XVII. évfolyam 11. szám - 2017. november

Önkormányzati döntések

Október 17-ei rendkívüli ülés

Pályázat a Ligeti óvoda felújítására

Pályázat benyújtásáról döntött a képviselő-testület a Ligeti Cseperedő Óvoda épületének felújítására. Az 1981-ben átadott épület az elmúlt harminchat év során nagyon elöregedett, sok tekintetben felújításra szorul. 2016-ban már próbált erre pályázati úton pénzt szerezni az önkormányzat, de sikertelenül. Szeptemberben új pályázati felhívás jelent meg a meglévő, működő, 100%-os önkormányzati tulajdonú óvodák elavult, leromlott műszaki állapotú intézményi infrastruktúra-fejlesztésére. A pályázat keretében energetikai korszerűsítés esetén lehetőség van támogatást szerezni eszközbeszerzésre, az udvar felújítására, szabadtéri zuhany kiépítésére, sportszoba kialakítására is. Egy önkormányzat csak egy intézményre nyújthat be pályázatot. Az elnyerhető támogatási összeg felújítás esetén minimum 30 millió Ft és maximum 150 millió Ft. A pályázat 85%-os intenzitású, azaz 15%-os önrész kell hozzá.

A pályázatot a következő műszaki tartalommal nyújtotta be az önkormányzat: a Zrínyi utcai épület „C” szárnyának padlójavítása, fűtés-korszerűsítés, mosdók felújítása, hidegburkolat cseréje, világítótestek cseréje, hangszigetelés, térelválasztás, hőszigetelés, eszközbeszerzés, akadálymentesítés. Az önkormányzat által korábbi beruházások ajánlati árai alapján készített költségvetés szerint az építési munkálatok, az eszközök beszerzése és a pályázat járulékos költségei együttesen bruttó 83 282 285 Ft-ot tesznek ki. Ebből a pályázatban elszámolható: bruttó 82 386 438 Ft. A szükséges önrész 13 253 813 Ft. (177/2017. határozat – 9 igen)

A tanuszodatelek ingyenes állami tulajdonba adása

Az 1281/2017 (VI.02.) számú kormányhatározat alapján a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló fejlesztések előfeltétele, hogy az érintett önkormányzatok a fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlanokat ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adják, mivel állami üzemeltetésben működik majd a tanuszoda. Az önkormányzat egy korábbi határozatában a megépítendő tanuszoda helyszínéül kijelölte a Pilisvörösvár, 097/90­96 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, egy másik határozatában pedig döntött a tanuszoda létesítésének előkészítésével kapcsolatos előzetes megállapodás elfogadásáról. Most a képviselő-testület döntött arról, hogy a tanuszoda létesítése céljára ingyenesen állami tulajdonba adja a Pilisvörösvár, 097/120 hrsz.-ú ingatlant. (178/2017. határozat – 9 igen)

Október 26-ai rendes ülés

Új körzeti megbízott Vörösváron

Koczka Gábor r. alezredes őrsparancsnok úr – dr. Pál Adrián r. alezredes úr, a Budaörsi Rendőrkapitányság megbízott vezetője nevében – 2017. október 18-án írásban tájékoztatta Gromon István polgármestert arról, hogy a PMRFK Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrs állományába körzeti megbízotti beosztásba Finta Balázs r. törzsőrmestert kívánja kinevezni Pilisvörösvár területén, tekintettel arra, hogy Papik András körzeti megbízottat Pilisszentivánra helyezik át. A rendőrségről szóló törvény kimondja, hogy az ilyen kinevezésekhez ki kell kérni az illetékességi területen működő önkormányzat képviselő-testületének véleményét. A képviselő-testület meghallgatta a jelöltet, és Finta Balázs kinevezését egyhangúlag támogatta. (180/2017. határozat – 11 igen)

Új gyógyszertár létesülhet a városban

Dr. Filarszky Noémi szakgyógyszerész

Dr. Filarszky Noémi szakgyógyszerész októberben felkereste Gromon István polgármestert és arról tájékoztatta, hogy – élve a jogszabály adta lehetőséggel – Pilisvörösváron egy új közforgalmú gyógyszertárat szeretne létesíteni, s ehhez a Szabadság u. 23-ban már talált is egy, a célnak megfelelő, bérelhető ingatlant. Új közforgalmú gyógyszertárat csak országos pályázat alapján lehet létesíteni. A pályázat kiírását a települési önkormányzatnak kell kezdeményeznie, de a pályázatot nem az önkormányzat, hanem a gyógyszerészeti államigazgatási feladatokat ellátó Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) írja ki.

