XVII. évfolyam 12. szám - 2017. december

Önkormányzati döntések

November 7. rendkívüli ülés

Orvosi ügyelet

Pilisvörösváron és környékén egy 1996-ban kötött együttműködési megállapodás alapján több mint húsz éve az Országos Mentőszolgálat látja el az orvosi ügyeleti feladatokat. A megállapodást eredetileg Pilisvörösvár, Solymár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Piliscsaba, Pilisjászfalu és Tinnye települések kötötték, majd 2010-ben az együttműködésből kivált Piliscsaba, Pilisjászfalu és Tinnye. A megállapodás alapján a díjat lakosságszám alapján fizetik a települések az OMSZ-nek. Októberben az OMSZ vezetése jelezte a települések önkormányzatainak, hogy az eddig nyújtott finanszírozás már nem elegendő a feladatok ellátására, az orvosoknak adott bruttó 2050 forintos órabér már nem versenyképes. Amennyiben az önkormányzatok nem emelik meg a díjat, decembertől az OMSZ nem tudja biztosítani az orvosi ügyeletet, ami az ünnepi időszakban különösen nagy nehézségeket okozna. A cél bruttó 3000 forintos órabér lenne az orvosoknak. A képviselő-testület megszavazta a Vörösvárra eső részt az ügyeleti díj megemeléséhez. (188/2017. határozat – 9 igen)

Új, digitális röntgenkészülék beszerzésére pályázunk

A szakorvosi rendelőben két évtizede működő régi analóg röntgenkészülék gyakran elromlik, és a javítása is évről évre egyre többe kerül. Dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezető jelezte az önkormányzatnak, hogy egy új, korszerű digitális készülék beszerzésére lenne szükség. Egy ilyen gép beszerzési ára azonban kb. bruttó 60 millió forint, ezért a képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy támogatásért folyamodik az Egészséges Budapest Program koordinátoraihoz egy új röntgengép beszerzése érdekében, a maga részéről pedig 6 000 000 forint önrésszel támogatja az eszköz beszerzését. A támogatás elnyerése esetén, az új röntgengép birtokában lehetővé válna az intézményben akár egy tüdőszűrő-állomás létesítése is, amely a helyi és környékbeli lakosok számára óriási előrelépés lenne, hiszen attól kezdve helyben, a rendelőben lehetne szervezni a tüdőszűréseket. (189/2017. határozat – 9 igen)

Újabb öt évre Oláhné Szabó Anita a Zeneiskola igazgatója

Sárközi Márta, az Érdi Tankerületi Központ vezetője levélben jelezte az önkormányzatnak, hogy 2018. 08. 16-tól ismételten Oláhné Szabó Anitát szeretné megbízni a Zeneiskola vezetésével, és mivel a jogszabály lehetőséget ad rá, mellőzné az intézményvezetői pályázat kiírását. A tankerület-vezető azt kérte, hogy a képviselő-testület 2017. 11. 13-ig juttassa el véleményét a fenntartó KLIK részére. Mivel a képviselő-testület meg van elégedve az igazgató munkájával, támogatta az idei évben Pilisvörösvárért emlékéremmel kitüntetett igazgatónő további 5 év határozott időre történő intézményvezetői kinevezését a Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola élére. (190/2017. határozat – 9 igen)

November 30. rendes ülés

Járőrszolgálati szerződés a körzeti megbízottakkal

Koczka Gábor rendőrőrsparancsnok

Több környékbeli településen az önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján a helyi körzeti megbízott a településén járőrszolgálatot teljesít a saját szabadidejében. Vörösváron is lenne igény nagyobb rendőri jelenlétre a közterületeken, főként hétvégén és este, ezért azt a döntést hozták a képviselők, hogy a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Budaörsi Kapitánysága és a Pilisvörösvári Rendőrőrs jóváhagyásával Vörösváron is megszervezik az önkormányzati járőrszolgálatot, havi 40 órában. (192/2017. határozat – 11 igen)

Új ételszállító kisbusz a főzőkonyha részére

Az óvodák, iskolák és egyéb intézmények ebédjét kiszállító főzőkonyhai ételszállító autó több mint 10 éves, és már sokat futott. A főzőkonyha egész éves gazdaságos működésnek köszönhetően az idei főzőkonyhai költségvetés még fel nem használt keretéből a testület egy új, zárt kabinos Ford Transit kisbusz megvásárlása mellett döntött, bruttó 6 894 500 forintért. A fennmaradó összegből a főzőkonyha és a melegítőkonyhák számára egy ipari mosogatógépet, 2 db pároló- és sütőberendezést, az új kisbuszba egy vezérelhető állómotorfűtő berendezést és 50 db szállítóedényt vásárolnak. (194/2017. határozat – 11 igen)

