XVII. évfolyam 4. szám - 2017. április

Önkormányzati ülés

Március 14. rendkívüli ülés

Praxisváltás a rendelőben

Dr. Fekete Sándor háziorvos befejezni szándékozik aktív háziorvosi tevékenységét, ezért kérelmet nyújtott be az önkormányzatnak, melyben jelezte, hogy praxisjogát 2017. július 1-jei hatállyal át kívánja adni dr. Szender Ildikó Katalin háziorvosnak, és kérte az önkormányzattal 1995-ben kötött egészségügyi ellátási szerződésének megszüntetését. Dr. Fekete Sándor praxisa jelenleg kb. 800 főt lát el, ami kis háziorvosi körzetnek minősül. A képviselő-testület hozzájárult a praxisjog átadásához. (42/2017. határozat – 9 igen)

vorosvari-ujsag-2017-04-00018Ismét a horgászegyesület a bérlője a bányatavaknak

A pilisvörösvári bányatavak halgazdálkodási jogára vonatkozó, 2002. február 11. napján kelt 15 éves haszonbérleti szerződés 2017. április elsején lejárt, ezért a képviselő-testület a bányatavak halgazdálkodási jogának haszonbérletére januárban pályázatot írt ki. A pályázati felhívásra egyetlen pályázat érkezett, mégpedig a jelenlegi haszonbérlőtől, a Pilisvörösvári Horgász Egyesülettől. A pályázat minden tekintetben megfelelt a kiírásnak, ezért az önkormányzat újra velük köti meg a tizenöt évre, azaz 2032. március 31-ig szóló haszonbérleti szerződést.vorosvari-ujsag-2017-04-00019

A szerződés keretében a halászati jogért cserébe a horgászegyesület vállalja a tavak fenntartásával kapcsolatos költségeket, 250 000 Ft/év halgazdálkodási haszonbérleti díj megfizetését, a vízterület biológiai védelmét, a halak védelmét, valamint a területen élő más fajok védelmének biztosítását, betegségük esetszerű gyógyszeres kezelését, a halgazdálkodási terv elkészítését, a tavak partján lévő bódék, stégek és egyéb építmények 5 éven belüli, azaz 2022. április 1-jéig való elbontásában való együttműködést, a tavakra készült tájépítészeti koncepcióterv megvalósításában az önkormányzattal való együttműködést és a tópart vízfelülettől mért 5 méteren belüli területének rendben tartását. (44/2017. határozat – 9 igen)

Március 30. rendes ülés

Rendőrségi beszámoló

vorosvari-ujsag-2017-04-00022A Rendőrségről szóló törvény értelmében a rendőrkapitány személyesen vagy képviselője útján évente köteles beszámolni a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A törvénynek megfelelően a rendőrség írásban elkészítette a 2016-os közbiztonsági beszámolót, melyet Koczka Gábor rendőr alezredes ismertetett röviden a képviselőkkel. Elmondta, hogy tavaly összesen 200 bűncselekmény történt Pilisvörösváron, ezek nagyrészt vagyon elleni bűncselekmények: lopás (30 eset), lakásbetörés (11 eset), személygépkocsi-feltörés (1 eset), rongálás (11 eset). Az őrsparancsnok elmondta azt is, hogy bár a rendőrök közterületi jelenléte növekedett, a bűnesetek megelőzése érdekében a közterületi jelenlétet tovább kell növelni.

