XVII. évfolyam 11. szám - 2017. november

KÖZMEGHALLGATÁS, FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK, ÚJ GYÓGYSZERTÁR – Interjú Gromon István polgármesterrel

• Megtartotta évi rendes közmeghallgatását az önkormányzat. Nagy tömegek nem voltak, de sokan fordultak kérdéssel, javaslattal Önökhöz. Mik voltak a legfontosabb kérdések a lakosok részéről?

A kérdező szempontjából nyilván az a legfontosabb kérdés, amit ő tesz fel, s az a legfontosabb probléma, ami őt személy szerint érinti. Egy Mandula utcai lakos az útjuk rossz állapotát panaszolta; egy Piliscsabai utcai lakos az utcájuk 10-es úti kicsatlakozásánál végzett aszfaltfelmarást bírálta; egy Béke utca lakos a DMRV telephelyről kiszűrődő éjszakai zajt panaszolta; egy Szabadság utca lakos a csapadékvíz-elvezető árok kitisztítását kérte; egy Fő utca lakos azt panaszolta, hogy nem kap engedélyt a háza előtt álló fa kivágásához.

Vannak olyan problémák is, amelyeket többen is jeleztek, s amelyek az egész várost érintik. Többen kritizálták a vasút-korszerűsítés idején készült létesítmények kivitelezésének minőségét, illetve a vasúti létesítmények karbantartásának, takarításának hiányosságait. Jelentős prob­léma a sokakat zavaró és félelemmel eltöltő gyorshajtás, valamit a gyalogos közlekedést, olykor az autós közlekedést is gyakran akadályozó szabálytalan parkolás. Visszatérő gond a közműcégek által végzett útfelbonátások helyreállításának rendszeres elhúzódása.

• Polgármesterként milyen tanulságok szűrhetők le egy ilyen közmeghallgatás után?

Az egyedi problémákat feljegyezzük, és amit lehet, igyekszünk sorban megoldani. Természetesen a közterület-felügyelői, a képviselői és a lakossági bejelentések alapján egész évben igyekszünk a közterületeken jelentkező hibákat kijavítani, de előfordulhat, hogy valamit nem veszünk észre, ilyen esetben segítség lehet a közmeghallgatáson elhangzó jelzés.

Az általános problémákat (pl. gyorshajtás, parkolási szabálytalanságok, közműcégek útfelbontásai stb.) természetesen az önkormányzat tagjai, illetve a polgármesteri hivatal illetékesei is ismerik, ezeknek a problémáknak a megoldása azonban nem egyszerű, nem megy egyik napról a másikra. Legfőképpen azért, mert ezek tipikusan olyan ügyek, amelyek nemcsak az önkormányzaton múlnak, hanem például bizonyos állami szervezeteken (pl. közútkezelő, DMRV), amelyeknél sokszor nagyon nehéz eredményt elérni. Rendszeresen jelezzük nekik a problémákat és kérjük azok megoldását, nyomást azonban nem nagyon tudunk gyakorolni rájuk.

Vannak olyan problémák, amelyek egyes fegyelmezetlen állampolgárok magatartásából adódnak (pl. illegális szemétlerakás, gyorshajtás, rongálások stb.). Az állampolgárok szokásait is elég nehéz megváltoztatni, de a közösségellenes magatartásokról szóló rendeletben igyekszünk minél több közösségellenes magatartási tényállást meghatározni és megfelelő szankcionálásuk jogszabályi alapját megteremteni. A közterület-felügyelő pedig igyekszik érvényt szerezni a szabályoknak – először figyelmeztetéssel, majd ha az nem használ, akkor bírságolással. Úgy gondolom, hogy az utóbbi időben sikerült szigorúbban fellépni a szabálytalankodókkal szemben és javulást elérni, például az illegális hulladéklerakás, a rongálások és a szabálytalan parkolások terén.

• Múlt hónapban elkészült a Kálvária utca felső szakaszának szilárd burkolata, és lapunk készültekor javában folynak az útépítési munkálatok a Báthory utcában és a Lahner György utcában is. Minden a tervezett ütemben halad?

Igen, a Kálvária utcához hasonlóan az utóbbi két helyszínen is az ütemtervnek megfelelően zajlanak a munkák, mindkét helyszínen határidő előtt elkészülnek majd a kivitelezések. A Báthory utcában az aszfaltozás kivételével már az összes útépítési és vízelvezetési munka elkészült, jelenleg a tereprendezési és fugázási munkák vannak folyamatban. A kétrétegű aszfaltréteg terítésére előreláthatólag a november 6-ával kezdődő héten kerül sor.

