XVII. évfolyam 3. szám - 2017. március

Önkormányzati ülés

2017. február 9.

Emelkedtek a bérek a hivatalban

A köztisztviselői szférában Magyarországon nyolc éve nem került sor a bérek emelésére, míg több más ágazatban jelentősen emelkedtek a fizetések. A jól képzett, tapasztalt munkaerőt így a polgármesteri hivatal nem tudja megtartani, hiszen nem tudnak versenyképes bért ajánlani. Ezért most úgy döntött a képviselő-testület, hogy az önkormányzat a teherbíróképességével arányban saját forrásból megemeli a hivatali dolgozók bérét, és 10%-kal több bértömeget biztosít erre. (21/2017. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

Más okból, de emelkedett a polgármester illetménye és költségtérítése is. Az Mötv. 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezése értelmében a polgármesteri illetmény megállapításánál az államtitkárok illetményét kell figyelembe venni. A polgármester bére 10 001-30 000 fő lakosságszámú település esetében az államtitkár bérének 70%-a. Az államtitkárok jogszabályban meghatározott illetményének összege 995 858 forint, ennek 70%-a 697 100 Ft, ennyi lett tehát a polgármester új illetménye. A polgármester az illetményen felül költségtérítésre is jogosult, melynek összege az illetményének 15%-a, azaz 104 565 forint.  Mivel ezt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályozza, így a képviselő-testületnek az ügyben nincsen döntési lehetősége, csak a fedezetet kell biztosítana. (17/2017. határozat – 11 igen, 18/2017. határozat – 11 igen)

Az Mötv. alapján a főállású alpolgármesterek fizetése a polgármester fizetésének 70-90%-a. Vörösváron egy főállású alpolgármester helyett két társadalmi megbízatású alpolgármester van, ők osztoznak a főállású alpolgármesternek járó fizetésen. A mostani döntés értelmében így a két alpolgármester új bére 243 985 forint lesz, ami a jogszabály szerinti minimum. Az őket megillető költségtérítés ennek 15%-a, azaz 36 598 forint. (19/2017. határozat – 11 igen, 20/2017. határozat – 11 igen)

vorosvari-ujsag-2017-03-00012Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

Elfogadta a képviselő-testület a 2017-es év költségvetését, melynek bevételi és kiadási főösszege 2 milliárd 239 millió 876 ezer forint. Az elfogadott költségvetés biztosítja az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához, az önkormányzati intézmények működéséhez és a városüzemeltetéshez szükséges forrásokat, továbbá fedezetet nyújt jó néhány jelentős sajáterős fejlesztéshez is. Beruházásokra 280 millió 932 ezer forintot, felújításokra 26 millió 619 ezer forintot, tervek készítésére 23 millió 940 ezer forintot irányoz elő a rendelet. Mindezek mellett a költségvetés jelentős összegű nevesített fejlesztési tartalékot (179 millió 675 ezer forint) és 17 millió 100 ezer forintos átalános tartalékkeretet is tartalmaz. A tervezett fejlesztések és felújítások részleteiről a polgármesteri interjúban és a hozzá mellékelt táblázatokban olvashatnak. (3/2017. rendelet – 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

2017. évi partnerkapcsolati terv

Az idei év legkiemelkedőbb itthoni partnerkapcsolati eseménye a Gröbenzell és Pilisvörösvár közötti partnerkapcsolat 25. évfordulójának megünneplése lesz. A jubileumi ünnepséget a Vörösvári Napok idejére tervezi a képviselő-testület. Az ünnepségre mintegy 50 fős gröbenzelli delegáció, egy kb. 10 fős borszéki delegáció, valamint egy-egy 2-3 fős gerstetteni, illetve wehrheimi delegáció érkezése várható. 

A hagyományos TRINA rendezvénysorozat idei évadjának Gerstetten francia testvérvárosa, Cébazat ad otthont. Vörösvárról 19 zenész és egy 4 fős önkormányzati, illetve német nemzetiségi önkormányzati delegáció utazik. A két terv összköltsége 3,3 millió forint, melyet fele-fele arányban a városi és a német nemzetiségi önkormányzat finanszíroz, illetve remény van pályázati támogatásra is. (24/2017. határozat – 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

2017. február 23. rendes ülés 

A Szakorvosi Rendelőintézet éves beszámolója

Dr. Surjánné Dr. Tóth Margit intézményvezető az előírásoknak megfelelően minden év februárjában írásos beszámolót készít az intézmény előző évi munkájáról. Az igazgató asszony határidőre benyújtotta a Szakorvosi Rendelőintézet 2017-es munkatervét és az intézmény 2016-os szakmai beszámolóját a képviselő-testület elé. A szakmai beszámolóban bemutatta az intézmény finanszírozását, áttekintő képet adott a szakmai tevékenységekről, a 2016-os gazdálkodásáról, ezen belül az intézményben elvégzett felújításokról és javításokról is. A beszámoló azt is tartalmazza, hogy milyen további felújításokra lenne még szükség (nyílászárók cseréje, elektromos hálózat felújítása, mosdóbeázás megszüntetése stb.), emellett részletesen ismerteti az intézmény 2017-es munkatervét. (25/2017. határozat – 11 igen)

