XVII. évfolyam 4. szám - 2017. április

KÖZBIZTONSÁG, Per, PÁLYÁZATOK, ÚT- ÉS JÁRDAÉPÍTÉSEK – Interjú Gromon István polgármesterrel

•Megkapta a képviselő-testület, és március 30-án az őrsparancsnok jelenlétében meg is tárgyalta a rendőrség 2016. évi beszámolóját. Hogy látja Ön, javult a közbiztonság az elmúlt évben?

A 2016-ban Pilisvörösváron elkövetett bűncselekmények száma lényegében megegyezik a 2015. évivel (200 bűncselekmény). A legtöbb bűncselekménytípus esetében csökkenés tapasztalható, néhány bűncselekménytípus esetében volt kisebb emelkedés. A legnagyobb növekedés a csalások számában volt: egy év alatt ezek száma 18-ról 79-re emelkedett. Az ilyen esetek többségében idős embereket otthonukban csapnak be különböző trükkökkel az elkövetők. A rendőrség itt a megelőzésben keveset tud tenni, lényegében csak a felvilágosítás és a figyelemfelhívás marad – ezt meg is tették többször a Vörösvári Újságban.

Nagyon örvendetes, hogy a 2016. évben településünkön jelentősen csökkent a lopások és a gépkocsifeltörések száma. A lopások száma egy év alatt 82-ről 30-ra, a gépkocsifeltörések száma 15-ről 1-re csökkent! Úgy gondolom, hogy ez az eredmény a rendőrség eredményes megelőző tevékenységének köszönhető, amiért köszönetet is mondtam az őrsparancsnoknak.

Rossz hír viszont, hogy településünkön jelentősen megszaporodtak a rongálásos esetek (egy év alatt 5-ről 11-re nőtt a hivatalosan bejelentett rongálások száma). Az önkormányzatnak jelentős munkát ad és jelentős pénzébe kerül a szétvert padok, kidöntött hulladékgyűjtők és KRESZ-táblák pótlása, helyreállítása. (Egyetlen utcai pihenőpad ára kiszállítással együtt 90 000 Ft.) A képviselő-testület a beszámoló elfogadásáról szóló határozatában kérte is a rendőrséget, hogy segítsen megfékezni a közterületi rongálásokat.

Valamelyest nőtt a kábítószer birtoklása (3-ról 5-re), valamint a járművezetés ittas állapotban (10-ről 14-re) elnevezésű bűncselekmények esetszáma.

Nagyon sikeresek voltak a tavalyi évben a közterület-felügyelők és körzeti megbízottak közös heti egyszeri járőrözései. Sok szabálysértővel szemben sikerült eljárni, így nőtt a vörösvári közterületeken a rend és a fegyelem.

Összességében azt mondhatom, hogy az országos átlaghoz képest a közbiztonsági helyzet Pilisvörösváron jónak mondható, s véleményem szerint ebben a helyi rendőrőrsnek jelentős érdemei vannak.

•Azon kívül, hogy felhívja a rendőrség figyelmét a problémára, mit tud tenni az önkormányzat a közterületi rongálások ellen?

Az önkormányzat több frekventált helyre helyezett már ki térfigyelő kamerákat. Ezeknek elrettentő hatása is van, és az elkövetőt is segítenek felderíteni. Nagyobb eredményt talán egy komplett, az egész városra kiterjedő térfigyelő kamerarendszer kiépítésétől lehetne remélni, de ezek a kamerarendszerek nagyon drágák, és inkább a súlyosabb bűncselekmények elkövetőinek megtalálásában segítenek, a közterületi rongálások megakadályozására kevésbé alkalmasak. Nem lehet ugyanis minden utcai pad, hulladékgyűjtő edény, parkolásgátló oszlop, utcabútor vagy facsemete közelébe egy kamerát tenni. Az is tény továbbá, hogy sok becsületes állampolgárnak a komfortérzetét is zavarná a kamerákkal való állandó megfigyelés.

Az önkormányzat nemcsak felhívja a rendőrség figyelmét a problémákra, hanem együtt is működik a rendőrséggel a közterületek rendjének biztosításában: a közterület-felügyelők a rendőrökkel hetente egy napon közösen járőröznek, továbbá minden nap a délutáni és az esti órákban az önkormányzat által alkalmazott településőrök figyelik a közterületeket. A közparkjaink védelme érdekében minden játszótér és park esetében a közelében lakók közül megbíztunk egy-egy személyt a gondnoki feladatok ellátásával, ők is fokozottan figyelik az általuk gondozott parkokban történteket.

A közterületi rongálások megakadályozásában egyébként a polgárok is sokat segíthetnek. Például azzal, ha rászólnak a randalírozó fiatalokra, ha kihívják a rendőrséget, vagy bejelentést tesznek a polgármesteri hivatalban.

