XVII. évfolyam 2. szám - 2017. február

Önkormányzati ülés

2017. január 12. Rendkívüli ülés

Koncepcióterv a tavak környékének tájépítészeti fejlesztésére

A városunk délkeleti részén elhelyezkedő „Slötyi” nevű, öt tóból álló tórendszer az egykor a közelben folytatott szénbányászati tevékenység „melléktermékeként” jött létre, még a második világháború előtti években (a mai tavak helyéről termelték ki a lefejtett, felhagyott vágatok betömedékeléséhez szükséges homokot). A bányát 1940. december 31-én bezárták, a tereprendezés és a környék rendbehozatala azonban mind a mai napig elmaradt. A tavakban rejlő potenciál igazából nem lett kihasználva, a tavak környékén semmilyen számottevő környezeti rendezés, fejlesztés nem történt.  

A képviselő-testület ezen a helyzeten szeretne változtatni, mivel meggyőződése, hogy a terület Vörösvár lakóinak életében sokkal jelentősebb szerepet is be tudna tölteni a jelenleginél, ha megfelelő beruházások révén pihenésre, sportolásra, rekreációs célokra, rendezvények befogadására alkalmas területté, egyfajta városligetté alakulna.

Ennek jegyében készíttette el az önkormányzat először az öt tó környékének geodéziai felmérését, majd ennek alapján  egy tájépítészeti koncepciótervet, amely egyfajta vezérfonalat, egységes víziót ad a tavak környékének átfogó, hosszú távú fejlesztésére. A megvalósítás az egyes részekre kidolgozott részletes kiviteli tervek alapján történhet majd, fokozatosan, a mindenkori anyagi lehetőségeknek megfelelően. (A terv részleteiről a Vörösvári Újság januári számában olvashattak.) (1/2017. határozat – 9 igen, 2 tartózkodás)

Koncepcióterv a volt iskolai gyakorlókert területének közparkká alakítására

Az egykori közvágóhíd mellett 1911-től, a Templom téri iskola felépítésének évétől egészen az 1990-es rendszerváltozás idejéig működött az általános iskolai gyakorlókert („gyakikert”). A rendszerváltozás után a gyakorlókert gazdátlan maradt, területén a növényzet elvadult, a kerítés ledőlt, s az emberek illegális szemétlerakóként kezdték használni. 

A terület hasznosításának, fejlesztésének gondolata először 2008-ban, a játszóterek tervezésekor merült fel. El is készült egy terv a teleknek a Vágóhíd utca végéhez közeli részére, de forráshiány miatt ezen a helyen akkor nem épült játszótér. 

A „Lahmkruam” Helytörténeti Emlékpark 2009-es átadása után, annak sikere alapján a volt „gyakikert” hasznosításánál is a közparkká alakítás gondolata került előtérbe. 2015-ben az önkormányzat közmunkásokkal megtisztíttatta a területet az elvadult növényzettől, elhordatta a mintegy 20 m3-nyi szemetet, elbontotta a kidőlt kerítés maradványait, ifjította az értékes öreg fákat, lenyírta a füvet, s azóta mint közparkot gondozza a területet. 

Az igazi, használható és vonzó közpark kialakítása érdekében az önkormányzat megbízott egy tervező irodát egy, a területre vonatkozó koncepcióterv elkészítésével. A már korábban elkészült geodéziai felmérésre támaszkodó tájépítészeti koncepcióterv 2016 végére készült el. A terv szerint a területen játszóterek épülnek kicsiknek és nagyoknak, tornapark létesül, és az idősebbek számára is nyugodt pihenési lehetőség nyílik majd. A megvalósítás részletes kiviteli tervek alapján történhet. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiviteli tervek elkészítésére kérjen be árajánlatokat, majd az elkészült kiviteli terveket elfogadás céljából terjessze a képviselő-testület elé. (A terv részleteiről a 11. oldalon olvashatnak.) (2/2017. határozat – 11 igen)

Koncepcióterv a Kálvária-domb tájépítészeti fejlesztésére

A Kálvária-domb a pilisvörösvári emberek szent hegye, melynek tetején az első kápolnát 1710-ben, a pestisjárvány idején építették. Az akkor épített kápolna 1840-re teljesen tönkrement, a mai kápolnát 1850 körül építették. A kápolnához vezető keresztút stációi (képoszlopok) 1901-ben készültek, a hívek adományából. A rendszerváltozás előtt a Kálvária-domb területének nagy része a magyar állam tulajdonában, de a pilisvörösvári termelőszövetkezet kezelésében állt. A rendszerváltozás körüli években a Kálvária-domb jelentős része magánkézbe került. A domb egy-egy kisebb része a katolikus egyházközség, illetve az önkormányzat tulajdonában van. 