A Művészetek Háza beszámolója

Berényi Ildikó intézményvezető szintén határidőre benyújtotta az intézmény 2016. évi közművelődési és könyvtári beszámolóját, valamint 2017. évi munkatervét. Az igen részletes és tartalmas beszámoló főbb elemei: Az intézmény infrastrukturális adottságainak bemutatása – A programszervezés során használt hagyományos és új marketingeszközök bemutatása, további lehetőségek felvázolása – Személyi feltételek a feladatellátás tükrében –  A lezajlott programok bemutatása tematikus rendben – Az új állandó programok bemutatása – Kiállítások – Eseménynaptár – A 2016. évi Vörösvári Napok tapasztalatai – A Könyvtár munkája a számok tükrében: regisztrált olvasók, dokumentumkölcsönzések, a dokumentumállomány fejlesztése, nyilvántartása, könyvtári foglalkozások, rendezvények – A Helytörténeti gyűjteménnyel kapcsolatos 2016. évi tevékenységek, a Sváb Sarok programjai, kiállításai – Karbantartási munkák – Megvalósult fejlesztések – Pályázatok – Fejlesztési lehetőségek. (25/2017. határozat – 12 igen)

Könyv a vörösvári svábok népviseletéről

Fogarasy Attila tanár, helytörténeti kutató 2008 óta szerkeszti társadalmi munkában az Otthon a világban c. honismereti könyvsorozatot, melynek eddig hét kötete jelent meg. Zsámboki Szabolcs szerző és Fogarasy Attila tördelőszerkesztő elkészítették a sorozat következő kötetét, és kérték, hogy az önkormányzat támogassa a könyv 300 példányban való megjelentetését. A könyv a vörösvári német nemzetiség egykori és mai népviseletét mutatja be, gazdag archív és friss fotóanyaggal illusztrálva. (28/2017. határozat – 12 igen)

Települési arculati kézikönyv készül

vorosvari-ujsag-2017-03-00013

A településkép védelméről szóló 2016-os törvény bevezette a „települési arculati kézikönyv” (TAK) és a „településképi rendelet” fogalmát, és előírja a települési önkormányzatok részére ezek elkészítését és elfogadását 2017. október 1-jéig. 

Pilisvörösvárnak 2011-ben elkészült a reklámrendelete és a módosított közterület-használati rendelete, 2013-ban a településképi bejelentési és a településképi véleményezési rendelete, 2014-ben az értékkataszter és az arra támaszkodó helyi értékvédelmi rendelet, valamint az új helyi építési szabályzat. A településképi rendelet elkészítése során a fenti rendeletek mindegyike érintett vagy módosul (közterülethasználati rendelet, HÉSZ, településképi bejelentési és véleményezési rendelet), vagy hatályon kívül helyezik, és beépül a településképi rendeletbe (reklámrendelet, értékvédelmi rendelet). 

A Pilisvörösváron 2014-ben és 2015-ben elkészült karaktervizsgálatok, a népi jellegű lakóház és kereskedőház jellegzetes tulajdonságait és elemeit bemutató leírások és ajánlások a készítendő arculati kézikönyvhöz részben felhasználhatók. Az arculati kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el. A kézikönyv a település teljes közigazgatási területére készül.

A településképi rendelet új eszköz az önkormányzat számára, amellyel a településképre vonatkozó követelményeket fogalmazhat meg. A településképi rendelet szabályait mindennemű építés során figyelembe kell venni, tehát az építési engedélyezési eljárás alól kivont, egyszerű bejelentési körbe tartozó építési, valamint az engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek esetén is.

A testület döntése alapján Kálmán Kinga főépítész végzi majd a kézikönyv elkészítésével és a rendeletmódosításokkal kapcsolatos eljárások koordinálását egy háromfős team élén. Ennek a csoportnak a feladata lesz a kézikönyv és a rendelet szakmai anyagának elkészítése, az ezzel kapcsolatos adminisztráció és levelezés, valamint a Lechner Tudásközponttal való kapcsolattartás. (30/2017. határozat – 9 igen, 3 tartózkodás)

