XVI. évfolyam 1. szám - 2016. január

Jelentősen változnak az építési jogszabályok

2016. január 1-jétől jelentősen módosult az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint elfogadták és hatályba lépett a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletet. A legfontosabb változások az alábbiakban foglalhatók össze.

Bevezetésre került az egyszerű bejelentés: A 300 m2-nél kisebb hasznos alapterületű új lakóépület építése már nem építési engedélyhez, hanem egyszerű bejelentés megtételéhez kötött. Az építési tevékenység az egyszerű bejelentés megtételét követő 15 nap elteltével válik megkezdhetővé, amennyiben a bejelentés a vonatkozó jogszabályoknak megfelel, a jogszabály által rögzített mellékleteket benyújtották az illetékes általános építésügyi hatósághoz. Hiányos bejelentés benyújtása  esetén egy tájékoztatást kap az ügyfél, hogy a beadványa nem tekinthető egyszerű bejelentésnek, ezért nem kezdheti meg az építkezést.

Az egyszerű bejelentés megtehető papír alapon vagy elektronikus úton, a hozzá tartozó műszaki tervdokumentáció csak elektronikusan, PDF/A formátumban nyújtható be. Elektronikus aláírás hiányában, egy példányban papír alapon minden dokumentumot a tervező és az építtető aláírásával ellátva is be kell nyújtani a hatósághoz. Az egyszerű bejelentés az ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer) felületén, az építéshatósági irodán, Szolgáltatási ponton valamint Kormányablakon keresztül tehető meg.

Az egyszerű bejelentés során hiánypótlási felhívás nem bocsátható ki. Az építtető módosított javított tartalommal újból be kell nyújtsa a jogszabály által előírt dokumentumokat, újabb egyszerű bejelentést kell benyújtania mindaddig, amíg a dokumentáció megfelelő tartalmú nem lesz, és a hatóság a benyújtott bejelentést hallgatással el nem fogadja, tudomásul nem veszi.

Mivel az egyszerű bejelentés nem közigazgatási eljárás, az egyszerű bejelentés vizsgálatát követően nem születik a hatóság részéről érdemi döntés, így nincs lehetőség fellebbezésre. Az ügyfél csak tájékoztatást kap, ha nem megfelelő tartalmú a bejelentése, így nem kezdheti meg az építkezést. Ha megfelelő tartalmú az egyszerű bejelentés, és nem kap az ügyfél értesítést a hatóságtól a bejelentés mellékletét képező iratok hiányosságairól, csak ekkor, az egyszerű bejelentés megtételét követő 15 nap elteltével válik megkezdhetővé az építési tevékenység.

Az egyszerű bejelentésről csak az ingatlanon tulajdonjoggal rendelkezőket kell a hatóságnak értesítenie, így a haszonélvezők, illetve a szomszédos ingatlanok tulajdonosai csak a kivitelezés megkezdésekor szereznek tudomást az új építkezésről.

Az egyszerű bejelentés alapján végzett építési tevékenység esetén elektronikus építési naplót kell vezetni.

Az egyszerű bejelentés a fentiek alapján hallgatással zárul, azonban az egyszerű bejelentés megtételének igazolására hatósági bizonyítvány kérhető. Ezzel igazolható a jogszerű építés, ezzel fordulhat az ügyfél a bankokhoz, illetve ez használható fel a CSOK-hoz.

Az egyszerű bejelentéshez tervező által készített műszaki dokumentációt kell benyújtani, melynek tartalmát a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet rögzíti. A hatályos jogszabály szerint nem kell benyújtani alaprajzot, metszetet, azonban ezek tartalmát ismertetni kell a műszaki leírásban, be kell mutatni a helyiséglistát és terület-kimutatást, meg kell adni a felhasználni kívánt anyagokat stb., valamint el kell készíteni és be kell nyújtani az alaprajz alapján készülő homlokzati rajzokat, nézeteket. Az egyszerű bejelentéshez újból kell mellékelni tervezői nyilatkozatot, melyben a tervező nyilatkozik a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségről. Vagyis végeredményben el kell készíteni az építési engedélyezési eljárás során benyújtandó összes munkarészt, hogy a jogszabályban rögzített tartalmú dokumentumok előálljanak, és a tervező a megfelelőségről nyilatkozni tudjon! Az egyszerű bejelentés során vizsgálható szakmai kérdéseket a jogszabály rögzíti, építési tevékenységet végezni továbbra is a törvényben foglaltak, valamint az egyéb jogszabályok megtartásán túl, csak a helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően szabad.

Az egyszerű bejelentés csak a 300 m2-nél kisebb hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozik, egyéb esetben, más rendeltetésű épületre (garázsra, gazdasági épületre, irodára stb.), továbbra is építési engedélyt kell kérni, illetve a meglévő épület bővítése, átalakítása érdekében sem nyújtható be egyszerű bejelentés, ezen esetekben továbbra is építési engedély iránti kérelmet szükséges előterjeszteni.

Az egyszerű bejelentés alapján készülő új lakóépületet a bejelentéstől számított tíz éven belül fel kell építeni, és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni. Jelentős változás, hogy a jelenleg érvényben lévő jogszabály alapján, ha a bejelentéstől számított tíz éven belül nem építették fel az épületet, az elkészült építményt le kell bontani!

A használatbavételi engedélyezési eljárás és a használatbavételi tudomásulvételi eljárás során szintén változás történt. A vonatkozó jogszabályok értelmében az építtetőnek a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó épületek esetében az energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben ki kell állíttatnia. Az új rendelkezés értelmében az energetikai tanúsítványnál figyelembe vett szerkezeteknek, anyagoknak a használatbavétel iránt kezdeményezett eljárásig el kell készülni, ezért nem tekinthetők hiányzó munkálatnak a hőszigetelés és a vakolás!

A jelen tájékoztatás nem teljes körű. A változásokkal kapcsolatosan személyesen a 2085 Pilisvörösvár, Puskin utca 8. szám alatti építéshatósági irodán hétfőnként 13:00-18:00 óra között, illetve szerdánként 8:00-12:00 és 13:00-17:00 óra között kaphatnak tájékoztatást, telefonon keresztül  a 06-26-530-103 vagy 06-26-530-104-es telefonszámon érdeklődhetnek a tisztelt lakosok.

Szondi Zsuzsanna Orsolya osztályvezető
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztály