XVII. évfolyam 5. szám - 2017. május

Önkormányzati döntések

2017. április 27. 

Elfogadták a zárszámadást

Elfogadta a képviselő-testület a 2016-os évre vonatkozó zárszámadási rendeletet. Az önkormányzat tavalyi konszolidált bevétele a módosított előirányzat 100,25%-ában teljesült. Az államtól kapott működési célú támogatás közel 900 millió forint, iparűzési adóból 516,5 millió forint, gépjárműadóból 131 millió forint folyt be, de ez utóbbinak a 60%-át, azaz 78,5 millió forintot törvényi kötelezettség alapján az államkincstárnak át kell utalni. A magánszemélyek kommunális adójából közel 88 millió forint bevétel keletkezett, ami 103,71%-os eredmény. Ingatlanértékesítésből (megürült lakások eladása) több mint 40 millió forintra tett szert az önkormányzat. 

A kiadások az előirányzathoz képest 81,57%-kal teljesültek, tehát végül kevesebbet költött az önkormányzat, mint amennyit tavaly év elején tervezett. A személyi juttatások 704,3 millió, a dologi kiadások kb. 609,8 millió forintos kiadást jelentettek. Új beruházásokat összesen közel 250 millió forint értékben valósított meg az önkormányzat 2016-ban. A legjelentősebb beruházások a főzőkonyha, a Vörösvárbánya új vasúti átjáróhoz kivitelezett út és a fizikoterápiás rendelő megépítése volt, de épültek még további utak, gyalogátkelőhelyek, temetői utak, járdák és parkolók, továbbá jelentős közvilágítás-fejlesztés is történt, valamint kiépült a polgármesteri hivatal épületében a klímatechnikai rendszer. Három kisebb, de stratégiailag fontos ingatlan megvásárlására is sort került, összesen 9,3 millió forint értékben. Felújításokra 17 millió forintot fordítottak (Fő utca 104. külső homlokzatának felújítása, általános iskolák villámvédelmi rendszerének kiépítése, Schiller gimnázium északi oldali kerítésének felújítása stb.) (További részleteket a polgármesteri interjúban olvashatnak.) (11/2017. rendelet – 8 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)

Peren kívüli egyezségvorosvari-ujsag-2017-05-00016

Zárt ülésen tárgyalta a képviselő-testület az Észak-Budai Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt. peren kívüli egyezségi ajánlatát. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2010. június 25-én generálkivitelezői szerződést kötött az Észak-Budai Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt.-vel a Fő utca egyes részein a közvilágítási hálózat földkábeles kiépítésének kivitelezésére, az épületek ingatlani csatlakozásának kiépítésére, a meglévő elektromos bekötések légvezetékének bontására és a kiépítésre kerülő új földkábeles bekötések kivitelezése kapcsán felmerülő helyreállítási munkák elvégzésére. A cégnek 2010. szeptember 20-ára kellett volna befejeznie a munkákat, s mivel ez nem történt meg, az önkormányzat kötbérigényt nyújtott be. 2013. július 30-án az Észak-Budai Zrt. kerestet nyújtott be az önkormányzat ellen, mert az önkormányzat a kivitelező késedelme miatt kötbérigényre való hivatkozással visszatartott az összesen 52 801 989 Ft vállalkozói díjból 14,5 millió forintot. A kivitelező kérte a bíróságtól, hogy kötelezze az önkormányzatot az elvégzett munkák ellenértékének megfizetésére 5 553 088 Ft értékben, plusz késedelmi kamat megfizetésére, továbbá 17 140 099 Ft vállalkozói díjhátralék plusz késedelmi kamat megfizetésére. 2017 márciusában az Észak-Budai Zrt. egyezségi ajánlatot tett az önkormányzatnak. Ennek értelmében, amennyiben az önkormányzat egy összegben megfizet az Észak-Budai Zrt.-nek 4 000 000 forintot vállalkozói díj címén, és viseli a perben felmerült saját költségeit, akkor az Észak-Budai Zrt. eláll a keresetétől. A testület úgy döntött, hogy a 4 millió forintos ajánlatot nem fogadja el, de felhatalmazta a polgármestert arra, hogy további tárgyalásokat folytasson a peren kívüli egyezségről, 2 millió forint keretösszeg erejéig. (77/2017. határozat – 10 igen, 2 nem)

