XVII. évfolyam 6. szám - 2017. június

Önkormányzati döntések

2017. május 25. 

Újabb öt évre Krausz Valéria a GESZ vezetője

Még márciusi ülésén döntött arról a képviselő-testület, hogy pályázatot ír ki a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetői posztjára, mivel Krausz Valéria megbízása augusztusban lejár. A kiírásra egyetlen pályázat érkezett, a jelenlegi vezetőé, Krausz Valériáé. A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal újabb öt évre bizalmat szavazott Krausz Valéria jelenlegi GESZ vezetőnek. (90/2017. határozat – 9 igen)

vorosvari-ujsag-2017-06-00017Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról

Elfogadta a képviselő-testület a 2016. évi szociális ellátásokról szóló beszámolót. A beszámoló a pénzbeli és természetbeni ellátásokra terjed ki, magában foglalja az önkormányzati és a jegyzői feladatok ellátását, beleértve a polgármesterre, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott feladatokat is. A szociális ellátás függ a kérelmező (és családja) vagyoni helyzetétől, szociális körülményeitől, egészségi állapotától, jövedelmi viszonyaitól, az esetleges krízishelyzettől. A 2016-os évben több mint 11 millió forintot fizetett ki az önkormányzat szociális támogatásként, összesen 1976 fő részére. (92/2017. határozat – 9 igen)

Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Szintén tárgyalták a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló éves beszámolót. 2016-ban a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a polgármester és a jegyző gyermekvédelmi ellátásokra összesen 4 267 220 Ft-ot fordított. Ez az összeg nem tartalmazza az oktatási-nevelési intézményekben napközbeni ellátás keretében igénybe vett normatív étkezési támogatást. A beszámolót elfogadta a testület. (93/2017. határozat – 9 igen)

Pályázat települési szociális támogatásra

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására, ezen belül rendkívüli szociális támogatásra. Ezen támogatásra azok a települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, amelyeknek az egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a 32 000 forintot. Ebbe a kiírásba Vörösvár még beletartozik, hiszen az egy főre jutó adóerő-képesség – a 2016. II. negyedévi költségvetési jelentés szerint – 31 970 Ft/fő. A testület döntött a rendkívüli támogatási igény benyújtásáról. (94/2017. határozat – 9 igen)

Távozik egy fogorvos az önkormányzati feladatellátásbólvorosvari-ujsag-2017-06-00018

Dr. Gábeli Ádám fogszakorvos 2017 májusában tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a 2007. 08. 13-án aláírt egészségügyi ellátási szerződést 2017. augusztus 31-i hatállyal felmondja, és végérvényesen lemond praxisjogáról. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy kössön megbízási szerződést dr. Balassa Katalin és dr. Kövesdi Katalin fogszakorvosokkal a tartós helyettesítésre, továbbá hogy kösse meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a betöltetlen praxisra vonatkozó finanszírozási szerződést, és eljárjon az ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál. A képviselő-testület elfogadta a megüresedett praxis meghirdetésére vonatkozó felhívást is, azt az újság 33. oldalán olvashatják. (97/2017. határozat – 9 igen)

Módosult a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet

Februárban alkotta meg a képviselő-testület a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet. Most néhány új tényállással bővítették a rendeletet, így szankcionálhatóvá tették a közterületen való, másokat zavaró, zaklató módon történő kéregetést, és azt is, ha valaki a közterületet gépjármű iparszerű javítása céljából veszi igénybe, tehát ha az autószerelő a javításra várakozó autókat a közterületen tárolja. Szankcionálható az a személy is, aki közterületen hagyja a szemetet és a kötelező közszolgálatást nem veszi igénybe. Szintén büntethető, aki közterületen póráz nélkül sétáltat kutyát. (16/2017. (V. 29.) rendelet – 9 igen)