Az elmúlt negyedszázad során a magántulajdonban lévő Kálvária-dombi ingatlanok egy része építési engedélyt szerzett, a Kápolna utcából induló és a keresztúti stációk mellett elhaladó útról, illetve a Kálvária utcáról való bejárással. A tulajdonosi szétaprózottság és a lezajlott építkezések sokat rontottak a Kálvária-domb állapotán, jelentősen megnehezítik a terület gondozását, fejlesztését, és veszélyeztetik a Kálvária eredeti, 300 éves funkciójának jövőbeni betöltését.

Fentiek miatt az önkormányzat 2015-ben elkészíttette a Kálvária-domb geodéziai felmérését, majd ennek alapján megbízta a Pagony Táj- és Kertépítész Irodát a Kálvária-domb környezetalakítási tervének elkészítésével. A tervezési feladat a keresztút méltó környezetének megtervezése, valamint a szabadságligeti (Karátsonyi-ligeti) vasúti megállóhoz vezető gyalogút megtervezése volt. Az elkészült terv elnyerte a képviselő-testület tetszését, s a képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy az elkészült terv alapján folytasson tárgyalásokat az érintett ingatlantulajdonosokkal a terv megvalósításáról, a velük való megegyezés után a szükséges kiviteli tervek elkészítésére kérjen be árajánlatokat, majd az elkészült kiviteli terveket terjessze jóváhagyás céljából a képviselő-testület elé. (A terv részleteiről a 11. oldalon olvashatnak.) (3/2017. határozat – 11 igen)

Pályázat gazdaságfejlesztési célú útépítésre

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot írt ki Pest megye önkormányzati tulajdonú belterületi útjai szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására, gazdaságfejlesztési céllal. A pályázati kiírás szerint a támogatás célja az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, mellyel lehetővé válik többek között a települési szolgáltatások és közösségi közlekedési eszközök gyorsabb elérhetősége, a munkahelyek gyorsabb megközelíthetősége, a komfortérzet növelése, valamint csökkenthető a közúti közlekedés okozta környezetterhelés. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 20 millió forint és maximum 150 millió forint. A támogatás maximális mértéke függ a település egy lakosra jutó adóerő-képességétől, amely a mi esetünkben a 2017. évben maximum 85 %-os támogatást jelent.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az előző évben elkészült úttervek közül az Ady Endre köz és Fácán utca, valamint a Csendbiztos utca építésére nyújt be pályázatot, mert ezek az utcák felelnek meg a legjobban a pályázati kiírás szempontjainak. A beérkezett legolcsóbb kivitelezői ajánlatot, az egyéb költségeket és az elnyerhető maximum 150 000 000 forint támogatást figyelembe véve a projekt 32 092 057 forint önerőt igényel, melyet a képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendeletében a 2016. évi maradványok átcsoportosításával biztosított. (4/2017. határozat – 10 igen)

2017. január 26. Rendes ülés 

vorosvari-ujsag-2017-02-00019

Változtak az avarégetés szabályai

A Szebb Környezetünkért Egyesület elnöke, Temesvári Anna 2016. december 3-i keltezéssel levelet írt az önkormányzatnak, melyben a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (KÖTHÁLÓ) 2016. évi felmérésére hivatkozva kérte, hogy az önkormányzat vizsgálja felül a helyi környezet védelméről szóló rendeletét, és szigorítsa benne az avar és a kerti hulladék égetésével kapcsolatos szabályokat.

A képviselő-testület a Szebb Környezetünkért Egyesület érveit megfontolva úgy döntött, hogy módosítja a helyi környezetvédelmi rendeletet. Az új szabályozás szerint avart és kerti hulladékot csak október 1. és november 30. között, valamint március 1. és május 15 között, pénteki napokon, 12.00 órától 20.00 óráig, jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. (1/2017. rendelet – 10 igen, 1 nem)

Csatlakozás az ASP rendszerhez

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, az önkormányzati ASP rendszerről szóló kormányrendelet, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint 2018. január 1-től biztosítani kell a polgármesteri hivatalokban az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A jogszabályi előírások alapján az önkormányzatok kötelesek csatlakozni az állam által biztosított elektronikus információs rendszerhez (önkormányzati ASP rendszer), amely szakrendszerekből (iratkezelő rendszer, települési portál rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, valamint hagyatéki leltár rendszer), keretrendszerből, támogató rendszerekből, valamint az önkormányzati adattárházból épül fel. 

A feladatok megvalósításához megjelent a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívás, melynek keretében lehetőség van támogatást nyerni a szükséges technikai és szakmai feltételek kialakításának finanszírozására. A támogatás intenzitása 100%, mely Pilisvörösvár esetében maximum 9 000 000 Ft, és ez az összeg teljes egészében lehívható előlegként. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívásra pályázatot nyújt be, 100 %-os intenzitású, maximum 9 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásra. 

