XVII. évfolyam 5. szám - 2017. május

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, TEMETŐ­FEJLESZTÉSI TERV, HULLADÉK­SZÁLLÍTÁSI PROBLÉMÁK, NYERTES ASP-PÁLYÁZAT – Interjú Gromon István polgármesterrel

• Elfogadta a képviselő-testület a 2016-os évre szóló zárszámadási rendeletet. Mi látszik ebből, az előirányzatoknak megfelelően alakult a 2016-os év gazdálkodása?

Ami az előirányzatok és a teljesülés viszonyát illeti: a bevételek a tervezett összeg felett, 100,25%-os arányban, a kiadások pedig a tervezett összeg alatt, 81,57%-ában teljesültek, ami azt jelenti, hogy fegyelmezetten és takarékosan gazdálkodtunk.

Ami a bevételeket illeti: magánszemélyek kommunális adójából 85 millió forint bevételt terveztünk, 88,1 millió jött be, a teljesítés 103,71%. Helyi iparűzési adóból és gépjárműadóból összesen 529 millió forint bevételt terveztük, 540,3 millió folyt be, a teljesítés 102,14%. Ezek a számok egyrészt azt mutatják, hogy reális volt a tervezés, másrészt azt, hogy az adókivetés és az adóbehajtás munkáját a polgármesteri hivatal folyamatosan és precízen elvégezte.

Ami a működési kiadásokat illeti: személyi kiadásokra az önkormányzatnál 78,9 millió forintot terveztünk, ténylegesen 73,4 millió forintot költöttünk, a teljesülés tehát 93,04%. A polgármesteri hivatalnál személyi kiadásra 197,5 millió forintot terveztünk, ténylegesen 192,4 millió forintot költöttünk, a teljesülés itt 97,39%. Dologi kiadásokra az önkormányzatnál 349,5 millió forintot terveztünk, ténylegesen 309 millió forintot költöttünk, a teljesítés ezúttal 88,41%. A polgármesteri hivatalnál dologi kiadásra 51,5 millió forintot terveztünk, ténylegesen 42,4 millió forintot költöttünk, a teljesítés tehát 82,38%. – Ezek a számok azt mutatják, hogy mind az önkormányzatnál, mind a polgármesteri hivatalnál a feladatok lehető legjobb színvonalú ellátása mellett törekedtünk a közpénzekkel való takarékos gazdálkodásra.

Ami a beruházásokat és felújításokat illeti: 2016-ban körülbelül ötven jelentős fejlesztést és felújítást végeztünk el, összesen 248 503 000 forint értékben. Az egyik legjelentősebb tavalyi beruházás a főzőkonyha és eszközeinek bővítése volt, amely 69 031 000 forintba került. 2015-ről áthúzódó nagyobb beruházás volt a Vörösvárbánya vasúti megállóhoz vezető út (Harcsa u. – Amur u. – Ponty u.) megépítése, aminek a 2016. évre eső költsége 37 776 000 forint volt. A Fő utca 122. szám alatti ingatlan fizikoterápiai rendelővé alakítása 2016-ban indult, 20 161 000 forint összegű 2016-os kiadással (a munka 2017-ben fejeződött be). 

Ezen legnagyobb projekteken túl 2016-ban megvalósult a Kisfaludy utcai és a Csobánka utcai gyalogátkelő (4 741 000 forint), a temetőben folytatódott a belső utak kiépítése (8 826 000 forint). Járdák és parkolók épültek a Major utcában, a Széchenyi utcai piac környékén (8 673 000 forint), a Rákóczi utca páratlan oldalán (3 336 000 forint), a Templom téren (2 686 000 forint), a bölcsőde előtt (531 000 forint), a Gradus óvodánál (2 658 000 forint) és a Művészetek Házával szemközti szakaszon (2 166 000 forint). Az Északi lakókörzetben a közvilágítás fejlesztésére került sor új kandeláberek felállításával, valamint az utcák kereszteződésében a meglévő lámpatestek cseréjével, összesen 8 982 000 forint összegben.

Részben a 2016. évi, részben a későbbi beruházások megalapozására 2016-ban elkészült az Öt tó (Slötyi) környéke, a Vágóhíd utcai volt iskolai gyakorlókert és a Kálvária-domb útvonalai tájépítészeti koncepcióterve (összesen 2 197 000 forint); a Szabadság utca, a Csendbiztos utca és az Ady köz útépítési terve (összesen 3 791 000 forint), a Báthory utca, a Béke utca, a Kálvária utca, a Lahner György utca és a Csendbiztos utca útépítési terve (összesen 5 588 000 forint), a Szent István utcai csapadékvíz-elvezetés vízjogi engedélyes és kiviteli terve (összesen 552 000 forint), a városi köztemető kertépítészeti tervei (összesen 380 000 forint), a 10-es számú főúton az Útőrház utcai buszmegállók környezetében kialakítandó gyalogátkelőhelyek engedélyezési tervei (összesen 1 206 000 forint) és az Északi lakókörzet közvilágításának fejlesztési terve (összesen 889 000 forint).