Gromon István polgármester megelégedéssel nyugtázta azt, hogy a 2016. évben településünkön jelentősen csökkent a lopások és a gépkocsi-feltörések száma, s köszönetét fejezte ki a rendőrségnek az ezzel kapcsolatos eredményes megelőző tevékenységért. Ugyanakkor felhívta Koczka Gábor őrsparancsnok figyelmét arra, hogy nagyon elszaporodtak a városban a közterületi rongálások, s ezek nagy esztétikai és anyagi károkat okoznak a városnak. Koczka Gábor ígéretet tett arra, hogy a rongálások megelőzésére, illetve a tettesek felderítésére még nagyobb figyelmet fognak fordítani a jövőben. (45/2017. határozat – 11 igen)

A Gradus-terem ajándékozása az önkormányzatnak

A Német Nemzetiségi Óvoda Gradus tagóvodája a Hősök tere 3. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanon működik. 1991-ben a Gradus Egyesület az önkormányzat telkén egy többfunkciós termet építtetett, amely egy összekötő folyosóval kapcsolódik az óvodához. A termet azóta az egyesület és az óvoda közösen használja. Az óvoda a Gradus-terem nélkül ma már gyakorlatilag működésképtelen, hiszen a testnevelésórák megtartásához szüksége van egy tornateremre. Gondot jelent az épület tulajdoni megosztottsága az épület karbantartása szempontjából is (pl. 2014-es tetőjavítás stb.). Az önkormányzat 2015-ben meg akarta vásárolni a termet, de a kezdetben biztató tárgylások után végül a vételárban nem sikerült megegyezni, így az adás-vételre nem került sor. 2016-ban felmerült egy olyan jogi megoldás, amelynek során az önkormányzat a terem tulajdonosává válik, s így attól kezdve annak fenntartási költségeit is állja, de egy 10 éves időintervallumon belül az egyesület az eddigi időkeretben a termet továbbra is ingyenesen használhatja az egyesületi célok ellátásához.

A Gradus Egyesület tagsága a 2017. március 6. napján megtartott ülésén egyhangúlag elfogadta ezt az ajánlatot, és egy ajándékozási szerződés keretében az önkormányzat tulajdonába adja a termet. Az egyesületet az ajándékozási szerződés megkötésétől számított 10 évig ingyenes teremhasználati jog illeti meg a Gradus-teremre vonatkozóan, az egyesület alapszabálya szerinti célok ápolása érdekében. A termet az egyesület bérbe is adhatja az alapszabályában meghatározott cél elérésre érdekében, de az óvoda működését és a környéken lakók nyugalmát a bérbeadással, működéssel, a terem használatával nem veszélyeztetheti. (47/2017. határozat – 11 igen)

Intézményvezetői pályázatok kiírásavorosvari-ujsag-2017-04-00021

Három intézményvezetői pályázatot is kiírt ezen az ülésen a képviselő-testület, mivel az érintett intézményekben a vezető 5 éves megbízatása néhány hónap múlva lejár. Elsőként a Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) vezetői feladatainak ellátására írták ki a pályázatot, mivel a jelenlegi vezető, Krausz Valéria megbízatása augusztus 15-én lejár. (51/2017. határozat – 11 igen)

Szintén augusztus 15-én jár le a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda vezetőjének, Lovász Ferencnének a vezetői megbízatása, így erre a posztra is kiírta most a pályázatot a képviselő-testület. (53/2017. határozat – 11 igen)

Ugyanez a helyzet a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői feladatának ellátásával is. Juhászné Ligeti Katalin intézményvezető megbízatása szintén augusztus 15-én jár le, így itt is ki kellett most írni az intézményvezetői pályázatot. (55/2017. határozat – 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Mivel a két óvoda esetében nemzetiségi nevelést folytató intézményről van szó, Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata az intézményvezető kiválasztásában egyetértési joggal rendelkezik. Az NNÖ támogatta a pályázati felhívásokat, de kérte, hogy a pályázati kiírásokban szerepeljen az, hogy az elbírálásnál a német nemzetiségi végzettség, illetve a német nemzetiséghez való tartozás előnyt jelent.

Mindhárom álláspályázat megtalálható a kozigallas.hu-n.

Emléktábla Wenczl József tiszteletére

Fogarasy Attila és Peller Zoltán, valamint 245 támogató kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá ahhoz, hogy Wenczl József táncpedagógus-koreográfus emlékére egy emléktáblát helyezzenek el a Művészetek Háza falán. Mind az intézmény vezetője, mind a képviselő-testület támogatta a kezdeményezést. A tábla elkészítésének és elhelyezésének költségét a kérelmezők vállalták, de mind a német nemzetiségi önkormányzat, mind a városi önkormányzat 50-50 ezer forinttal támogatja azt. (48/2017. határozat – 11 igen)

Pályázat a Templom téri iskola udvarának felújítására

Már 2015-ben és 2016-ban is indult az önkormányzat azon a pályázaton, mely a Templom téri iskola udvarának sportudvarrá történő alakítását célozza meg, de egyik esetben sem nyert a pályázat. Most idén újra kiírták ezt a pályázatot, maximálisan 20 millió forintos támogatással, 35%-os önrésszel. Bár 2017. január 1-je óta az iskola működtetője már nem az önkormányzat, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerülete, a képviselő-testület mégis úgy döntött, hogy mivel az épület tulajdonosa továbbra is az önkormányzat, továbbá az iskolába járó gyermekek döntő többsége pilisvörösvári, újra elindul a pályázaton, és a kb. 30,5 millió forintos projekthez biztosítja a több mint 10,5 millió forintos önrészt. (A döntésről további részleteket olvashatnak a polgármesteri interjúban, illetve a témával kapcsolatos levélváltás olvasható az újság 12. oldalán.) (58/2017. határozat – 11 igen)

Újabb járdák épülnek a város különböző részein

Megindította a közbeszerzési eljárást a képviselő-testület azon járdák megépítéséhez, amelyekhez a költségvetési rendeletben a fedezetet az év elején már biztosította. A most elfogadott határozat szerint az idei évben a következő helyeken épül járda: a Szabadság utca és a Kisfaludy utca kereszteződésében (20 m), a Budai út páros oldalán a Gesztenye utcától az Ady Endre utcáig (350 m) és a Nyár utca páros oldalán a Dugonics utcától a Kisfaludy utcáig, ott átvezetve a Manhertz Erzsébet térre (500 m). A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési ajánlati felhívást nyolc cég részére küldték meg. A tényleges kivitelezés megkezdése a nyár közepére várható. (59/2017. határozat – 11 igen)

Útépítések kivitelezőjének kiválasztása

Ugyancsak megindította a közbeszerzési eljárást a képviselő-testület azon szilárd burkolatú utak megépítésére, amelyekhez a költségvetési rendeletben a fedezetet az év elején már biztosította. A határozat szerint a következő utak szilárd burkolattal történő ellátására történik meg a kivitelező kiválasztása: a Báthory utca folytatása a tulajdonjogilag rendezett határig (300 m), a Kálvária utca felső (vasúti hídon túli) szakasza (334 m) és a Lahner György utca (Pilisszentiván Önkormányzatával közösen, 622 m). A közbeszerzési eljárás keretében hét céget kértek fel ajánlattételre. (60/2017. határozat – 11 igen)

Beszámoló a szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat 2016. évi üzemeltetéséről

Az önkormányzatnak a DMRV-vel kötött víziközmű szerződése alapján az üzemeltetőnek a szennyvíztelep és a csatornahálózat üzemeltetéséről tájékoztatási kötelezettsége van. A DMRV-től kért és kapott adatok alapján a polgármesteri hivatal műszaki osztálya elkészítette a víziközművek működtetéséről szóló 2016. évi beszámolót.

