XVII. évfolyam 4. szám - 2017. április

A Templom Téri Iskola udvarfelújításáról

A Templom Téri Iskola tantestülete levelet írt az önkormányzatnak az iskolaudvar felújításának ügyében. Gromon István polgármester válaszlevelében részletes képet ad az iskolaudvar felújításának ügyéről: ez előzményekről, az ügy jelen állásáról, az önkormányzat szerepvállalásáról.

Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola
Deutsche Nationalitätenschule am Kirchplatz
2085 Pilisvörösvár Templom tér 19.

Gromon István
Polgármester Úr részére

Pilisvörösvár
Fő tér 1.

Tárgy: iskolaudvar

Tisztelt Polgármester Úr!

A Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola Tantestülete a féléves értekezletén úgy döntött, hogy az iskolaudvar ügyében ismételten megkeresi Önt.

Iskolánk majd két évtizede évről évre jelezte az önkormányzat felé, hogy az iskola udvara felújításra szorul. Az idő elteltével oly mértékben romlott az udvar állapota, hogy a mindennapi használatban balesetveszélyes, testnevelésórák és sportprogramok megtartására alkalmatlan. Az udvar ünnepélyeink színtere is egyben, amely egyre kevésbé méltó és alkalmas ezek megrendezésére.

Több alkalommal adtunk be pályázatot is, sajnos sikertelenül. Ezért is jelentette számunkra a reményt Polgármester Úr Tantestület felé tett azon ígérete, hogy amennyiben nem nyer a pályázat, az Önkormányzat saját forrásból fedezi a kivitelezést.

A szülők ennek támogatására számos segítséget ajánlottak fel mind anyagi hozzájárulásban, mind munkában, illetve ezek megszervezésében.

Nem értjük, hogy a pályázat sikertelensége miért vonja maga után az önkormányzati támogatás megvonását, és az indoklást sem, hogy 2017.01.01-jével átadták a működtetési feladatokat.

Úgy gondoljuk, hogy az iskola és az itt tanuló pilisvörösvári gyerekek továbbra is a város szerves részét képezik. Az, hogy hol és milyen körülmények között töltik általános iskolás éveiket, a városnak épp úgy felelőssége kell legyen, mint a jelenlegi fenntartónak. Az önkormányzati fenntartás és működtetés évei alatt sokszor sok mindent megoldottunk saját erőnkből, vagy a szülők segítségével. Sajnos az udvar kérdésének nagyságrendje és műszaki állapota miatt mindig is meghaladta lehetőségeinket.

Kérjük a Polgármester Urat és a Képviselő-testületet, hogy a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola udvarának felújítása érdekében tegyenek hathatós lépéseket!

Bízunk abban, hogy az iskolaudvarunk projektje is beilleszthető a város szépítését szolgáló fejlesztések közé – még ebben a gazdasági évben.

Pilisvörösvár, 2017.02.15.

Tisztelettel: a Pilisvörösvári Templom Téri
Német Nemzetiségi Általános Iskola Tantestülete
A levél végén 64 tantestületi tag aláírása szerepel – a szerk.

Pilisvörösvár Város Polgármestere
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
E-mail: polgarmester@pilisvorosvar.hu;
tel.: 06-26/330-410; fax: 06-26/330-132

Tárgy: A Templom téri iskola udvarfelújításának ügye

A Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola tantestületének
2085 Pilisvörösvár, Templom tér 19.

Tisztelt Tantestület!

A Templom téri iskola udvarának felújításával kapcsolatos 2017. február 15-én kelt levelükre az alábbi választ adom.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a rendszerváltozás óta folyamatosan nagy gondot fordított az önkormányzati intézmények épületeinek, köztük a Templom téri iskola épületének felújítására és fejlesztésére. Mind az öt óvodában, a Napos Oldal Szociális Központban, a Művészetek Házában, a Zeneiskolában, a két általános iskolában és a Szakorvosi Rendelőben is jelentős fejlesztések, felújítások történtek (nyílászárócserék, homlokzatfelújítások, vizesblokk-felújítások, tetőfelújítások, akadálymentesítés, hozzáépítések, bővítések).

