összeg (bruttó Ft)
1. Járdafelújítások: Iskola utca (Sváb Saroknál), Major utca, Vasútállomás lépcső 8 363 861
2. Essen auf Rädern autóbeszerzés 6 850 000
3. Grádus Óvodánál ételszállító autó részére parkoló kialakítása 47 017
4. Riasztórendszer kiépítése a Puskin utca 8-ban 112 268
5. Szent Erzsébet otthon előtti járda építése és tuják telepítése 893 751
6. Riasztórendszer kiépítése a Sportpálya raktárban 54 356
7. Templom Téri Általános Iskola (volt óvodai épület) tetőfelújítása
(cserepezés, lécezés)
3 559 842
8. Rákóczi u. óvodabővítés 11 811 618
9. Riasztórendszer kiépítése a Sportpálya faházban 74 168
10. Szent István utcai óvoda átalakítása bölcsődévé 61 940 496
11. Rekultivált terület vízelvezetés (Hofstädter Istvánnal közösen) 825 000
12. Nevelési Tanácsadó felújítása 686 161
13. Betelepülési tér díszburkolat, kerítésépítés, növénytelepítés,
szoboralaptest-készítés
12 671 088
14.. Vásár Téri Általános Iskola palatetőjének cseréje 13 786 263
15. Betelepülési emlékmű 17 780 000
16. Grádus óvoda tetőfelújítás 5 184 445
17. Bányász emléktábla 135 000
18. Kápolna utca végén sorompó kialakítása 31 462
19. Idősek átmeneti gondozóháza 2 110 000
20. Temetőgondnoki lakás felújítása 2 500 000
21. Temetői vizesblokk kialakítása 350 000
  Mindösszesen: 149 766 796
ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA
2015. (előirányzat)
  Intézmény neve állami támogatás önkorm. kiegészítés
1. Német Nemzetiségi Óvoda  154 897 260 16 553 740
2. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda 128 175 765 17 972 235
3. Művészetek Háza 17 227 589 40 996 411
4. Szakorvosi Rendelőintézet 255 150 000 1 905 000
5. Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) * 0 24 001 000
6. Polgármesteri Hivatal 122 486 314 782 000
  Összesen: 555 573 100 416 210 386
2015. (előirányzat)
  Intézmény neve  állami támogatás önkorm. kiegészítés
1. Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vásár tér)  0 24 371 000
2. Templom Téri Német Nemzetiségi  Nyelvoktató Általános Iskola  0 50 579 000
3. Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 6 560 000
4. Nevelési Tanácsadó 0 1 328 000
  Összesen: 0 82 838 000

Egy Ponty utcai lakos azt kérte az önkormányzattól, hogy a Vörösvárbánya megállóhelynél kialakított parkoló és a lakóházak közé építendő zajvédő fal ne a telekhatárra épüljön, hanem a magáningatlanoktól távolabb. A polgármester válaszul elmondta, hogy a fal nem épülhet meg máshol, mint a telekhatárokon, mivel ha nem ott épülne, egészen biztosan teledobálnák szeméttel az arra járók, és az is kérdéses, hogy ki fogja azt a területet kezelni. 

Egy férfi a Bányakápolna utcából arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatalmas hársfák belógnak a lakóterületekre, veszélyeztetve ezzel az ott álló ingatlanokat, különösen szeles, viharos időben. Kérdése az volt, hogy tervezi-e az önkormányzat ezeknek a fáknak a karbantartását. A polgármester arra kérte, hogy forduljon írásban a hivatalhoz, és akkor megvizsgálják az ügyet.

A közmeghallgatás közel három és fél óra után, este fél tíz tájban ért véget.

Palkovics Mária