Karácsony Lajosné élelmezésvezető

TAK és településképi rendelet

A településkép védelméről szóló törvény alapján december 31-ig minden önkormányzatnak el kell készítenie a Települési arculati kézikönyvét (TAK), és meg kell alkotnia a Településképi rendeletét (TKR). A mostani ülésen ezzel kapcsolatosan négy döntést hozott a képviselő-testület. Az első volt a településkép védelméről szóló rendelet megalkotása. A Helyi Építési Szabályzat módosítástervezete alapján készülő módosító rendelet tervezetét el kell küldeni záró szakmai véleményezésre az állami főépítésznek, erről is határozat született. A harmadik döntéssel a Településképi arculati kézkönyvet fogadták el, a negyedikkel pedig a helyi értékkatasztert. (32/2017. rendelet – 11 igen, 195/2017. határozat – 11 igen, 196/2017. határozat – 11 igen, 197/2017. határozat – 11 igen)

Közbeszerzési eljárás indítása

A Fő utca bányatelepi szakaszán a kerékpárút megépítésére és zárt csapadékcsatorna kiépítésére benyújtott „Fenntartható közlekedésfejlesztés” c. pályázatban még nem született döntés, így a 2017. évben ez a beruházás már biztosan nem valósul meg. A fejlesztés pályázati támogatásból nem finanszírozható parkolóépítésekre a költségvetésbe betervezett 35 millió forint így felszabadult, ezért a 2018-ra tervezett és műszakilag már előkészített fejlesztések közül a képviselő-testület hármat előre hozott, és már most kiírta a közbeszerzést:

 • Puskin utca 8. szám alatti udvarban lévő parkoló burkolása és összekötő járda kialakítása a házasságkötő terem és a kormányablak felé
 • a Szent Erzsébet köz burkolása faltól falig, a meglévő járda felújítása
 • a temetői útépítés folytatása a főbejárat útjának meghosszabbításával, valamint a XV. és a XVII. parcellák között lemenő út burkolásával

A három kivitelezésre meghívásos közbeszerzési pályázatot írtak ki, melyre a következő cégeket hívták meg: Jó-Ép Építőipari Szolgáltató Kft., Stone Dekor Kft., Nadi Építő és Szolgálató Kft., Viktor-Ker Kft., Pilis Logistic Kft., Strabag Általános Építő Kft., Penta Általános Építőipari Kft. (199/2017. határozat – 11 igen)

Ingatlanvásárlás

Az Őr-hegy – Bányatavak csapadékvíz-elvezető rendszer és záportározó megvalósítása érdekében egy újabb kisebb ingatlan megvásárlásáról döntöttek a képviselők. A Tó-dűlőben lévő 6285. hrsz. alatt nyilvántartott, 1300 m2 alapterületű, „rét” megnevezésű ingatlant összesen bruttó 1 448 200 forintért vásárolja meg az önkormányzat. (200/2017. határozat – 11 igen)

Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata

Az elmúlt évek során létrejött változások (útépítések, forgalomnövekedés, parkolási problémák) indokolttá tették a város forgalomtechnikai tervének felülvizsgálatát, melyre ajánlatokat kért be az önkormányzat. A feladatkiírásban kérték többek között a város belterületi szakaszán lévő forgalmi rend felülvizsgálatát és a forgalmi rend korszerűsítését, továbbá javaslatot a különböző parkolási problémákra, az intézmények környékén jelentkező közlekedési problémák megoldására is. A felhívásra hat cégtől érkezett ajánlat, a legkedvezőbb ajánlatot a Nóvia-Net Építőmérnöki Kft. adta, amely a tervezési feladatot bruttó 1 524 000 forintos tervezési díjért vállalja. (201/2017. határozat – 11 igen)

Négy felsőoktatási hallgató részesül Bursa Hungarica ösztöndíjban

Idén is kiírta az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot, mely a nappali tagozatos hallgatók támogatására irányul. A pályázatra négy jelentkezés érkezett, a képviselő-testület úgy döntött, hogy mind a négy hallgató pályázatát támogatja, és részükre fejenként 5000 forint/hó összeget biztosít 10 hónapon keresztül. Az önkormányzati támogatást az állam ugyanilyen összeggel kiegészíti. (206–209/2017. határozat – 11 igen).

Az ülésen hozott rendeletek:

 • 31/2017. rendelet – Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 32/2017. rendelet – A településkép védelméről

Egyéb határozatok:

 • 191/2017. határozat – Rendkívüli támogatás igénylésének benyújtásáról a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás részére
 • 193/2017. határozat – A Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás működéséről szóló polgármesteri beszámoló elfogadásáról
 • 198/2017. határozat – Pilisvörösvár Város Települési Vízkárelhárítási Tervének elfogadásáról
 • 202/2017. határozat – 2017. évi közbeszerzési terv 1. számú módosításáról
 • 203/2017. határozat – Az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
 • 204/2017. határozat – A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
 • 205/2017. határozat – A Sberbank Magyarország Zrt.-vel a likvidhitel-szerződés 2018. évre szóló meghosszabbításáról
 • 210/2017. határozat – A Pilisvörösvár Város Önkormányzatánál 2017. június 30-ig fennálló behajthatatlan, illetve elévült követelések lemondásáról és a nyilvántartásból való kivezetéséről

A képviselő-testület által hozott határozatok és rendeletek megtalálhatóak a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzati dokumentumok)