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra (szakértői megbízások, projekt menedzsmenti megbízások stb.), valamint a beszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására úgy, hogy a beszerzéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásra csak a pozitív támogatási döntés után kerüljön sor. (5/2017. határozat – 11 igen)

vorosvari-ujsag-2017-02-00020

Az NNÖ ismételt iskolaátvételi kérelme

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója, Mézinger Éva 2016. 10. 17-én a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzatnak (PNNÖ) küldött levelében a 2017. 01. 01-től hatályos jogszabályi változásokra hivatkozva (mely szerint a fenti időponttól a Klebelsberg Központ az iskolák működtetői feladatait átveszi az önkormányzatoktól) kezdeményezte, hogy a PNNÖ a 2017/2018. tanévtől vegye át a KLIK-től a Vásár téri iskola fenntartását és működtetését.

A PNNÖ megtárgyalta az iskola kérelmét, és úgy döntött, hogy a korábbi években megfogalmazott iskolaátvételi szándékát fenntartja, és kezdeményezi az intézmény jelenlegi fenntartójánál, a Klebelsberg Központnál az intézmény átvételét, továbbá  felkérte Sax László  elnököt, hogy 2017. január 1-jét követően szerezze be Pilisvörösvár Város Önkormányzatának nyilatkozatát arról, hogy vállalja-e a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) által meghatározott kritériumrendszerben az átvétellel értintett települési önkormányzatra vonatkozóan megfogalmazott elvárásokat. Sax László elnök úr 2016. 12. 12-én küldött levelében a fentiekről tájékoztatta a városi önkormányzatot, és kérte, hogy a képviselő-testület a 2017. januári ülésén tárgyalja meg a kérdést, és nyilatkozzon az MNOÖ által meghatározott kritériumrendszerben foglaltak – önként vállalt feladatként való – vállalásáról.

A képviselő-testület tárgyalta a kérelmet, és úgy döntött, hogy az ugyanezen tárgyban hozott korábbi határozatait fenntartja, és azokat kiegészíti azzal, hogy a képviselő-testület nem kíván kötelezettséget vállalni a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének 137/2015. (XI. 28.) számú határozatában foglalt kritériumok teljesítésére (= a nemzetiségi önkormányzat által átveendő intézmény esetleges működési hiányának  finanszírozására, valamit az intézmény működtetésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli és igazgatási feladatok ellátására, amennyiben azt a nemzetiségi önkormányzat nem tudja teljesíteni), mert egy ilyen határozat előre nem látható összegű kötelezettségvállalást, azaz előre nem látható mértékű kockázatot jelentene az önkormányzat számára, két okból is. Egyrészt azért, mert úgy kellene felelősséget vállalnia az iskola gazdálkodásáért, hogy arra semmilyen jogszerű befolyása nem lenne; másrészt azért, mert a nemzetiségi finanszírozás összege az állami költségvetésben mindig csak egy évre ismerhető előre, miközben az iskola átvétele ill. annak támogatása tíz évre szóló döntést, elkötelezettséget jelent.  (8/2017. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

Véleményezési jog az iskolai körzethatároknál

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a Pest Megyei Kormányhivatal mint köznevelési feladatokat ellátó hatóság feladata az iskolák felvételi körzetének meghatározása és közzététele. A felvételi körzetek megállapításához a köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét és az illetékes tankerü­leti központ egyetértését. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 2017. 01. 12-én kelt levelében kérte, hogy az önkormányzat jelezze a hivatalnak, hogy a 2017/2018. tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetét elfogadja-e, vagy javasolja azok módosítását. A kormányhivatal által küldött lista megegyezik az évek óta használt, jól bevált beosztással, így azt a képviselő-testület elfogadta azzal a minimális kiegészítéssel, hogy a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola felvételi körzete egészüljön ki a korábban egyik iskola körzetében sem szereplő Katona József utcával és Lahner György utcával. (9/2017. határozat – 11 igen)

A bányatavak halgazdálkodási jogának bérbeadása

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mint haszonbérbe adó és a Pilisvörösvári Horgász Egyesület, mint haszonbérlő között a „Pilisvörösvári bányatavak” megnevezésű 13,00 ha területű halászati vízfelület halászati jogára vonatkozó, 2002. február 11. napján létrejött haszonbérleti szerződés – mely 2003. november 30-án módosításra került, és haszonbérbe adóként a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium helyébe Pilisvörösvár Város Önkormányzata lépett – 2017. április 1. napján lejár, és az önkormányzatnak mint tulajdonosnak el kell döntenie, hogy mint halgazdálkodásra jogosult, a továbbiakban is haszonbérbe adja a halgazdálkodási tevékenységet, vagy esetleg maga kívánja azt végezni.