A Lahner György utcában a Huny köztől a Deák Ferenc közig tartó első szakaszon az aszfaltozás kivételével szintén valamennyi útépítési és csapadékvíz-elvezetési munka elkészült. A kétrétegű aszfalt terítésére várhatóan itt is a november 6-ával kezdődő héten kerül sor. A második szakaszon, tehát a Deák Ferenc köztől a Deák Ferenc utcáig tartó szakaszon jelenleg az útpálya szegélyének készítése és az útpálya rétegrendjének elkészítése folyik.

• Kicsit több mint egy hónap, és véget ér az év. Vannak-e még folyamatban lévő munkák vagy olyasmi, amibe még idén belekezd az önkormányzat?

Még tart a rendelőintézet energetikai felújítása, a munka szerződés szerint november végével fejeződik be. A mentőállomás felőli oldal homlokzatán már a dísztéglalap-felragasztási munkák is elkészültek. A többi homlokzaton is folyamatban van a dísztéglalapok ragasztása, valamint a glettelt felületek előkészítése a vakolásra, és megkezdődtek a tetőtéri hőszigetelési munkák is.

A Széchenyi utcai óvodában szintén folyamatban vannak még a pályázati támogatásból finanszírozott udvarburkolási munkák, jelenleg a térkőburkolatot készíti a kivitelező, valamint a lépcsők és a gumiburkolat kialakításán dolgozik.

• Folynak a munkák a posta mögötti területen is. Mi készül itt és mikorra?

A Fő u. 64. sz. alatti posta hátsó udvarát, a Fő. 66. sz. alatti önkormányzati ingatlan udvarát (Járási Hivatal, Városi Ügyfélszolgálat, Házasságkötő terem) és a Puskin u. 8. sz. alatti (Építéshatósági osztály) önkormányzati ingatlan alsó végét a kerítések lebontásával összenyitottuk. Az így kialakult nagy közös udvaron egy parkot alakítunk ki, ami mind a három intézmény ügyfeleinek kellemes várakozó környezetet teremt majd. Az előkészítő munkák keretében szeptember folyamán a városgondnoksági osztály bozótot irtott, majd októberben sor került az építési törmelékek elszállítására és gépi földmunkák segítségével a terület rendezésére. A parkkialakítási munkák a humuszterítéssel és füvesítéssel folytatódnak, majd tavasszal megtörténik a növényültetés. A későbbiekben igyekszünk majd a parkot folyamatosan fejleszteni (járda, padok, hulladékgyűjtők stb.).

• Zárt ülésen tárgyalta a képviselő-testület a hulladékszállítás ügyét. Mi a helyzet ezzel?

A képviselő-testület már többedszer tárgyalta a Zöld Bicske Kft. kommunális hulladékelszállítási szerződésével kapcsolatos bonyolult jogi helyzetet. Augusztus 3-án úgy döntöttünk, hogy mivel a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) 2017. április 12-én megvonta a cég megfelelőségi véleményét, amely a szolgáltatás nyújtásához szükséges, közös megegyezéssel megszüntetjük a köztünk lévő közszolgálati szerződést, hat hónapos felmondási időszak közbeiktatásával. A cég ügyvezetője jóvá is hagyta a határozat alapján készített okirattervezetet, s kérte, hogy küldjük meg neki aláírásra. Később azonban meggondolta magát, és a szerződést nem küldte vissza aláírva. Október 20-án az ügyvezető egy elektronikus levelet is küldött, melyben leírta, hogy az okiratot nem áll módjában aláírni, a hosszú megszűnési időszak miatt.

Időközben érkezett a hír, hogy a cég szeptember közepén visszaszerezte a megfelelőségi véleményét, tehát újra elláthatja a hulladékelszállítási feladatokat. Fentiek miatt okafogyottá vált a szerződés megszüntetése. Az október 26-i rendes ülésén a képviselő-testület ezért visszavonta a szerződés megszüntetéséről szóló korábbi határozatát, mivel a cég újra szolgáltathat, és szolgáltat is.

• Ezzel a döntéssel változik-e valami a szemétszállítás terén, ami közvetlenül érinti a lakosságot?

Nem, nem változik semmi. Változatlanul a Zöld Bicske Nonprofit Kft. a szolgáltató, és az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a cég betartsa a szerződés szerinti kötelességeit. Itt hívom fel a figyelmet az utolsó őszi zöldhulladék-elszállítási időpontra, ami november 23-a, s amit érdemes kihasználni.

• A szelektív hulladékgyűjtő udvarral kapcsolatban van esetleg valami fejlemény?