A rendelő takarítási feladatainak kiszervezése

2015 óta a Szakorvosi Rendelőintézet saját foglalkoztatású közalkalmazottakkal látta el az intézmény takarítási munkáit. A közelmúltban dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezető kérelmezte, hogy az intézmény újra kiszervezhesse a takarítási feladatokat, annak reményében, hogy úgy a feladatellátás jobban megfelel majd az egészségügyi intézményekre vonatkozó szakmai követelményeknek. A legjobb árajánlatot adó Creatio-M Contact Kft.-nek az intézmény takarításáért fizetendő havi költség alacsonyabb, mint a saját közalkalmazottakkal történő feladatellátás összes bérköltsége, így az intézmény a kiszervezés után továbbra is az eddigi költségvetési kereten belül oldja meg a takarítási feladatokat. (79/2017. határozat – 9 igen, 3 nem)

Orvosi eszköz beszerzésének támogatása

2017 február közepe óta működik a fizikoterápia és gyógytorna rendelés a Fő u. 122. szám alatti új rendelőben. Az új rendelőhöz az intézmény új eszközöket és fizikoterápiás gépeket is beszerzett, részben saját forrásból, részben néhány környékbeli település (Pilisszentiván, Piliscsaba, Pilisszántó) anyagi támogatásával. Dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezető 2017. március 28-án kelt levelében jelezte, hogy az új fizikoterápiás készülékhez szeretnének beszerezni még kétféle lézerfejet és a kezeléshez szükséges 2 db lézerszemüveget, és kérte az önkormányzat anyagi segítségét az eszközök beszerzéséhez. A testület a kérelmet támogatta, és bruttó 969 010 forintot ad a rendelőintézetnek az eszközök beszerzésére. (80/2017. határozat – 12 igen)

A temető kertépítészeti terveivorosvari-ujsag-2017-05-00017

Egy éve döntött a testület arról, hogy elkészítteti a városi köztemető kertépítészeti terveit a Gardenworks Kft.-vel. Mostanra el is készültek a tervek, melyeket a cég képviselője az ülésen be is mutatott. A tervező feladata volt többek között új koporsós szimpla és dupla sírhelyek és urnás sírhelyek parcelláinak megtervezése, a parcellákon belül a sírok elhelyezkedésének megtervezése, díszsírok elhelyezésére szolgáló terület kijelölése, akadálymentesített belső úthálózat megtervezése, a temetkezésről szóló törvény szerinti kötelező, tájba illesztett védőfásítás megtervezése, egységes bútorzat, ivókút és hulladékgyűjtők megtervezése stb. A tervet a képviselő-testület elfogadta. (A témáról további részleteket a polgármesteri interjúban olvashatnak.) (81/2017. – 10 igen, 2 tartózkodás)

Megújul a kis műfüves focipálya

A műfüves nagypálya közelmúltban, TAO-pályázati és önkormányzati támogatással történt teljes felújítása után a PUFC vezetősége ismét az önkormányzat támogatását kérte, ezúttal a kis műfüves pálya felújításához és a nagypálya körüli világítás felújításához. A PUFC az idén is bead egy TAO-pályázatot, melyhez az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása kell, és egymillió forint pályázati önrész. Az egyesület ezeket kérte a képviselő-testülettől, ő maga pedig a nagypálya világításfelújításának költségeit vállalná. A képviselő-testület úgy döntött, hogy megadja a tulajdonosi hozzájárulást, és biztosítja a felújításhoz szükséges önrészt. A beruházások 2018-ban valósulnának meg. (82/2017. határozat – 12 igen)

Emelkedik a műfüves pálya bérleti díja

A sporttelepen lévő nagy műfüves pálya színvonala a legutóbbi felújításokkal (új műfűszőnyeg, pályaszéli védőháló, új, nagyobb teljesítményű, korszerű reflektorok)  az eddiginél jóval magasabb lett. Mivel az önkormányzat részben a befolyó bérleti díjakból finanszírozza a pálya karbantartását, a képviselő-testület a PUFC-cal egyetértésben úgy döntött, hogy a nagy műfüves pálya bérleti díját az eddigi 6000 Ft/óra helyett 8000 Ft/órára emeli. (12/2017. rendelet – 9 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