A 2016. évi felújítások keretében (összesen 17 096 000 forint) megújult a Fő utca 104. sz. épület (Sváb Sarok) homlokzata (4 893 000 forint), és a városgondnoksági osztály telephelyének felújítására is sor került a volt Muttnyánszky Ádám Szakképző Iskola területén, saját kivitelezésben (1 869 000 forint).  A Templom Téri Általános Iskola és a Német Nemzetiségi Általános Iskola villámvédelmi rendszerének felújítására 6 434 000 forintot fordítottunk. A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium kerítésének Petőfi utcai szakaszát is felújítottuk, illetve részben áthelyeztük, így az út mellett parkolóhelyeket alakítottunk ki (1 042 000 forint). Sor került még a Puskin utca 8. számú épület egy részében, illetve a Fő tér 1. épületében (Városháza) az elektromos áram bővítésére (összesen 859 000 forint).

Az eszközbeszerzések keretében a városgondnoksági osztály tárgyi eszközei jelentősen bővültek (5 079 000 forint), a Gradus és a Szabadság utcai óvoda melegítőkonyhája egy-egy ipari mosogatógép berendezést kapott (1 422 000 forint), a sporttelepen szabadtéri tornapálya került kialakításra (2 089 000 forint), a Pilisvörösvári Rendőrőrsnek a körzeti megbízottak munkájához egy új Dacia Duster személygépkocsit vásároltunk (4 136 000 forint), és hosszú évek várakozása után végre sikerült kiépíteni a polgármesteri hivatal épületében a klímatechnikai rendszert (12 831 000 forint).

A távlati fejlesztések megalapozása érdekében az önkormányzat 2016-ban megvásárolta a Csobánkai utca 3. szám alatti magántulajdonú ingatlanrészt (2 062 000 forint), a Nagyváradi u. 22. szám alatti 1233 hrsz.-ú ingatlant (6 200 000 forint), illetve a Pilisvörösvár 2475. és a 2476. hrsz.-ú (Kálvária-dombi) kisebb ingatlanokat (1 503 000 forint).

A 2016-os év nagy eseménye volt a XXV. (Jubileumi) Vörösvári Napok új helyszínen és új formában történő megrendezése a Kacsa-tónál. Az ötnapos rendezvényen az összesen 11 208 706 forint kiadás mellett 6 382 000 forint bevétel is keletkezett, így a rendezvény az önkormányzatnak ténylegesen 4 828 000 forintjába került. 

Összefoglalva: a 2016. évi gazdálkodásunk kiemelkedően eredményes volt. A fenti jelentős fejlesztések mellett a 2016. évet 204 565 000 forint szabad maradvánnyal zártuk. Ennek a maradványnak nagy részére a 2017. év elején, a költségvetés elfogadásakor már új fejlesztéseket irányoztunk elő, így a zárszámadási rendelet elfogadásakor a 2016-os évről ténylegesen 15 153 000 forint szabadon felosztható pénzmaradványunk maradt. Ebből 10 millió forintot az általános tartalékba helyeztünk, a fennmaradó 5 153 000 forinttal pedig a fejlesztési tartalékot növeltük.

• Elkészült és elfogadta a képviselő-testület a városi köztemető kertépítészeti terveit. Mi volt a cél ennek a tervnek az elkészítésével?

Véleményem szerint a tervező igen alapos munkát végzett. Az elkészült terv nagyon szép,  letisztult, észszerű javaslatot tesz a meglévő parcellák fokozatos átalakítására, az üres területeken új parcellák fokozatos kialakításra, az új belső közlekedő utak nyomvonalára, a telepítendő növényzetre, a szükséges tereprendezésekre, az egységes temetői bútorzatra stb. A terv középtávon (1. ütemben) 488 db dupla sírhely, 1147 db szimpla sírhely, 514 db urnasírhely és 16 db kriptasír létesítését irányozza elő, hosszabb távon pedig (a 2. ütemben) további 482 db dupla sírhely és 338 db szimpla sírhely kialakításra tesz szakmai javaslatot. A szimpla és dupla sírhelyek egy parcellán belüli elhelyezésével segítséget nyújt a gazdaságos helykihasználáshoz. A főútvonal meghosszabbításával a gyermeksírokból kialakított emléktér mintájára a következő keresztező utcánál is kialakítani javasol egy teresedést, a temető alsó kerítéséig terjedő területen pedig urnasírhelyek elhelyezésére alkalmas parcella kialakítására tesz javaslatot.

• Mikor és mit fognak megvalósítani a tervi javaslatokból?

A parcellákon belüli sírhelyek kiosztására, illetve azok elhelyezkedésére vonatkozóan a tervet mostantól folyamatosan figyelembe vesszük. Az új parcellák előkészítését biztosító tereprendezést egy-két éven belül szeretnénk elvégezni. Egy-egy új parcella megnyitása, a parcellák körüli utak kiépítése, az új növények telepítése az elkövetkezendő évek során, az igények és az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében valósulhat meg, újabb képviselő-testületi döntések alapján.