•2015 és 2016 után harmadszorra is beadta a pályázatot az önkormányzat a Templom téri iskola udvarának felújítására, sportudvarrá alakítására. Az iskolaépületek karbantartása, felújítása – az iskolák 2017. január 1-jei teljes állami átvétele óta – már nem önkormányzati feladat. Miért pályáznak mégis, miért vállalják a kb. 10,5 millió forintos önrészt?

Valóban, az iskolák fenntartása és működtetése már állami feladat, a Templom Téri Általános Iskola működtetője 2017. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerülete, s a Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés szerint a Tankerület az átadott „vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatai – ezekhez csatlakozó vezetékrendszer működőképes állapotának biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról gondoskodik”.

A mostani pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen hirdette meg az iskolai sport-infrastruktúra fejlesztésére és felújítására, kifejezetten az önkormányzatok számára. Az önkormányzat így szorítóba került, mert el kellett döntenie, hogy él-e ezzel a lehetőséggel, s akkor kénytelen az állam helyett vállalni a beruházás önrészét, vagy vár arra, hogy valamikor egyszer talán majd a KLIK felújítja az iskolaudvart.

A képviselő-testület mindent megfontolva úgy döntött, hogy biztosítja a 30 368 004 forint becsült értékű beruházáshoz a szükséges 10 628 802 forint pályázati önrészt. A benyújtott pályázatunk magában foglalja a Templom téri iskola udvarán a csapadékvíz-elvezetés megoldását, a teljes udvar területén új szilárd burkolat építését különféle sporteszközök (grundkapuk, kosárlabdapalánk, lábteniszháló) elhelyezésével, egy szabványméretű, többfunkciós, műanyagburkolattal ellátott sportpálya kialakítását, egy lábteniszpálya, valamint egy belső futópálya kialakítását, továbbá egy öntöttgumi térelemekből kialakított közösségi tér létrehozását. Bízom abban, hogy a döntéshozók méltányolni fogják az önkormányzat áldozatvállalását, és támogatni fogják a pályázatunkat, s ezzel a Templom téri iskolaudvar felújításának több évtizedes problémája végre megoldódik.

•Pert indít az önkormányzat a KLIK Ceglédi Tankerületével szemben. Miről is van szó tulajdonképpen?

Ez egy nagyon messzire vezető és bonyolult történet. A rendszerváltozás után, az 1990-es évek második felében kialakult és egyre erősödött a társadalmi igény a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása iránt (beilleszkedési, tanulási, illetve magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek problémáinak feltárása, ezzel kapcsolatos szakvélemény készítése, a gyermekek rehabilitációs célú foglalkoztatása, iskolaérettségi vizsgálat és vélemény készítése stb.). Ezen szolgáltatások biztosítása a megyei önkormányzatok feladata volt, de ők csak a nagyobb városokban biztosították ezt, így a szülők számára ezek nehezen voltak elérhetők. Pilisvörösvárról például eleinte Budaörsre, majd később Szentendrére kellett vinni a gyermekeket nevelési tanácsadásra.

A Pilisvörösváron működő nevelési tanácsadó végül 2004-ben jött létre, a Szentendrei Nevelési Tanácsadó tagintézményeként, a Pest Megyei Önkormányzat fenntartásában, a Pilisvörösvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Pilisvörösvár, Rákóczi út 8. sz. alatti ingatlanon, az egyik oldalépületben található nyolc kisebb-nagyobb helyiségben (alapterületük összesen 74 m2). A 2013-ban megvalósult átszervezés óta ez a nevelési tanácsadó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Ceglédi Tankerületéhez tartozik, amely a 2004-ben átadott helyiségeket – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – térítésmentesen használja. Ez rendben is van.

A probléma 2014 júliusában kezdődött, amikor Fodor Gábor, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerületének vezetője levélben jelezte az önkormányzatnak, hogy a pedagógiai szakszolgálat feladatbővülése következtében az ellátandó feladatokhoz és az ott dolgozó szakemberek számához képest kicsi a rendelkezésre álló 74 m2-es hely, ezért a Rákóczi u. 8. sz. alatti ingatlanból további két helyiség bérlésével kívánják bővíteni az általuk használt ingatlanrészt. Amikor a kérelem teljesíthetőségének megvizsgálása érdekében az önkormányzat bejárta a tankerület által használt ingatlanrészt, kiderült, hogy az intézmény a hivatalosan használt nyolc helyiségen túl évek óta további három helyiséget használ az épületből (raktározásra), jogcím nélkül és bérleti díjfizetés nélkül. (Nem volt könnyű ezt észrevenni, mert ezek a helyiségek az akkor a Virgonc Alapítvány által bérelt épületszárnyban helyezkedtek el.)