Hamarosan lesz büfé a tavaknál

Még a múlt hónapban döntött arról a képviselő-testület, hogy a bányatavaknál lévő halőrház melletti terület egy részét bérbe adja büfé üzemeltetésére. A kiírt pályázatra határidőre egy jelentkezés érkezett, a GFE Services Kft. ajánlata, aki a Kacsa-tó partján, a halőrház közelében egy halsütőt kíván üzemeltetni. A bérleti szerződés határozatlan időre, 3 havi kaucióval és 3 hónap felmondási idővel jön létre. (84/2017. határozat – 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Változott a jogcím nélküli lakáshasználati díjak megfizetésének szabálya

A lakásrendelet eddigi szabályai szerint azoknak a jogcím nélküli lakáshasználóknak, akik a bérleti szerződés megszűnése után is tovább használják az önkormányzati lakást, az első évben a mindenkori lakbér kétszeresét, majd ezt követően minden évben az előző évi havi díj kétszeresét kellett (volna) fizetniük. Mivel az ott lakók nem fizették ezeket a díjakat, az évente megduplázódó kintlévőségek gyakorlatilag behajthatatlanok lettek, ezért módosította a képviselő-testület a lakásrendeletet. Az új szabályozás szerint az évenkénti duplikálódás megszűnik, helyette folyamatosan az eredeti lakbér kétszeresét kell fizetni lakáshasználati díj címén. (14/2017. rendelet – 11 igen, 1 tartózkodás)

Tájékoztatás a Zöld Bicske Kft. megfelelőségi véleményének visszavonásáról

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. tevékenysége nem felel meg az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előírásainak, így visszavonták a cég működéséhez szükséges megfelelőségi véleményt.  A NHKV kérte a Zöld Bicske Kft.-vel szerződésben álló önkormányzatokat, hogy haladéktalanul mondják fel a megfelelőségi véleménnyel nem rendelkező közszolgáltatóval fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, és kössenek szerződést egy, a törvényi előírásoknak megfelelő közszogáltatóval. A képviselő-testület körbejárta a problémát, mérlegelte a szolgáltató nélkül maradás kockázatát, és arra a megállapításra jutott, hogy mielőtt felmondaná a szerződést, szükséges megnyugtató és hivatalos választ kapnia jó néhány eljárásjogi kérdésre az NHKV által közöltekkel kapcsolatosan. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy kérjen állásfoglalást a Pest Megyei Kormányhivataltól, valamint a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-től a kérdések tisztázása érdekében, és az állásfoglalások ismeretében terjessze a képviselő-testület elé a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos teendőket. (További részleteket a polgármesteri interjúban olvashatnak.) (87/2017. határozat – 9 igen, 3 tartózkodás) 

Állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele

A Kápolna utca 30. szám alatt található egy 6500 m2-es ingatlan, amely ½ részben egy magánszemély tulajdona, a másik ½ tulajdoni részt pedig a Magyar Állam örökölte 2017-ben, mivel a korábbi tulajdonos örökös nélkül hunyt el. A telek nagy része erdősödött, de jelenleg rendkívül elhanyagolt állapotban van. Az önkormányzathoz érkezett egy lakossági levél, amelyben a környékbeli lakosok javasolják, hogy az önkormányzat vegye át az államtól a tulajdonjogot, és hasznosítsa a területet közparkként, arborétumként. Az ingatlan elhelyezkedése és mérete alapján is alkalmas erre, ráadásul évtizedekkel ezelőtt, eredetileg is akácos erdő volt. A képviselő-testület a terület rendezése érdekében azt a döntést hozta, hogy kéri az államtól a telek felének önkormányzati tulajdonba vételét. (85/2017. határozat – 8 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

Egyéb határozatok:

  • 76/2017. – Az önkormányzati költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló intézményvezetői nyilatkozatainak elfogadásáról
  • 78/2017. – A 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
  • 83/2017. ­ A Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának elfogadásáról
  • 86/2017. – A Pilisvörösvár 6191. hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról

Rendeletmódosítás:

  • 10/2017. rendelet – Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása
  • A képviselőtestület által hozott határozatok és rendeletek megtalálhatóak a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzati dokumentumok)