• Utolsó napirendi pontként egy tájékoztatót hallgatott meg a képviselő-testület a városunkban hulladékszállítási közszolgáltatást végző Zöld Bicske Nonprofit Kft. megfelelőségi véleményének visszavonásáról. Mi volt ennek a lényege?

2017. április 13-án elektronikus úton egy levelet kaptam a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-től (továbbiakban NHKV) Hajnal Zsolt szakmai vezérigazgató-helyettes, valamint Schubert Viktor, a Megfelelőségi és Műszaki Önálló Iroda irodavezetője aláírásával. A „Tájékoztatás megfelelőségi vélemény visszavonásáról” tárgyú levél értelmében az NHKV tájékoztatja a Zöld Bicskével szerződésben álló valamennyi önkormányzatot, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. tevékenysége nem felel meg az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előírásainak, az általa nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nem alkalmas az OHKT-ban foglalt célok elérésére, követelmények teljesítésére, ezért az NHKV a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján, a Zöld Bicske Kft. megfelelőségi véleményét azonnali hatállyal visszavonta. (Az NKHV honlapjának adatai szerint az országban működő, megközelítőleg 110 hulladékszállítással foglalkozó gazdasági társaságból mindössze 19 társaságnak nem törölték a megfelelőségi véleményét.)

A továbbiakban a tájékoztatóban a következő felhívás szerepel: „Mindezekre tekintettel kérjük, hogy a Ht. előírásainak megfelelően, a megfelelőségi véleménnyel nem rendelkező közszolgáltatóval fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondásáról és a törvényi előírásoknak megfelelő (új) közszolgáltatóval a(z új) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről haladéktalanul gondoskodjon.”

• Eleget tesz a képviselő-testület az NHKV kérésének?

Egyelőre nem döntöttünk ebben a kérdésben, mert a döntésnek súlyos következményei lehetnek a szolgáltatás biztonsága és az önkormányzati költségvetés szempontjából. A Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel 2015. február 23-én megkötött közszolgáltatási szerződés ugyanis nem tartalmaz rendes felmondási lehetőséget. A Polgári törvénykönyv alapján rendkívüli felmondással élhetnénk, viszont amennyiben azonnali hatállyal felmondanánk a közszolgáltatási szerződést, súlyos kérdések vetődnének fel. – Ki látja el a feladatot a szolgáltatási szerződés azonnali hatályú felmondása vagy rendes felmondás esetén a felmondási idő eltelte után, az egyedül közbeszerzési eljárás keretében megköthető új közszolgáltatási szerződés megkötéséig?  – Mennyi idő alatt jelöli ki az NHKV ajánlása alapján a Katasztrófavédelem az ideiglenes szolgáltatót? – Mi történik akkor, ha eredménytelen lesz a közbeszerzési eljárásunk? (2014-ben is csak több eredménytelen forduló után sikerült szolgáltatót találnunk.) – Ki vállalja a felelősséget a szolgáltatás elmaradásáért, ez ebből fakadó anyagi károkért és lakossági felháborodásért? 

Ezen és még jó néhány súlyos kérdés tisztázása érdekében a képviselő-testület döntése alapján állásfoglalást kértem a Pest Megyei Kormányhivataltól, valamint a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-től. A képviselő-testület a beérkező állásfoglalások ismeretében fog dönteni az NHKV kérése ügyében. (Az NHKV által írt levél és a képviselő-testület határozata alapján elküldött állásfoglalás-kérés megtalálható a Vörösvári Újság jelen lapszámának 12. oldalán.)

• Végül egy jó hír: április 24-én érkezett a tájékoztatás arról, hogy nyert az önkormányzat az ASP-pályázaton. Mit lehet tudni a részletekről?

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül meghirdetett KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 jelű pályázati kiírásra 2017. február 21-én támogatási kérelmet nyújtottunk be „Pilisvörösvár Város Önkormányzatának az ASP-központhoz való csatlakozása” címmel.  Április 24-én érkezett a hivatalos tájékoztatás arról, hogy pályázatunkat a miniszterelnökség támogatásra alkalmasnak minősítette, és hogy a döntés értelmében Pilisvörösvár 100%-os, azaz 9 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult. 

Ebből a pénzből kell megvalósítanunk az ASP-ről szóló kormányrendeletben előírt hardvereszközök és hálózati infrastruktúraelemek beszerzését és üzembe helyezését; az új működésnek megfelelően átalakított hivatali folyamatok, módosított szabályzatok kialakítását; a csatlakozási feltételekben előírt, megfelelően tisztított szakrendszeri adatbázisok létrehozását; a csatlakozási feltételeknek megfelelően lebonyolított adatmigrációt. Az önkormányzati ASP-rendszerhez való csatlakozás valamennyi önkormányzat számára kötelező. A nyertes pályázat alapján a csatlakozás költségeit teljes egészében az állam állja.

Palkovics Mária