A képviselő-testület mindkét lehetőséget alaposan megfontolva úgy döntött, hogy a „Pilisvörösvári bányatavak” megnevezésű halgazdálkodási terület Pilisvörösvár Város Önkormányzatát megillető halgazdálkodási jogának megszerzésére nyilvános pályázatot ír ki. A pályázaton természetes és jogi személyek is pályázhatnak, amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeknek. A pályázatot 2017. március 2-án 9 óráig lehet eljuttatni az önkormányzathoz. (11/2017. határozat – 10 igen, 1 nem)

A Lévai köz 1. szám alatti épület (volt okmányiroda) bérbeadása

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Lévai köz 1. szám alatti önkormányzati ingatlant (a volt okmányiroda épületét) 150 000 Ft/hó bérleti díj összegért határozatlan időre, 3 havi felmondási idővel és 3 havi kaucióval bérbe adja a Libekach Kft.-nek. A bérlő az ingatlanban közérzetjavító szolgáltatásokat (fodrászat, pedikűr, manikűr, szauna, testmasszázs) kíván nyújtani. (12/2017. határozat – 9 igen, 2 tartózkodás)

A Szondi u. 108. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítése

A képviselő-testület még tavaly szeptemberben döntött a Szondi u. 108. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő  építési telek nyílt pályázat útján történő értékesítéséről, 7 400 000 Ft alsó limitáron. Az ingatlan vételére vonatkozó ajánlatokat 2016. december 21-én 9 óráig lehetett leadni. Az ingatlanra egy érvényes ajánlat érkezett, így ennek az ajánlattevőnek adta el az önkormányzat a területet a kiírt áron. (13/2017. határozat – 9 igen, 2 tartózkodás)

A PilisTV éves beszámolójavorosvari-ujsag-2017-02-00021

Meghallgatta a képviselő-testület a PilisTV beszámolóját, amelyet Sólyom Ágnes főszerkesztő tartott a televízió 2016-os évi működéséről. Ebben beszélt a televízió kötelezettségeiről, amelyek a médiahatóság, illetve a műsorszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzat felé teljesítendők.  Bemutatta a műsorkészítés fázisait és humánerőforrás-igényét, majd a cég bevételeit és kiadásait. Beszámolt a 2016-ban Pilisvörösvár számára készített műsorokról, majd beszélt a 2016. évben megvalósított fejlesztésekről és a televízió további fejlesztési terveiről, amelyek elsősorban a forráshiány leküzdéséről, valamint a műsorok és az adás elérhetőségének huszonegyedik századi igényekhez való igazításáról szólnak. A tévének nem kötelezettsége a beszámoló készítése, így az önkormányzat határozatában csak tudomásul vette a beszámolót. 

Kiválasztották a Napos Oldal Szociális Központ energetikai felújításának kivitelezőjét

Tavaly júniusban az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Miniszter által kiírt, Szociális szakosított ellátást biztosító önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztésére és felújítására vonatkozó pályázati kiírásra, a Napos Oldal Szociális Központ Idősek átmeneti gondozóháza tető- és homlokzatfelújítására valamint a központi épület tetőfelújítására. A pályázat eredményes volt, s a Nemzetgazdasági Minisztérium 13 582 360 Ft-tal támogatja a bruttó 18 109 813 Ft összköltségű beruházást.   

A nyertes pályázat birtokában az önkormányzat 2016 szeptemberében közbeszerzési pályázatot írt ki a kivitelezési munkák elvégzésére. Az ajánlati felhívásra 13 pályázat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot az Árkád Épszer Kft. adta bruttó 16 881 058 Ft egyösszegű ajánlati árral, 10 nap előteljesítéssel és 60 hónap garanciával, így őt bízták meg a kivitelezéssel. (7/2017. határozat – 11 igen)

Módosult a közterület használatáról szóló rendelet

A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet értelmében mostanáig a tüzelőanyag utcai lerakására, ideiglenes tárolására közterület-használati engedélyt kellett kérni, és az elfoglalt területnagyság függvényében közterület-használati díjat (általános közterület esetén 1 485 Ft/m2, kiemelt közterület esetén 1 813 Ft/m2) díjat kellett fizetni annak is, aki csak néhány órára foglalta el a közterületet, s még a szállítás napján behordta a tüzelőt. A képviselő-testület most úgy módosította a rendeletet, hogy aki a közterületről a tüzelőanyagot egy napon belül behordja, annak nem kell engedélyt kérnie, és így díjat se kell fizetnie. (2/2017. (I. 27.) (önkormányzati rendelet – 8 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

Egyéb rendeletek, határozatok:

  • 10/2017. határozat – A  Pilis TV 2016. évi működéséről szóló beszámoló tudomásul vételéről
  • 14/2017. határozat – A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének elfogadásáról

A képviselőtestület által hozott határozatok és rendeletek megtalálhatóak a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzati dokumentumok)