Írásban is többször megtettük, illetve valamennyi Duna-Vértes társulási ülésen jegyzőkönyvben rögzítve szóban is felszólítjuk a Zöld Bicske Kft.-t, hogy nyissa meg a hulladékudvart. Sajnos megnyitás helyett minden alkalommal csak halvány ígéreteket kapunk, illetve magyarázatokat arról, hogy mi a nyitás késedelmének az oka.

• Új körzeti megbízottja lesz Pilisvörösvárnak. Mi ennek az oka?

Koczka Gábor r. alezredes őrsparancsnok úr 2017. október 18-án tájékoztatott arról, hogy az egyik pilisvörösvári körzeti megbízottat, Papik Andrást Pilisszentivánra helyezik át, s hozzánk a helyére Finta Balázs r. törzsőrmestert kívánja kinevezni.

• Az önkormányzatnak van beleszólása az ilyen kinevezésekbe?

A rendőrségről szóló törvény kimondja, hogy az ilyen kinevezéseket megelőzően az önkormányzatok képviselő-testületének véleményét ki kell kérni. Döntési jogunk tehát nincsen, de véleményezési jogunk van. Ezzel a joggal élve támogattuk Finta Balázs r. törzsőrmester pilisvörösvári körzeti megbízotti kinevezését.

• Mit lehet tudni az új körzeti megbízottról?

Finta Balázs r. törzsőrmester pilisvörösvári lakos. Jelenleg járőrvezetői beosztásban dolgozik a Pilisvörösvári Rendőrőrsön, elöljárói szerint munkáját lelkiismeretesen, magas szakmai színvonalon teljesíti. A körzeti megbízotti szaktanfolyam elvégzéséig megbízással teljesíti majd a körzeti megbízotti feladatait.

• A képviselő-testület támogatta, hogy egy új, harmadik gyógyszertár létesüljön a városban. Mi ennek az oka, előzménye?

Október 18-án felkeresett a hivatalban egy családi patika tulajdonosa, Dr. Filarszky Noémi szakgyógyszerész, és arról tájékoztatott, hogy – élve a jogszabály adta lehetőséggel – Pilisvörösváron, a Szabadság utcában egy új közforgalmú gyógyszertárat szeretne létesíteni. Elmondta még, hogy piackutatást végeztek a lakosság körében, ami megerősítette őket abban, hogy érdemes Vörösváron egy harmadik gyógyszertárat létesíteni.

• Milyen feltételei vannak egy új gyógyszertár megnyitásának?

Új közforgalmú gyógyszertárat csak országos pályázat alapján lehet létesíteni. Ennek kiírását nem a gyógyszerészek, hanem a települési önkormányzatok kezdeményezhetik, a pályázatot pedig az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) írja ki. Az OGYÉI, mint egészségügyi államigazgatási szerv, akkor írhat ki pályázatot, ha az adott településen az új gyógyszertárral együtt számított valamennyi közforgalmú gyógyszertárra átlagosan legalább 4500 lakos jut, továbbá ha a meglévő közforgalmú gyógyszertárak bejárata és az új közforgalmú gyógyszertár bejárata között legalább 300 méter távolság van. Pilisvörösváron egy harmadik gyógyszertár létesítésének ezek a törvényes feltételei adottak, mivel Pilisvörösvár állandó lakossága 2017. január 1-jén 14 461 fő volt, tehát az egy gyógyszertárra jutó lakosok száma három gyógyszertár esetén is meghaladná a 4500 főt. Az új patikának a Szabadság utcában való elhelyezésével pedig az egyes gyógyszertárak közötti minimális távolságot előíró szabály is teljesülne.

• Miért támogatta a testület a kezdeményezést?

Az új gyógyszertár létesítése a pilisvörösvári polgárok számára több szempontból is előnyös lehet. Egyrészt mert a Karátsonyi-ligeten (Szabadságligeten) lakóknak jóval közelebb lenne az új patika, mint a Fő utcai patikák; másrészt azért, mert az új patika hétköznapokon és hétvégeken is hosszabb nyitvatartási időt ígér, mint a jelenlegiek; harmadrészt pedig azért, mert a kialakuló piaci versenyből fakadó előnyök élvezője szintén a lakosság lehet.

• Mikor nyithat meg az új patika?

Ez attól függ, hogy az OGYÉI mikor írja ki a pályázatot, mikor bírálja el a beérkező pályázatokat, és hogy a nyertes mennyi idő alatt tudja a gyógyszertárat megnyitni. Feltételezem, hogy mindez legalább két hónapot igénybe vesz majd.

Palkovics Mária