XVII. évfolyam 6. szám - 2017. június

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK, KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS, NAGY-TÓ KÖRÜLI SÉTÁNY, JÁRDA- ÉS ÚTÉPÍTÉSEK Interjú Pándi Gábor alpolgármesterrel

• Elfogadta a képviselő-testület a 2016-os szociális beszámolóját. Mit tartalmaz ez összefoglalva?

A képviselő-testületnek minden évben egy szociális beszámoló keretében kell számot adnia az általa nyújtott szociális támogatásokról, az önkormányzat és intézményei által végzett szociális munkáról. A szociális ellátás rászorultság elvű, függ a kérelmező vagyoni helyzetétől, szociális körülményeitől, egészségi állapotától, jövedelmi viszonyaitól, az esetleges krízishelyzettől. A képviselő-testület szociális rászorultság esetén a jogosult részére rendszeres és rendkívüli települési támogatást nyújt.

A szociális juttatások önkormányzaton belüli ellátási rendszere összetett. A szociális kérelmek ügyében törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet felhatalmazásával a képviselő-testület eredeti hatáskörben, a Szociális és Egészségügyi Bizottság vagy a polgármester a képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a jegyző eredeti és átruházott hatáskörben jár el. 2016-ban 1976 fő részesült szociális ellátásban, összesen 11 344 802 Ft értékben. A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó kérelmeket az igazgatási osztályon dolgozó ügyintézők készítik elő döntéshozatalra a havonta egyszer ülésező Szociális és Egészségügyi Bizottságnak (SZEB).

A pénzbeli szociális támogatások mellett megemlítendő a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai által a 2016. évben megszervezett szociális alapú ruhagyűjtés és a karácsonyi adománygyűjtés. A képviselő-testület döntésének köszönhetően az önkormányzat a polgármesteri hivatal közreműködésével karácsonyra összesen 1703 db, egyenként 2500 Ft értékű vásárlási utalványt juttatott minden Pilisvörösváron élő, 70 év feletti lakos részére, összesen 4 257 500 Ft összegben. Fentieken túl, a személyes gondoskodást nyújtó, kötelező és önként vállalt feladatok ellátására működtetjük három szomszédos településsel együtt a Városi Napos Oldal Szociális Központot, amely intézmény szintén nagyon fontos szerepet tölt be a szociális feladatellátásban.

• Módosították a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet. Ezt a rendeletet a közelmúltban fogadta el a képviselő-testület. Miért volt most szükség a módosításra?

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkeményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) Önkormányzati rendelet 2017. április 1-jei hatálybalépésével közterület-felügyelőink jogosultak arra, hogy a rendeletben szabályozott együttélési normák betartatása érdekében eljárjanak, figyelmeztessenek, helyszíni bírságot szabjanak ki vagy közigazgatási hatósági eljárást indítsanak. A rendelet alkalmazása során felmerültek olyan további élethelyzetek, amelyek indokolták a rendelet módosítását, hiszen igény mutatkozott egy-két kimaradt tényállás szabályozására. Ilyen például a közterületen ­ zaklató, másokat zavaró módon ­ való kéregetés; a gépjármű iparszerű javítása céljából a közterület igénybevétele; a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételének elmulasztása; az ebek póráz nélküli és a támadó természetű ebek szájkosár nélküli közterületre vitele; a temetőbe gépjárművel való, engedély nélküli behajtás. A módosítással ezeknek a cselekményeknek a szankcionálására dolgoztunk ki szabályokat.

• Miként vált be a gyakorlatban ez a rendelet?

A rendelet megalkotásának máris érezhető eredményei vannak. A felszólítások eredményeként a lakók eltávolítják a szabálytalanul kihelyezett közterületi tárgyakat, rendben tartják a zöldfelületeket, elszállítják az általuk illegálisan kihelyezett hulladékot, föltakarítják az udvaraikat, elszállítják a közterületen szabálytalanul parkoló gépjárműveket, komolyan veszik a tűzgyújtási tilalmat stb. 

• Mennyire járnak el szigorúan a közterület-felügyelők? Bírságolnak, vagy inkább felszólítanak?