Ennek fontosabb megállapításai: a 2016. évi működéssel kapcsolatban a DMRV által megküldött anyagok pénzügyi részt nem tartalmaznak; visszatérően gondot okoz a nagyarányú – közel 30%-ot kitevő ­ idegenvíz, különösen olvadási időszakban és nagyobb esőzésekkor; minden átemelőnél nagy gond a szennyvízben lévő szálas és darabos anyag (gumicsizma, labda is került már elő, de leginkább pelenka, törlőkendő, fehérnemű és ezek maradványai), ami meghibásodást okoz az átemelőkben; a kibocsátott víz minősége alapvetően megfelel az előírásoknak, a patak vize a szennyvíztelep előtt rosszabb, mint utána; a 2016. évre elkészített gördülő fejlesztési tervben szereplő átemelők elektronikai, irányítástechnológiai felújítása nem történt meg, pedig erre nagy szükség lenne, ugyanúgy, mint a Sirály utcai átemelőbe egy muncher (daráló) telepítésére; a DMRV 2013 óta több mint 150 milliós bérleti díjtartozást halmozott fel az önkormányzat felé.

A beszámolóval kapcsolatos határozatában a képviselő-testület rögzítette a DMRV Zrt. bérleti díjtartozását, és ismételten követeli azok megfizetését, továbbá felhívta az üzemeltető figyelmét arra, hogy fokozza a hálózati csatornatisztításokat; az idegenvíz mennyiségének csökkentése érdekében a 2013. óta nem végzett ellenőrzéseket sürgősen kezdje meg; a bérleti díj terhére gyorsítsa fel a jóváhagyott fejlesztéseket; a korábbi csatornahálózat házi átemelőit vegye át. (61/2017. határozat – 11 igen)

Vendéglátó büfé lehet a tavaknál

A közelmúltban elkészült a pilisvörösvári bányatavak fejlesztésére vonatkozó tájépítészeti koncepcióterv. A terv tartalmaz a Pálya-tó közelében egy büfét, amely a mostani halőrház mellett létesülne. (A terv szerint kb. 35 m2 lenne maga a vendéglátó egység, mellette pedig egy nyitott terasz szolgálna a látogatók kiszolgálására.) A képviselő-testület most úgy döntött, hogy a büfé megvalósítható még a nagyobb fejlesztések megkezdése előtt, és úgy tűnik, igény is lenne rá, hiszen télen a korcsolyázás vonzotta a látogatókat, jó időben pedig sokan járnak erre sportolni vagy sétálni. Az a döntés született, hogy egy 100 m2 nagyságú területet pályázati eljárás keretében, próbaképpen, erre a célra bérbe ad az önkormányzat, ha lesz rá jelentkező. (63/2017. határozat – 11 igen)

Közterületek elnevezése

Három, eddig csak helyrajzi számmal létező közterület kapott nevet a mostani ülésen. Az egyik a Bányató utcától a Sas utcáig vezető 4587 hrsz.-ú, kivett, saját használatú út megnevezésű magánút, mely mostantól a Városliget sétány nevet viseli.

A másik a 2299 hrsz.-ú, kivett, közterület elnevezésű ingatlan, amely a Kápolna utcából nyílik, a Tó-dűlő irányába húzódik, és hivatalos elnevezéssel még nem rendelkezik. Mivel a területen lakók évtizedekkel ezelőtt a Kápolna utcáról kaptak házszámot, így ez a szakasz mostantól hivatalosan is a Kápolna utca része lett.

A harmadik, a 2317/4 hrsz.-ú, kivett, önkormányzati tulajdonban lévő út a Kápolna utcában lévő ingatlanok megosztásával jött létre, a Kápolna utcával párhuzamosan. A telekosztásokat követően létrejött ingatlanoknak kizárólag a 2317/4 hrsz.-ú úttal van közterület-kapcsolatuk, így az újonnan kialakult út elnevezése szükségessé vált a helyi rendelet alapján. Mivel az utca a Szabályozási Tervben szereplő majdani záportározó közeléből indul, a Záportározó utca nevet kapta. (65.,66.,67./2017. határozat – 10 igen)