A ceglédi tankerületi igazgató kérelmére válaszolva, a lefolytatott egyeztetések alapján a képviselő-testület a 10/2015. (II. 05.) Kt. sz. határozatával döntött arról, hogy a nevelési tanácsadó bővítése céljából a KLIK Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálata részére a Rákóczi u. 8. sz. alatti ingatlanon az ingyenesen és jogszerűen használt 74 m2-en túl 1000 Ft/m2/hó bérleti díjért bérbe ad egy további 99,27 m2 alapterületű, 5 helyiséget magában foglaló ingatlanrészt. (Ez az épületrész magában foglalja az évek óta jogcím nélkül használt három helyiséget, valamint az újonnan kért két helyiséget.)

A megküldött bérleti szerződés aláírását azonban a KLIK Ceglédi Tankerülete hónapról hónapra halogatta – annak ellenére, hogy az önkormányzat a szóban forgó 99,27 m2-es épületrészt a bérbeadás érdekében a saját költségén felújította, és 2015. április 1-jén jóhiszeműen a nevelési tanácsadónak használatba át is adta. A szerződés aláírására több alkalommal ígéretet kaptunk telefonon és e-mailen is, de előrelépés soha nem történt. A nevelési tanácsadó ennek ellenére a mai napig birtokában tartja és használja ezt a 99,27 m2 nagyságú épületrészt, és 2017. március 7-ig 2 283 210 forint bérleti díjhátralékot és 206 212 forint rezsitartozást halmozott fel.

Mivel a Ceglédi Tankerületet többször felszólítottuk a bérleti díj megfizetésére, de a felszólítások ellenére sem a bérleti szerződést nem kötötte meg az önkormányzattal, sem a tartozást nem fizette meg, az önkormányzat kénytelen bírósági úton érvényesíteni a követelését. Az utolsó ügyvédi felszólító levelet 2017. március 13. napján vették át Cegléden. Amennyiben április 15. napjáig nem kerül sor a szerződés aláírására és a tartozás kiegyenlítésére, az önkormányzat megindítja a peres eljárást.

•Folytatja az önkormányzat a tavaly megkezdett útépítési, illetve az évek óta tartó járdaépítési programját. Mely területeken épül az idén szilárd burkolatú út, illetve járda? Mikorra várható a munkálatok megkezdése és befejezése?

Az önkormányzat idei költségvetése összesen 184,5 millió forint saját forrású (nem hitel és nem pályázati támogatás) előirányzatot tartalmaz utak és járdák építésre, és további 13 millió forintot utak és járdák tervezésére. Ilyen összegű – összesen majdnem 200 millió forintnyi – saját erős út-, illetve járdaépítésre még nem volt példa önkormányzatunk történetében. Hogy ez lehetővé vált, az elmúlt tíz év szívós, következetes és sikeres gazdálkodásának az eredménye.

A feladatok száma azonban végtelen, így minden évben – még ilyen jelentős saját fejlesztési forrás esetében is – nagyon nehéz a képviselő-testületnek eldöntenie, hogy mely utak, járdák megépítését vegye előre a rangsorban. Az idei évben ez a helyzet még azzal is bonyolódik, hogy vannak beadott, de még el nem bírált, nagyon jelentős útépítési pályázataink, így a döntéseinknél azt is figyelembe kell vennünk, hogy mi a sorrend akkor, ha ezeken nyerünk, illetve mi a sorrend akkor, ha nem.

Minden szempontot mérlegelve, március 30-án a képviselő-testület három szilárd burkolatú út és három járda megépítésére indította meg a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzést.

A tervezett útépítések: a Báthory utcai út folytatása a tulajdonjogilag rendezett határig (300 méter a még burkolatlan 550 méteres szakaszból) – Kálvária utca felső szakasza (334 méter) – Lahner György utca: a pilisszentiváni önkormányzattal közösen (622 méter, a fele összegre a fedezetet Pilisszentiván Község Önkormányzata biztosítja).

A tervezett járdaépítések: a Fő utcai járda folytatása a Budai út páros oldalán a Gesztenye utcától az Ady Endre utcáig (350 méter) – a Nyár utca páros oldalán a Dugonics utcától a Kisfaludy utcáig, ott átvezetve a Manhertz Erzsébet térre (500 méter) – a Szabadság utca és a Kisfaludy utca kereszteződésében (20 méter, az árok egy szakaszának befedésével, védőkorláttal).

Ha mindkét közbeszerzési eljárás eredményes lesz, akkor akár június közepén megkezdődhetnek a munkálatok, és szerencsés esetben a tervezett kivitelezések mindegyike még az idén be is fejeződhet.

Palkovics Mária