Partnerségi rendelet

A települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmára vonatkozóan a Településkódex adja meg a részletes végrehajtási utasításokat. A Településkódex szabályozza az arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésének eljárási rendjét, amely előzetes tájékoztatást, valamint véleményezést is tartalmaz. Az eljárás egyik fontos mozzanata a partnerségi egyeztetés. Ennek szabályait be kellett építeni a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/ 2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletbe. A képviselő-testület a módosítgatás helyett egy teljesen új rendeletet fogadott el, melynek címe: A településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályai. Az új rendelet tartalmazza többek között a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez kapcsolódó egyeztetési szabályokat, valamint a településfejlesztési dokumentumok és a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésével kapcsolatos szabályokat.  (5/2017. rendelet – 12 igen)

A Pilis TV díjemelési kérelme

Sólyom Ágnes, a Pilis TV főszerkesztője azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által a Pilis TV-nek fizetett jelenlegi havi bruttó 406 400 forint műsorszolgáltatási díjat a képviselő-testület 20%-kal emelje meg. A testület úgy döntött, hogy a Pilis TV kábeltelevíziós műsorszolgáltatási díját 10%-kal, azaz bruttó 401 600 forintról havi bruttó 441 760 forintra emeli 2017. március 1-jétől. (31/2017. határozat – 9 igen, 2 tartózkodás)

Új közút kialakítása a Zsidótemető mellett

A helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet mellékletét képező szabályozási tervben elfogadásra került, hogy a Lőcsei utca és környéke egy gyalogúttal összekötésre kerül a Kálvária utcával, az önkormányzat tulajdonában álló Pilisvörösvár 2518. hrsz. alatti ingatlanon keresztül. Mivel azonban a 2518 hrsz. alatti teleknek nincsen közútkapcsolata, a szomszédos, 2519 hrsz. alatti ingatlanból szükséges két kisebb terület a közútkapcsolat kialakításához, melyeket a szabályozási terv közterületként határol le.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosaival tárgyalásokat kezdeményezzen és folytasson le az ingatlanrészek adásvétele/cseréje tekintetében, és ha ez sikertelen, akkor a polgármester jogosult a változási vázrajzon megjelölt ingatlanrészek kisajátítása iránti eljárást az illetékes hatóságnál megindítani. (32/2017. határozat – 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Rendelet a helyi termelői piac működéséről

A képviselő-testület még 2009-ben hatályon kívül helyezte a piacról szóló 1996. évi rendeletét és az azt módosító rendeleteket, mivel a felsőbb rendű jogszabályban előírtaknak nem felelt meg a piacnak nevezett közterületi árusítás. A rendeletek hatályon kívül helyezése óta a piac területén mostanáig „közterületen történő árusítás” történt.

2013. július 30-án a helyi termelői piacot hivatalosan nyilvántartásba vették. A piacot a nyilvántartásba vétel előtt a szakhatóságok is engedélyezték. Ezért, és mert a közterületek használatáról szóló rendelet nem tartalmazta átfogóan a piac működésének rendjét, indokolttá vált egy, a helyi termelői piacra vonatkozó átfogó rendelet megalkotása, ami most meg is történt. Az új rendelet megalkotásával egyidejűleg a piaci helypénzt 390 Ft/m2-ről 400 Ft/m2-re kerekítette a testület március 1-jétől. (A piacrendeletről részletes tájékoztatást a 37. oldalon olvashatnak). (7/2017. rendelet – 11 igen)

Büntethető a közösségi együttélés szabályainak megszegése

Bár több olyan rendelete is van az önkormányzatnak, amely kötelező magatartási szabályokat ír elő vagy tilalmakat tartalmaz, szankció hiányában ezeknek a szabályoknak a betartatására, kikényszerítésére eddig nem volt mód, mivel a jegyző ez irányú hatáskörét 2012-ben magasabb jogszabály megszüntette. 

A közelmúltban azonban az Mötv. lehetőséget adott arra, hogy a képviselő-testület olyan rendeletet alkosson, amely meghatározza a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásformákat, és megteremtse az elmarasztalás lehetőségét a szabályokat be nem tartókkal szemben. 

A most elfogadott rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő cselekményként, illetve mulasztásként azon magatartásformákat határozta meg, amelyekre a többi helyi rendeletben (pl. közterület-használat, zöldterületek fenntartása, zaj elleni védelem stb.) korábban már szabályok kerültek meghatározásra. 

A közösségi együttélés szabályainak megszegéséért mostantól közigazgatási bírság szabható ki, melynek összege természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedhet. (A rendeletről részletesen a 13. oldalon olvashatnak) (8/2017. rendelet – 10 igen)

Emelkedtek az önkormányzati lakásbérleti díjak

Módosította a képviselő-testület az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendeletét. Az elmúlt öt évben tényleges lakbéremelés nem volt, csak a lakbérek inflációs korrekciója történt meg, melynek keretében 2013-ban 5,7%-kal, 2014-ben 1,7%-kal emelkedtek a lakbérek, az elmúlt két évben pedig, mivel nem volt infláció, lakbéremelés egyáltalán nem történt. 

