XVII. évfolyam 7. szám - 2017. július

Önkormányzati döntések

Rendkívüli ülés
június 19. 

Tanuszoda Vörösváron is

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében 26 településen – köztük Pilisvörösváron is – tanuszoda-beruházás előkészítésére és megvalósítására kerül sor. A tanuszoda teljes mértékben állami beruházásban fog megvalósulni, melyhez azonban az önkormányzatnak kell biztosítania a területet. A rendkívüli ülésen arról döntött a képviselő-testület, hogy a tanuszoda helyszínéül a 097/90–96 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat jelöli ki. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a műszaki előkészítés keretében elvégeztesse a szükséges vizsgálatokat (talajmechanika, geodézia stb.), összevonja a tanuszoda helyszínéül kijelölt területeket, kialakítsa az 5000 m2 nagyságú, a Báthory utca felől közútkapcsolattal rendelkező telket, és vonja ki művelés alól a kialakított telket. Az előkészítő munkákra 2 milliós keretösszeget biztosított a képviselő-testület. (További részleteket a polgármesteri interjúban olvashatnak.) (104/.2017. határozat – 12 igen)

vorosvari-ujsag-2017-07-00028

Rendes ülés

június 29. 

Szerződésbontás a Zöld Bicskével?

 

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. visszavonta sok más hulladékszállító céggel együtt a Zöld Bicske Kft. megfelelőségi véleményét is, és tájékoztatta a céggel szerződésben álló valamennyi önkormányzatot – így Vörösvárt is ­, hogy meg kell szüntetnie a céggel meglévő szerződést. 

A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére javaslatot tevő előterjesztés tárgyalásakor az ülésen ott volt a Zöld Bicske Kft. ügyvezetője, Teszár Tamás, aki beszámolt a testületnek arról, hogy milyen problémákkal küzd a cég, de hozzátette, hogy ennek ellenére a feladatokat továbbra is ellátják, ha némi csúszással is. A szelektív hulladékudvar megnyitásával kapcsolatban Teszár Tamás pontos időpontot nem jelölt meg, de hangsúlyozta, hogy nekik is érdekük, hogy a hulladékudvar mielőbb megnyíljon, és igyekszik mindent meg is tenni ezért. A vita végén a képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy az önkormányzat és a Zöld Bicske közötti szerződés esetleges megszüntetéséről a Duna-Vértes Társulási Tanács 2017. július 6-i ülése után dönt majd a testület. (További részleteket a hulladékszállítási problémákról a 12. oldalon olvashatnak.) (105/2017. határozat – 11 igen)

vorosvari-ujsag-2017-07-00024

Régi-új vezetők az óvodákban

2017. 08. 15-én mindkét óvodában lejár az óvodavezető megbízása, ezért az önkormányzat mint fenntartó áprilisban pályázatot írt ki a két óvoda magasabb vezetői megbízásának betöltésére.  A pályázatok benyújtásának határideje 2017. május 5-e volt. Mindkét óvodában egy pályázó jelentkezett a vezetői megbízás elnyerésére, ezekről döntött most a képviselő-testület.  

A Ligeti Cseperedő Óvodába Manhercz Teréz óvodapedagógus, a jelenlegi intézményvezető-helyettes pályázott. Pályázatát a képviselő-testület elfogadta, és 5 évre megválasztotta intézményvezetőnek. Manhercz Teréz augusztus 16-ától veszi át az óvoda vezetését. (106/2017. határozat – 10 igen, 1 nem) A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda esetében az eddigi vezető, Juhászné Ligeti Katalin pályázott, őt választották ismét meg, újabb 5 évre, 2022. augusztus 15-ig. (108/2017. határozat – 11 igen)