A törvényi előírások alapján új gyógyszertár akkor létesíthető, ha az egy gyógyszertárra jutó lakosok száma az új gyógyszertár létesítése után is meghaladja a 4500 főt. Ez a feltétel Pilisvörösvár esetében teljesülne. A képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy az új gyógyszertár létrejötte előnyös lenne a lakosság számára, mivel a Karátsonyi-ligeten (Szabadságligeten) lakók számára közelebb lenne, mint a Fő utcai patikák, és a kialakuló piaci versenyből fakadó előnyök élvezője is a lakosság lehet. A képviselő-testület ezért úgy döntött, hogy Dr. Filarszky Noémi szakgyógyszerész 2017. 10. 18. napján benyújtott kérelme alapján kérelmet nyújt be az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez egy új pilisvörösvári gyógyszertár létesítésére vonatkozó pályázat kiírására. (181/2017. határozat – 11 igen)

Továbbra is a Jäger Kft. végzi a szennyvízszippantást

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság az FKI-KHO:5264-11/2016 számú határozatában a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására a Jäger Kft.-t (2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 1.) jelölte ki közérdekű szolgáltatóvá Pilisvörösvár közigazgatási területére 2016. augusztus 22. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2017. augusztus 22. napjáig. Tekintettel arra, hogy a közérdekű szolgáltató kijelölése csak egy évre szólt, és a Pilisvörösvár nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízének ideiglenes begyűjtési ellátására közszolgáltató kijelöléséről szóló FKI-KHO:5264-11/2016. számú határozatban foglaltak továbbra is fennállnak, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság módosította a határozatát, melynek értelmében a közszolgáltató kijelölése 2018. augusztus 22. napjára módosult. A képviselő-testület e szerint módosította a közszolgáltatásról szóló rendeletet. (30/2017. rendelet – 11 igen)

Ingatlanok belterületbe vonása

A tulajdonosok kérelme alapján két ingatlan belterületbe vonását kezdeményezte a képviselő-testület. Az egyik a Kápolna utcai 6290 hrsz.-ú ingatlan, a másik az Őrhegy utcai 6183/1 hrsz.-ú ingatlan. Mindkét ingatlan esetében kikötés volt, hogy a tulajdonos 4 éven belül a településszerkezeti tervben meghatározott célra – kertvárosias lakóterületként – felhasználja a telket. Az érvényben lévő Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat mindkét ingatlan belterületbe vonását tartalmazza. A belterületbe vonás összes költségét és kötelezettségét a tulajdonosok vállalták. (183/2017. határozat – 11 igen, 184/2017. határozat – 11 igen)

Mégsem szünteti meg az önkormányzat a Zöld Bicske Kft.-vel kötött szerződést

Visszavonta a képviselő-testület azt az augusztusi határozatát, mely a Zöld Bicske Kft.-vel 2015 februárjában kötött közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szólt. Augusztus elején azért akarta az önkormányzat közös megegyezéssel megszüntetni a szerződést, mert az NHKV Zrt. 2017. április 12-én megvonta a cég megfelelőségi véleményét, amely a szolgáltatás nyújtásához szükséges. A Zöld Bicske Kft. szeptemberben azonban visszakapta a megfelelőségi véleményt, így ismét jogosulttá vált a hulladékszállítás elvégzésére. Mivel a cég ügyvezetője még nem írta alá a szerződés közös megszüntetéséről szóló szerződést, és a megszüntetés közben okafogyottá vált, a képviselő-testület visszavonta a megszüntetésről szóló korábbi határozatát. A képviselő-testület egyben felszólította a céget, hogy haladéktalanul nyissa meg a szelektív hulladékgyűjtő udvart. (185/2017. határozat – 11 igen)

Egyéb határozatok:

  • 179/2017. – A „Szilárd burkolatú utak kivitelezőjének kiválasztása” tárgyában, a Nadi Építő és Szolgáltató Kft.-vel 2017. 08. 17-én a Kálvária és Báthory utcákra megkötött vállalkozói szerződés módosításáról
  • 182/2017. – A Szakorvosi Rendelő és az Egészségház energetikai felújítására az Épkomplex Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról
  • Az ülésen hozott rendelet:
  • 30/2017. – A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 23/2016. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosítása
  • A képviselő-testület által hozott határozatok és rendeletek megtalálhatóak a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzati dokumentumok)