A Templom téri iskolában rögtön a rendszerváltozás után tornaterem épült, majd a külső nyílászárók cseréje történt meg, és részleges tetőcsere is volt. Az utóbbi tíz évben, az én polgármesterségem alatt a legnehezebb gazdasági években is kiemelt figyelmet fordítottunk a Templom téri iskola épületeinek karbantartására, felújítására, összesen 63 073 054 forint költséggel. Mivel a jót könnyű elfelejteni, kigyűjttettem a Hivatalban az elmúlt 10 évben az önkormányzat által a Templom téri iskolára évente fordított karbantartási és felújítási kiadásokat. Íme az adatok:

Év Beruházás műszaki tartalma Kiadás
2007. Fénymásoló, fax-javítás, karbantartás; Kazánjavítás,
karbantartás; Védőrácsok az ablakokra; Kisjavítások
630 572 Ft
2008. Tetőtéri szint ráépítésének tervezése; Biztonsági rács
jóteljesítési garancia; Csatornabekötés; Fénymásoló, fax-javítás, karbantartás; Kazánjavítás, karbantartás; Linóleumcsere
(I. emelet); Armatúra csere a 4-es teremben; Kisjavítások
4 119 097 Ft
2009. Villanykorszerűsítés (Kisiskola felől); Tetőfelújítás; Fénymá-soló, fax-javítás, karbantartás; Kazánjavítás, karbantartás; Linóleum-felújítás; Tornacsarnok létra, függöny;
Kerítés-karbantartás; Kisjavítások
11 464 994 Ft
2010. Fénymásoló, fax-javítás, karbantartás; Kazánjavítás, karban-tartás; Folyosó-felújítás (földszint); Tanterem tisztasági festés; Kisjavítások 2 343 021 Ft
2011. Tetőfelújítás; Lapos tető javítása; Kéménybélelés 10 022 140 Ft
2012. Burkolatjavítás; Vízszerelési munkák; Tetőfelújítás 3 129 915 Ft
2013. Üvegtégla ablakok; Homlokzatjavítás 2 591 524 Ft
2014. Parkettafelújítás; Vakolatjavítás; Tantermi padlóburkolatok cseréje; Villanyszerelés; Tetőjavítás; Vízvezeték cseréje; Kerékpártároló a kisiskolába; Kisiskolába járda; Tornaterem világítás 7 814 136 Ft
2015. Tantermi padlóburkolat cseréje; Vizesblokk felújítása; Lépcsőház tisztasági festése; Fénycsőarmatúrák felújítása; Térelválasztó függöny felújítása; Kazánjavítás (fűtőtagcsere); Kerítésátalakítás; Kisiskola tetőfedése; Homlokzatfelújítás 12 379 310 Ft
2016. Fénycsőarmatúrák felújítása, cseréje; Tantermi padlóburkolat-csere; Lépcsőház tisztasági festése; Villanyszerelés; Leszakadt ereszcsatorna javítása; Beszakadt szennyvízcsatorna javítása (udvaron); Villámvédelmi rendszer teljes felújítása 8 578 385 Ft
  Összesen (tíz év alatt): 63 073 094 Ft

Tudom, hogy a fenti beruházások ellenére még mindig sok megoldatlan probléma van a Templom téri iskolában, s ezek közé tartozik – többek között– az udvar problémája is (kevésbé látványos, de ugyanekkora probléma például a fűtési rendszer nagyon rossz állapota is).

Az Önkormányzat teljes mértékben tisztában van a Templom téri iskolaudvar problémáival, annak súlyával, ezért is készíttetett (az önkormányzat) terveket 2015-ben az udvar felújítására, egy modern sportudvar kialakítására. A tervek alapján 2015-ben az önkormányzat elkészített és benyújtott egy sportudvar-pályázatot, melynek tervezői költségbecslése szerint az udvar-felújítás költsége 30 369 232 forint. (A pályázathoz 35%-os önerőt kellett biztosítani, ami nem kevés pénz, több mint 10,5 millió forint. Ezt az önkormányzat kigazdálkodta, és a költségvetésében biztosította.)

Sajnos a pályázaton nem nyertünk, de 2016-ban újra benyújtottuk, bízva abban, hogy most már pozitív elbírálásban részesülünk. Sajnos reményeinkben másodszor is csalódnunk kellett. Ezek után merült fel bennem az a gondolat, hogy a pályázati önrésznek megfelelő összegből (10,5 millió forint) megpróbálunk valamilyen csökkentett felújítási projektet megvalósítani. Sajnos a szakértői vizsgálat eredménye az lett, hogy az udvarfelújítás ügyében nem jöhet szóba minimálprojekt, mivel a jelenlegi (régi) udvarburkolatot mindenképpen el kell bontani, és a tetőkről lejövő csapadékvizeket az új burkolat alatt mindenképpen össze kell gyűjteni egy zárt csapadékvízelvezető-rendszerbe, majd az udvart újra kell burkolni. Ez a munka minimálisan 22-23 millió forintba kerül, s értelmesen nem bontható kisebb részletekre, ütemekre.