Átveszi a nemzetiségi önkormányzat a Vásár téri iskolát

Az oktatásért felelős államtitkár május 31-én azt a döntést hozta, hogy 2017. szeptember 1-től a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat kapja meg a Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vásár téri iskola) fenntartói jogát. A mostani ülésen a PNNÖ és az önkormányzat, illetve az iskola és a Gazdasági Ellátó Szervezet között kötendő megállapodás tervezetét tárgyalták a képviselők. Az ülésen meghívott vendégként részt vett az iskola igazgatója, a nemzetiségi önkormányzat képviselői és a GESZ vezetője is. Az önkormányzat és a PNNÖ közötti megállapodás többek között tartalmazza, hogy az iskola a jövőben is kötelező felvételt biztosító intézményként működik úgy, hogy legalább 80%-ban pilisvörösvári gyermekeket kell felvennie (túljelentkezés esetén 100%-ban). Az önkormányzat az iskola épületét a PNNÖ-nek való átadás után is térítésmentesen használhatja önkormányzati, illetve egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítására. A PNNÖ felelős az ingatlan – legalább az intézmény birtokbavételkori állapotának megfelelő szinten való – karbantartásáért, s a jogszabályok által meghatározott mértékig a felújítás is a PNNÖ feladata.vorosvari-ujsag-2017-07-00023

Mivel az NNÁI nem rendelkezik gazdasági szervezettel, ezért a PNNÖ a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására felkérte a GESZ-t. Az NNÁI és a GESZ között kötendő megállapodás szabályozza a két intézmény közötti munkamegosztás gyakorlati eljárásrendjét, különös tekintettel a költségvetés-tervezési és beszámolási feladatokra, valamint a gazdálkodási folyamatok szabályozására. (110/2017. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás, 111/2017. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)vorosvari-ujsag-2017-07-00026

Változik a forgalmi rend a Templom téren

A Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola igazgatója, Breierné Kalmár Éva 2015. szeptember 24-én beérkezett levelében kérte a Templom tér forgalmi rendjének megváltoztatását az intézmény körül reggel és délután kialakuló zsúfoltság csökkentése érdekében. A Gyermán Tibor c. r. tőrm. által készített, 2015. 11. 08. napján kelt rendőrségi jelentés szerint a Templom téri közlekedési problémákra a megoldás az Iskola utca egyirányúsítása, a Plébánia köztől kezdődően a Templom térig, a Fő utca irányában, valamint az egyirányúsított utcákban lévő paroklóhelyek halszálkaszerű felfestése, a forgalom irányával megegyezően. A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2016. május 24-i rendes ülésén tárgyalta a Templom tér forgalmi rendje felülvizsgálatának ügyét, s a rendőrség és az iskola által javasolt forgalomtechnikai megoldást nem támogatta, viszont javasolta, hogy a Templom tér északi oldalán épüljön egy parkoló. A parkolót az önkormányzat 2016 augusztusában meg is építette.

A Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület (TEVŐ) 2017. május 9-én újabb forgalomtechnikai javaslatot nyújtott be a polgármesteri hivatalnak a Templom tér forgalmi rendjének megváltoztatására. A javaslathoz mellékelték Gyermán Tibor iskolarendőrnek, a Pilisvörösvári Rendőrőrs munkatársának írásos állásfoglalását, melyben támogatja a javaslatban vázolt új forgalmi rend kialakítását. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a TEVŐ 2017. május 5. napján kelt javaslatát részben elfogadva megváltoztatja a Templom tér forgalmi rendjét. Az új forgalmi rend tesztjelleggel, az iskola nyári szünetében kerül bevezetésre. (112/2017. határozat – 11 igen)

vorosvari-ujsag-2017-07-00021

Pályázati lehetőség a háziorvosoknak

Dr. Breierné Dr. Kovács Ildikó gyermekháziorvos és Dr. Kárász Szabolcs háziorvos a pilisvörösvári háziorvosok képviseletében jelezték a polgármesternek, hogy indulni kívánnak Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése című pályázaton, melyhez az önkormányzat támogatását kérték. A pályázat többek között egy háziorvosi praxisközösség létrehozására irányul, ami a következőkre ad lehetőséget: lakossági egészségállapot és -szükségletfelmérés, rendszeres együttműködés a járáson belül található járóbeteg-szakellátókkal, egészségfejlesztési irodákkal, szociális ellátókkal, otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal, közforgalmú gyógyszertárakkal stb. A projekt megvalósítása előrelépést jelentene a pilisvörösvári lakosság egészségmegőrzésének, illetve egészségi állapotának javításában, ezért a testület támogatását adta a pályázaton való induláshoz. (114/2017. határozat – 11 igen)