A rendelet hatálybalépése után a fokozatosság jegyében először felszólítottuk az érintett szabálytalankodókat, majd ismételt vagy súlyosabb szabályszegés esetén a szabálytalankodó jelenlétében helyszíni bírságot szabtak ki a közterület-felügyelők, vagy hatósági eljárást indítottak. 10 esetben indult közigazgatási hatósági eljárás, ebből 4 esetben figyelmeztetéssel, 2 esetben bírsággal zárult az eljárás, 4 ügy pedig még folyamatban van. Az eljárások eredményei közé tartozik, hogy az érintettek több esetben elszállították az általuk illegálisan kihelyezett hulladékot, kommunális hulladékelszállítási szerződést kötöttek. A bírságolással a polgármesteri hivatal kezében hathatósabb eszköz áll rendelkezésre a szabályok betartatására, mint eddig. 16 esetben került sor figyelmeztetésre személygépkocsi közterületen történő szabálytalan tárolása miatt, melyből 7 esetben eltávolították a közterületről a járművet. Közterület, illetve ingatlan rendezetlensége miatt több esetben történt szóbeli figyelmeztetés. 68 esetben történt meg a tulajdoni lapok lekérdezésével a tulajdonos megállapítása, akik visszaellenőrzés után kapnak írásbeli felszólítást az ingatlan rendezetlensége miatt. Közterület engedély nélküli használata miatt pedig 19 felszólításból 6 esetben megtörtént a közterületen engedély nélkül elhelyezett, akadályt vagy veszélyt jelentő tárgy eltávolítása. 

• Kisebb területek megvásárlásáról döntöttek a Nagy-tó mellett, melyek a tervezett sétány és futópálya kialakításához szükségesek. Milyen területekről van szó? Volt-e szükség egyezkedésre a tulajdonosokkal?

Az önkormányzat az év elején elfogadta az Öt tó (Slötyi) környékének távlati hasznosításáról szóló tájépítészeti koncepciótervet. A terv tartalmazza többek között a Nagy-tó körüli sétány és futópálya kialakítását. A területen található egy rész, ahol az út elkeskenyedik, ezt szeretnénk kiszélesíteni, hogy optimális nyomvonalon tudjon haladni a sétány. A sétány és futópálya kialakításához néhány magántulajdonban lévő telekből szükséges néhány négyzetméternyi terület megvásárlása. Mind a három ingatlantulajdonossal egyeztetett már a hivatal, s mind a hárman írásban jelezték, hogy hajlandóak eladni a szükséges területet. 

• Ezzel akkor most már sínen van ez a beruházás? Mi lesz a következő lépés?

A képviselő-testület a 100/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozatában döntött a Nagy-tó melletti sétány és futópálya kialakítása érdekében szükséges telekalakítási eljáráshoz és ingatlanvásárláshoz szükséges fedezet biztosításáról. Jelenleg a kiviteli tervek készítése van folyamatban. Amint a tervek elkészültek, a szükséges engedélyek megszerzését követően tud dönteni a képviselő-testület a kivitelezésről, amennyiben az ahhoz szükséges fedezet biztosítható.

• Kiválasztotta a képviselő-testület a kivitelezőt a járdák felújítására. Ki fogja végezni a munkálatokat, és mikor kezdi el?

A képviselő-testület 2017. május 26-i határozata alapján a városban három helyen felújítjuk a balesetveszélyes, elöregedett járdaburkolatokat. Műszakilag ez lényegében az adott szakaszokon a járdák teljes újjáépítését jelenti. A kivitelezést a közbeszerzési eljárásban nyertes Stone Dekor Kft. fogja végezni.  A kivitelezésre vonatkozó szerződést a közbeszerzési szerződéskötési moratórium lejárta után, de legkésőbb az összegzés megjelenésétől számított 30 napon belül írjuk alá.

• Mely utcák, hol fognak megújulni?

Felújításra kerül a 10-es számú főút, azaz a Fő utca páros oldalán a Gesztenye utca és Ady Endre utca közötti járdaszakasz. A kivitelezés során ­ a Fő utca pályázat keretében megépült járdájával azonos módon ­ Semmelrock kiselemes térkőburkolatú járda épül. A Nyár utcai járda a Kisfaludy utcától a Dugonics utcáig új aszfaltburkolatot kap, megépül a járda a Nyár utcai gyalogátkelőhelytől a Szent Erzsébet téren keresztül a Ligeti templomnál lévő első parkolóig, és a „Ligeti” Cseperedő Óvoda utcafronti szakaszának járdafelújítása is elkészül. Ezenkívül a Szabadság utca – Kisfaludy utca sarkán is megépül egy járdaszakasz az árok befedésével, mely járdaszakasz ebben a veszélyes kanyarban a gyalogosok biztonságos továbbvezetését fogja biztosítani. Ezen járdafelújítási projekttel párhuzamosan már folyamatban van az Iskola utca járdafelújításának terveztetése is.

• Mennyibe fog kerülni mindez? Mikorra készül el?

A felsorolt járdaépítések kivitelezése összesen bruttó 26 022 300 forintba fog kerülni. A kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésére a döntést követő 30 napon belül van lehetőség, és a közbeszerzési kiírás szerint a szerződéskötéstől számított legkésőbb 90 napon belül el kell készüljön mindhárom helyszínen a járda. A járdaépítéssel párhuzamosan alig várjuk, hogy végre engedélyeket kapjanak az útépítési terveink, és az utak (Kálvária utca, Lahner György utca, Báthory utca) megépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást is megindíthassuk.

Palkovics Mária