2017 elején az önkormányzat elemzést végzett a lakbérek tekintetében, illetve összehasonlította az önkormányzati lakbéreket az aktuális piaci lakbérekkel. E szerint az önkormányzati lakbérek a piaci lakbérektől jelentősen elmaradnak, a piaci lakbérnek csupán a felét-harmadát teszik ki. Ezért a képviselő-testület az önkormányzati lakásbérleti díjakat 10%-kal megemelte annak érdekében, hogy a pilisvörösvári önkormányzati lakbérek közelítsenek a piaci lakbérekhez. (9/2017. rendelet – 9 igen, 1 tartózkodás)

Megújul a Csobánkai utca 3.

Az önkormányzat tulajdonában van az 1594 m2 alapterületű, Csobánkai u. 3. szám alatti ingatlan. Az ingatlanon jelenleg egy 6 lakásos (régi) és egy 4 lakásos (újabb) épület található.  A 340 m2 alapterületű, 6 lakásos régi épület (volt Kolónia) az utcafronton helyezkedik el, és még az 1900-as évek elején épült. Az épületből az utolsó lakó 2012-ben költözött ki, azóta üresen áll. A nyílászárók bedeszkázásra kerültek, mivel egy időben jogcím nélküli lakáshasználók jutottak be az épületbe. Alapja és a falai vizesek, penészesek, ezért az elmúlt évtizedek során az épület romos állapotba került, lakhatásra teljes mértékben alkalmatlan.

Az udvarban elhelyezkedő, 2000-ben épített új épületben 4 db 44 m2 alapterületű lakás található. A lakások másfél szobából, teakonyhából, fürdőszobából és előszobából állnak. Ez az épület véglegesen 2015 januárjában vált üressé, azóta lakatlan, de a benne lévő lakások viszonylag jó állapotban vannak. A lakások állagának megóvásáról, valamint az udvar takarításáról, az ingatlan előtti járda takarításáról és síkosságmentesítésről a polgármesteri hivatal dolgozói folyamatosan gondoskodnak.

Az elmúlt években már többször felmerült az öreg épület lebontásának gondolata, tekintettel annak romos állapotára, valamint arra, hogy az épület felújítása aránytalanul nagy anyagi terhet róna az önkormányzatra, és a beruházás megtérülése is igen kétséges lenne. Mivel azonban nem az önkormányzat volt az egyedüli tulajdonos – további 5 személlyel osztozott a tulajdonjogon –, a bontást eddig nem tudták elvégezni. Mostanra a társtulajdonosoktól sikerült megvásárolni tulajdonrészüket, így az ingatlan ma már 1/1 tulajdoni hányadban az önkormányzat birtokában van. 

A jogilag rendeződött helyzetben azt a döntést hozta a testület, hogy az utcafronti öreg lakóépületet (volt Kolónia) elbontatja, az épület elbontását követően az ingatlanra társasház-alapítási dokumentációt készíttet annak érdekében, hogy a társasház-alapítást követően a lakóépületben lévő lakások a tulajdoni lapon külön albetétként kerülhessenek feltüntetésre. Az így létrejövő négy önálló társasházi lakást az önkormányzat értékesíteni fogja. (36/2017. határozat – 9 igen, 1 tartózkodás)■

Egyéb rendeletek, határozatok:

 • 21/2017. határozat – A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban dolgozók illetménykorrekciójához szükséges többlet bérkeret biztosításáról
 • 22/2017. határozat – Pilisvörösvár Város Önkormányzata fizetési kötelezettségeinek a 2017. évi költségvetési évet követő három évre várható összegének elfogadásáról
 • 23/2017. határozat – A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
 • 26/2017. határozat – Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának elfogadásáról
 • 29/2017. határozat – A Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyásáról
 • 4/2017. rendelet – A bölcsődei ellátásokról, azok igénybevételéről és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
 • 25/2011. rendelet – A zöldfelületek fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása (A rendeletről részletesen olvashatnak az újság 12. oldalán)
 • 33/2017. határozat – A 2588/1. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (Lőcsei utcai játszótér és környéke) művelési ágának megváltoztatásáról
 • 34/2017. határozat – A Pilisvörösvár 6187. hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról
 • 35/2017. határozat – A Fő u. 77. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület bérbeadásáról
 • 37/2017. határozat – A képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadásáról
 • 38/2017. határozat – A 2017. évre vonatkozó igazgatási szünetek elrendeléséről a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban
 • 39/2017. határozat – A civil szervezetek 2017. évi támogatási keretének felosztásáról

A képviselőtestület által hozott határozatok és rendeletek megtalálhatóak a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzati dokumentumok)