Rendelet az anyakönyvi díjakról

A Miniszterelnökség államtitkárának utasítása alapján felül kellett vizsgálnia a képviselő-testületnek az anyakönyvi szolgáltatások egyes díjairól szóló rendeletét. Mivel a meglévő rendelet bevezető része nem módosítható, így új rendeletet kellett alkotni megfelelő tartalmú bevezető résszel. A rendeletben meghatározott anyakönyvi díjakat nem változtatta meg a testület, így ezek továbbra is a következőképpen alakulnak: a munkaidőben történő esketés ingyenes. Hivatali munkaidőn túl – ha egyik fél sem pilisvörösvári lakos – alkalmanként nettó 30 000 Ft díjat kell fizetnie a párnak, de 50% kedvezmény van, ha bármelyik fél pilisvörösvári lakos. Az esketés díja 50 000 Ft, ha a szertartás nem a hivatali helyiségben történik. (18/2017. rendelet ­ 9 igen és 2 nem)

Ingatlankisajátítás a Tó-dűlőben

A Pilisvörösvár 6227. hrsz. alatti, „kivett zártkerti, művelés alól kivett terület” megnevezésű, 16 153 m2 területű telek magántulajdonban van. A Tó-dűlőben lévő ingatlanok tulajdonosainak többsége az ezen a bekerítetlen telken keresztül vezető kitaposott úton közelíti meg a telkét. Azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik innen közelítik meg a telküket, illetve azoknak, akik rendszeresen erre közlekednek, biztosítékot jelentene, ha az ingatlan útként funkcionáló része önkormányzati tulajdonba kerülne. A telek másik része – amelyen nem közlekednek – nádas, vizenyős terület, ami a Szabályozási Terv szerint záportározónak van fenntartva. A területre folyik az Őr-hegyről a csapadékvíz, a terület lejtéséből adódóan. A záportározó kialakításaira a Szent János-tó betemetése óta égető szükség lenne. Az érintett terület a HÉSZ-ben is záportározóként szerepel.Az önkormányzat az elmúlt években többször egyeztetett az ingatlan tulajdonosaival, illetve jogi képviselőjükkel. 2013-ban tervben volt, hogy az önkormányzat településrendezési szerződést köt, a szerződést azonban a tulajdonosok végül nem írták alá. Az idei évben újabb egyeztetések voltak a tulajdonosok és az önkormányzat között, de a felek sem adásvételben, sem ingatlancserében nem tudtak megállapodni. A városnak nagy szüksége lenne az ingatlanra, részben a Tó-dűlőben lévő ingatlanok megközelítéséhez szükséges út, részben a záportározó kialakítása céljából. 

Arra, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüljön, két lehetőség van: az egyik a tulajdonosokkal adásvételben vagy cserében történő megállapodás, a másik a kisajátítás. Mivel az ingatlan tulajdonosaival sem adásvételben, sem cserében nem sikerült megállapodni, most úgy döntöttek a képviselők, hogy kisajátítja az önkormányzat az érintett területet. Az eljárás megindítása előtt még egyszer meg kell próbálni egyeztetni a tulajdonosokkal, és ha nem sikerül, akkor kezdődhet meg a kisajátítás. Az eljárás díját és a tulajdonosok kártalanítását az önkormányzatnak kell fizetnie.(116/2017. határozat – 10 igen, 1 nem)