Ingatlanértékesítés

Az Emil Cukrászda melletti terület önkormányzati terület, amelyből a szomszédos telek tulajdonosai a tulajdonukat képező területhez képest több méterrel szélesebb területet használnak. Az önkormányzati tulajdonú 1255/3. hrsz. alatti ingatlant teljes egészében elkerítették, és az 1263/1. hrsz.-on található lakóház részben ráépült az önkormányzati ingatlanra. Az önkormányzat felszólította a tulajdonosokat, hogy a kerítésüket helyezzék át a jogi telekhatárra, de kiderült, hogy a tulajdonosok szülei évtizedek óta jóhiszeműen birtokolták az önkormányzati területet (nem volt arról tudomásuk, hogy túlépítettek), gyermekeik már úgy örökölték az 1263/1. hrsz. alatti ingatlant, hogy nem tudtak arról, hogy a kerítés rossz helyen lenne. A helyzet peres rendezését egyik fél sem szerette volna, így a mostani ülésen az a döntés született, hogy az 1255/3. hrsz. alatt nyilvántartott, 217 m2 nagyságú ingatlant az értékbecslő által megállapított áron, 2 700 000 forintért eladja az önkormányzat a szomszédos telek tulajdonosainak. (98/2017. határozat – 9 igen)

Sírok és urnafülkék újrahasznosításavorosvari-ujsag-2017-06-00016

A köztemetőben található szabad urnafülkék száma hamarosan elfogy, miközben 21 db lejárt urnafülke van, amit a tulajdonosaik már nem akarnak újra megváltani. Ehhez hasonlóan a temető területén a parcellákban elszórtan viszonylag nagy számban vannak olyan sírhelyek, amelyeket nem váltottak meg újra, így azok felhasználhatók. A képviselő-testület most döntött arról, hogy azon temetési helyeket, amelyek nem kerültek megváltásra (21 db urnafülke, 13 db szimpla sírhely, 7 db dupla sírhely), lezárja, majd a jogszabályokban előírt feltételek teljesítése után újra hasznosítja. (99/2017. határozat – 9 igen)

Kisebb ingatlanrészek megvétele a Nagy-tó körüli sétány kialakításához

A Nagy-tó körüli futópálya és sétáló út kialakításához szükséges a Pilisvörösvár 1459., 1460. és 1461. hrsz. alatti ingatlanokból néhány négyzetméternyi terület megvásárlása. Az 1459. hrsz. alatti ingatlanból 19 m2-re lenne szükség, amely 178 543 forintba kerülne, az 1460. hrsz. alatti ingatlanból 54 m2-re, amely 507 438 forintba kerülne, az 1461. hrsz. alatti ingatlanból pedig 85 m2-re lenne szükség, amely 798 745 forintba kerülne. Az önkormányzat megkereste a három ingatlan tulajdonosát a vásárlási szándékkal, s mind a három tulajdonos pozitív választ adott, készek együttműködni a fejlesztés érdekében, és eladni az önkormányzatnak a szükséges kis területrészeket. A képviselő-testület biztosította az ingatlanrészek megvásárlásához és a telekalakításhoz szükséges fedezetet (kb. 1 800 000 forint). (100/2017. határozat – 9 igen) 

Kiválasztották a járdák felújításának kivitelezőjét

Március végén döntött a képviselő-testület a Szabadság utca ­ Kisfaludy utca kereszteződésében, a Budai út páros oldalán és a Nyár utca páros oldalán építendő járdák kivitelezőjének kiválasztására szóló közbeszerzés kiírásáról. A beérkezett ajánlatok alapján mindhárom szakaszra a legjobb ajánlatot a Stone-Dekor Kft. adta, a 10. sz. főút páros oldalára nettó 9 950 000 forint ajánlati árral, a Nyár utca és Szabadság–Kisfaludy sarok járdájára együttesen nettó 9 990 000 forint ajánlati árral, a Zrínyi óvodához vezető rövid járdaszakaszra pedig nettó 550 000 forint ajánlati árral. (101/2017. határozat – 9 igen)

Egyéb határozatok:

  • 91/2017. határozat – Krausz Valéria, a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb vezetője illetményének meghatározásáról
  • 95/2017. határozat – Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete kapacitásátcsoportosításához szükséges Fenntarthatósági nyilatkozat és Egyetértési dokumentum jóváhagyásáról
  • 96/2017. határozat – Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete Szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Az ülésen hozott rendeletek:

  • 15/2017. (V. 29.) rendelet – Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosítása
  • 17/2017. (V. 29.) rendelet – Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosítása

A képviselőtestület által hozott határozatok és rendeletek megtalálhatóak a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzati dokumentumok)