Pert indít az önkormányzat a Ceglédi Tankerület ellen

Pert indít az önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete ellen, mivel a nevelési tanácsadó által használt helyiségek egy része után 2015. április 1. óta nem fizeti a bérleti díjat, és így 2017. március 7-ig 2 283 210 Ft bérleti díjhátralékot és 206 212 Ft rezsitartozást halmozott fel. A képviselő-testület úgy döntött, hogy amennyiben 2017. április 15. napjáig a Ceglédi Tankerület nem fizeti meg a felhalmozott használati díj és közműdíj tartozását, akkor az önkormányzat keresetet nyújt be, és peres eljárást indít a tartozás behajtása érdekében. (68/2017. határozat – 10 igen)

Városi internetes újság alapítása

Napjainkban az információáramlás sebessége egyre gyorsul, egyre nagyobb az igény az önkormányzattal szemben is a folyamatos, napi szintű, rövid szövegekkel, sok képpel, esetleg videófelvétellel történő azonnali tájékoztatásra. Egyre több önkormányzat hoz létre saját internetes újságot, ami egy önkormányzati honlaphoz képest jóval dinamikusabb tájékoztatási felületet jelent, és folyamatosan közli az állampolgároknak címzett híreket, információkat, rövid szövegekkel, sok képpel, esetleg videófelvétellel. Hamarosan Vörösvárnak is lesz egy ilyen internetes újságja, vorosvarihirek.hu címen.

Egy internetes oldalt folyamatosan kezelni és frissíteni kell, a híreket, közleményeket meg kell írni, a szükséges fotókat, videókat el kell készíteni, majd mindezeket a honlapra fel kell tölteni. Ehhez komoly informatikai ismeretekkel is rendelkező kommunikációs szakember kell, ezért az internetes újság működtetésére a képviselő-testület létrehoz a polgármesteri hivatalban egy sajtóreferens – internetes újságszerkesztői státuszt. (69/2017. határozat – 8 igen, 2 nem)

Járda és futópálya tervezése

A 2017. évi költségvetésben a testület fedezetet biztosított az Iskola utcai járda felújítására és a Nagy-tó körüli sétány és futópálya terveinek elkészíttetésére. A projektek megvalósítása érdekében a polgármesteri hivatal árajánlatkéréseket küldött ki 10 cégnek az Iskola utcai járda, valamint a Nagy-tó körüli sétány és futópálya kiviteli terveinek elkészítésére. Az árajánlatkérésre 3 árajánlat érkezett. Az ajánlatok kiértékelése után a képviselő-testület most úgy döntött, hogy az Iskola utcai járda felújítása kiviteli terveinek elkészítésével a Nóvia Mérnöki Iroda Kft.-t bízza meg bruttó 1 803 400 Ft tervezési díjjal, a Nagy-tó körüli sétány és futópálya kiviteli terveinek elkészítésével pedig a CTB Mérnökiroda Kft.-t bízza meg bruttó 2 705 100 Ft tervezési díjjal. (70/2017. határozat – 10 igen)

Egyéb rendeletek, határozatok:

  • 43/2017. határozat – Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának elfogadásáról
  • 46/2017. határozat ­ Együttműködési megállapodás kötése a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Lakosságorientált Rendőrségi Modell alapján, a 2017. évre
  • 49/2017. határozat – A Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása, módosító okiratának elfogadása
  • 50/2017. határozat – A Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Szervezeti és működési szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) módosítása
  • 57/2017. határozat – A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása, módosító okiratának elfogadása (vállalkozói tevékenység szabályozása miatt)
  • 62/2017. határozat – A Pilisvörösvár, Szondi u. 108. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítési pályázatának kiírásáról
  • 64/2017. határozat – Pilisvörösvár Környezetvédelmi Programjának (2017­2021) jóváhagyásáról
  • 71/2017. határozat – A polgármester 2017. évi illetményének jogszabály szerinti helyesbítéséről
  • 72/2017. határozat – A polgármester költségtérítésének jogszabály szerinti helyesbítéséről
  • A képviselőtestület által hozott határozatok és rendeletek megtalálhatóak a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzati dokumentumok)