Ráadásul – akaratunk ellenére – 2017. január 1-től mindkét általános iskolánkat és a zeneiskolát állami vagyonkezelésbe kellett adnunk. Az önkormányzatoktól az állam elvonta azon pénzeszközöket, amiből korábban az iskolák működtetését részben finanszírozni tudták. Azok a pénzeszközök most az államnál, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál vannak. A jogszabályok egyértelműen meghatározzák, hogy ettől kezdve mindennemű karbantartás, felújítás és fejlesztés a KLIK feladata. A Tankerületi Központtal kötött Vagyonkezelési szerződés III./25. pontja szerint az átadott „vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatai – ezekhez csatlakozó vezetékrendszer működőképes állapotának biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról gondoskodik”.

Az új önkormányzati törvény, az Mötv. alapján az önkormányzatnak – igen jelentős támogatás-megvonások terhe mellett – mindenekelőtt a kötelező feladatait kell ellátnia, melyek a következők:

„1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

6. óvodai ellátás;

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;

20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”

Fentiekből egyértelműen következik, hogy az Önök levelének a címzettje a KLIK (Klebelsberg Központ Érdi Tankerületi Központja) kellett volna, hogy legyen, az udvarfelújítás (és minden más felújítás is) az ő kötelességük. A 2016. decemberi intézményvezetői megbeszélésen ezért kifejezetten kértem Kalmár Éva igazgató asszonyt, hogy a 2017. január 1-jei átadás után azonnal hivatalos formában kérelmezze és sürgesse a KLIK-nél az udvar felújítását.

Nem tudok arról, hogy Igazgató Asszony részéről történt-e ilyen kezdeményezés, de én a magam részéről még az Önök levelének megérkezése előtt személyesen egyeztettem Sárközi Mártával, a Klebelsberg Központ Érdi Tankerületi Központja igazgatójával az udvarfelújítás ügyéről, s kértem, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy az udvarfelújítás minél előbb megtörténjen. Sárközi Márta tankerületi igazgató asszony pozitívan reagált, s megígérte, hogy keresni fogja a lehetőségeket a szükséges forrás megszerzésére.

Néhány héttel később megjelent egy pályázat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” címmel, amelynek keretében az önkormányzat – bár már nem fenntartója és nem is működtetője az iskolának – mint tulajdonos ismét pályázhat iskolaudvar felújítására. Ekkor ismét beszéltem Sárközi Márta tankerületi igazgató asszonnyal, elmondtam neki, hogy az önkormányzatnak szándékában áll indulni ezen a pályázaton, s kértem, hogy a KLIK mint a feladat jogszabály szerint kötelezettje vegyen részt az önrész finanszírozásában, s vállalja legalább a pályázathoz szükséges önrész felét. Sárközi Márta tankerületi igazgató asszony ismét pozitívan állt hozzá a kérésemhez, és megígérte, hogy egyeztet erről a KLIK elnökével. Ennek segítésére a sportudvar tervét és tervezői költségvetését egy jó hónappal ezelőtt el is küldtem Sárközi Márta igazgató asszonynak.

Nagyon bízom abban, hogy a KLIK a valóban nagyon leromlott Templom téri iskolaudvar felújításához talál majd legalább egy fél önrésznyi fedezetet. Ha mégsem így lenne, a magam részéről akkor is kész vagyok támogatni akár a teljes önrész (10,5 millió forint) önkormányzati finanszírozását. Erről már előterjesztést is készítettem. A képviselő-testület a 2017. március 30-i ülésén tárgyalja majd az erről szóló előterjesztést, és feltételezem, hogy a képviselő-testület azt támogatni fogja.*

Úgy gondolom, ezzel az önkormányzat a jelenlegi helyzetben elment a végsőkig a Templom téri iskolaudvar ügyében. Ennél nagyobb áldozatot nem tudunk vállalni, mert sem jogilag, sem pénzügyileg nem vagyunk abban a helyzetben. Ha ennél nagyobb mértékben átvállalnánk az államtól feladatot, azzal saját kötelező feladatainktól vonnánk el a megoldandó feladatokhoz képest mindig szűkös forrásokat, és még büntető támogatásmegvonásokat is előidéznénk vele.

Tisztelt Igazgató Asszony, tisztelt Tantestület!

Remélem, hogy hosszú levelemmel sikerült átfogó képet adnom a Templom téri iskolaudvar felújításának ügyéről, s levelem alapján árnyaltabban és pontosabban látják az ügy előzményeit és jelen állását, az önkormányzat tényleges hozzáállását, szerepét és áldozatvállalását.

A gyermekek tanításában és nevelésében végzett áldozatos munkájukhoz sok erőt, sok örömet, és további sok sikert kívánok.

Pilisvörösvár, 2017. március 24.

Üdvözlettel:

Gromon István
polgármester

* A testület a március 30-i ülésen valóban jóváhagyta az önrész biztosítását nyertes pályázat esetére – a szerk.