Köztéri automata öntözőrendszerek kiépítése

Az elmúlt években a meleg, száraz nyári időjárás idején a közparkok növényzetét rendszeresen öntözni kellett, mivel a parkok nagy részét a nappali órákban végig érte a napsütés. A területek nagyságából adódóan ez a rendszeres locsolás rengeteg időt elvett, és jelenleg is elvesz a kertészeti csoport embereitől, így nem tudnak a többi fontos kertészeti munkával foglalkozni (fűnyírás, gyomlálás stb.). Ennek a problémának a megoldására merült fel az automata öntözőrendszerek kiépítésének gondolata bizonyos frekventáltabb területeken. A felmerült területek prioritási sorrendben a következők: 10-es úti körforgalom, Hősök tere, Vásár tér, Járási Hivatal udvara, Polgármesteri Hivatal udvara, Fő tér és a Sportpálya. Egyelőre csak az első három helyszín öntözőrendszerének kiépítéséről döntött a testület, melyet 1 856 000 + áfa áron tervez és épít meg a V31 Kft. (117/2017. határozat – 11 igen) 

Ingatlanértékesítés

Már régóta próbálja értékesíteni az önkormányzat a Szondi utca 108. szám alatti önkormányzati ingatlant. Most végre sikerült, 7 560 000 forintos áron. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. (118/2017. határozat – 9 igen, 2 tartózkodás) 

Vis maior pályázat

A május 12-i nagy viharban lezúdult csapadék rengeteg földutat mosott ki, és burkolt vízelvezető árkokat is tönkretett. Ez utóbbiak helyreállítására nyújtott be vis major pályázatot az önkormányzat. A helyreállítandó vízelvezető árkok az Ipartelep utcában és a Tűzoltó utcában találhatók. A műszaki szakértő által alátámasztott, bruttó 2 346 234 forintos helyreállítási költségre való tekintettel a pályázat benyújtásához 703 870 forint önrész szükséges, amit a 2017. évi költségvetési rendelet 22. sz. melléklet 16. sorában rendelkezésre álló általános tartalékkeret terhére biztosított a képviselő-testület. (119/2017. határozat – 11 igen) 

Vízkárelhárítási terv

A város vízkárelhárítási tervével kapcsolatban a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Öntözési Osztálya hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot, mert a terv tartalmi szempontból kiegészítésre szorul, továbbá mivel a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységekről szóló kormányrendelet alapján a tervezésbe árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés részterületre vonatkozó szakértőt is be kell vonni.

A képviselő-testület döntése alapján az új helyi vízkárelhárítási terv elkészítésére vonatkozó szerződést az ajánlatkérési eljárásban összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Bartus Tibor egyéni vállalkozó, vízügyi szakértővel köti meg az önkormányzat, bruttó 620 000 forintos árral. A tervezési feladat: a település meglévő vízelvezetőinek állapotfelmérése, javaslat a beavatkozást, felújítást igénylő helyekre és a műszaki védekezési tevékenység végrehajtásának megtervezése (megelőzés, védekezés és a védekezést követő tevékenységek. (124/2017. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

Egyéb határozatok:

  • 107/2017. – Manhercz Teréz magasabb vezetői illetményének meghatározásáról
  • 109/2017. – Juhászné Ligeti Katalin magasabb vezetői illetményének meghatározásáról
  • 113/2017. – Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának elfogadásáról
  • 115/2017. ­ Pilisvörösvár Város Önkormányzata felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
  • 120/2017. ­ Kisoroszi Községnek a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásának támogatásáról
  • 121/2017. ­ Szigetszentmiklós Városnak a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból való kilépésének támogatásáról
  • 122/2017. ­ Szigethalom Városnak a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból való kilépésének támogatásáról

Az ülésen hozott rendelet:

  • 18/2017. ­  (VI. 30.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi szolgáltatások egyes díjairól

A képviselő-testület által hozott határozatok és rendeletek megtalálhatóak a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzati dokumentumok)