XVII. évfolyam 1. szám - 2017. október

Önkormányzati döntések

2017. szeptember 28.

Újra lesz bérlője a Fő utca 77.-nek

A képviselő-testület még augusztusban döntött arról, hogy 1500 Ft/hó/m2 bérleti díjért (azaz 306 200 Ft/hó alsó limitáron) meghirdeti bérbeadásra a Fő utca 77. szám alatti ingatlant, melyet korábban a Raiffeisen Bank bérelt. A kiírt határidőig két pályázat érkezett: az egyik a General Immo Ingatlanhasznosító Kft.-től, a másik a Chimpex Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től. Mindkét pályázat megfelelt a kiírásnak, s alapos mérlegelés után az önkormányzat a Chimpex Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek adta bérbe a helyiséget, 315 000 Ft/hó bérleti díjért, határozatlan időre, 3 havi kaucióval és 4 év felmondási moratóriummal. A nyertes pályázó vegyes kiskereskedést fog nyitni az épületben. (163/2017. határozat – 7 igen, 5 nem)

Elkészült a Nagy-tó körüli sétány és futópálya kiviteli terve

Dr. Phan Xuan Chi, a Chimpex Kft. ügyvezetője

2017 januárjában készült el a bányatavak körüli terület fejlesztésének tájépítészeti koncepcióterve. Márciusban a képviselő-testület úgy döntött, hogy a koncepcióterv alapján a CTB Mérnökiroda Kft.-vel a Nagy-tó körüli sétányra és futópályára elkészítteti a részletes kiviteli terveket is. A tervek szeptember 4-ére elkészültek, és azokat a tervező a mostani ülésen részletesen bemutatta. A sétány a terv szerint egy 2 méter széles aszfaltburkolatos sétálóútból és egy 1 méter széles rekortán burkolatú futópályából áll. A terv tartalmazza a sétány védelmét és használhatóságát biztosító pollereket, parkbútorokat, korlátokat, hulladékgyűjtő edényeket stb., továbbá a közvilágítás kiépítéséhez szükséges közvilágítási terveket is. A tervezési feladat része volt a Városliget sétányt a Harcsa utcával összekötő út korrekciója is. A testület elfogadta a kiviteli tervet, azzal a kikötéssel, hogy azt a Horgász sori szakaszon, illetve a Horgász sor és Vájár utca közötti szakaszon a közterület határának kitűzését követően, a kitűzés eredményének figyelembevételével kell majd véglegesíteni. A sétány és a futópálya elkészítése előtt tereprendezéseket kell végrehajtani. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a terület-előkészítő munkákat (pl. a csapadékvíz-elvezetés átalakítása, az elburjánzott aljnövényzet kivágása stb.) megkezdje. (164/2017. határozat – 9 igen, 3 nem)

További egy ingyenes teremhasználati lehetőség a civil szervezeteknek

Mindazon pilisvörösvári civil szervezetek, akik rendszeresen, ingyenesen, az önkormányzat kérésére aktívan részt vesznek a városi rendezvényeken, mostantól évente egy alkalommal egy belépődíjas rendezvényükön ingyenesen vehetik igénybe a Művészetek Háza színháztermét, így a rendezvény teljes bevétele az egyesületeknél maradhat. (165/2017. határozat – 10 igen, 2 tartózkodás)

Jutalom a rendőröknek és a polgárőröknek

A Vörösvári Napokon végzett áldozatos munkájukért a Pilisvörösvári Rendőrőrs 12 dolgozójának jutalmazásáról döntöttek a képviselők. A rend őrei fejenként 12 700 forint értékben Erzsébet-utalványt, az egység vezetője, Papik András körzeti megbízott 20 ezer forintot kap jutalomként. A polgárőrök munkájának elismeréseként, munkájuk megkönnyítésére CB-rádiók beszerzéséről döntött a testület, összesen kb. 100 000 forint értékben. A beszerzendő tíz készülékből 5-5 darabot kap majd a Pilisvörösvári Polgárőr Egyesület, illetve a Liget Polgárőr Egyesület. (166/2017. határozat – 12 igen)

Eladó ingatlan a Sirály utcában

Pályázatot írt ki az önkormányzat a Sirály utca 7202/3 hrsz. alatt található önkormányzati ingatlan értékesítésére. Az ingatlan alsó limitára 7 700 000 forint. (168/2017. határozat – 11 igen, 1 tartózkodás)

Új nevet kapott a „Liliom út”

A 6459 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa telekalakítási eljárás során az ingatlanjának egy részét (6459/1 hrsz.) az önkormányzat részére ajándékozta közút kialakítása céljából. Mivel a kialakított közterület nem egy meglévő közterület folytatása, szükségessé vált az elnevezése. A szomszédos ingatlanok tulajdonosai ezt az utat maguk eddig „Liliom út”-nak hívták, de ilyen utca nem szerepel a pilisvörösvári utcanévjegyzékben. Van a jegyzékben egy „Liliom utca”, ami a város másik végén, a Budai útról nyílik. A „Liliom út” lakói tévesen ide vannak bejelentve. Tekintettel arra, hogy a szóban forgó új utca a Barackos utcából nyíló zsákutca, a testület „Barackos köz”-nek nevezte el. (169/2017. határozat – 12 igen)

Télre bezár a Tópart Halsütöde

A Tópart Halsütödét üzemeltető kft. ügyvezetője kérelmet nyújtott be az önkormányzatnak, miszerint az őszi-téli időszakban szüneteltetni szeretné a halsütöde működtetését. A területre vonatkozó bérleti szerződést – mely alapján havonta 150 000 forint bérleti díjat fizet – a bérlő nem mondaná fel, de a szüneteltetés idejére elbontaná a sütödét. A kérelmet figyelembe véve a képviselő-testület úgy módosította a bérleti szerződést, hogy minden év szep­tember 30-ától a következő év április 13-áig a létesítmények elbontásával és a működés szüneteltetésével a bérlő 15 000 forint/hó bérleti díjat köteles fizetni. (170/2017. határozat – 9 igen, 3 nem)

Szerződésmódosítás a Báthory utcai útépítés kivitelezőjével

Módosítani kellett a testületnek a Nadi Építő Kft.-vel „Szilárd burkolatú utak” tárgyában kötött vállalkozási szerződését. Az útépítés tervezése közben kiderült ugyanis, hogy vannak az út nyomvonalában problémás ingatlanok: egy tulajdonos csak papíron adta le az úthoz szükséges területet, egy másik tulajdonos pedig – korábbi szóbeli ígérete ellenére – nem is volt erre hajlandó. Ezeken a részeken jelenleg nincs szabályos lehetőség az út megépítésére, ezért a testület egyelőre arról lemondott. A két említett ingatlan között azonban van 85 méter, ahol a tulajdonosok mindent megtettek az út megépülése érdekében: hivatalosan leadták a szükséges területeket, és hátrébb vonták a kerítéseiket. Ezen a szakaszon tehát minden további nélkül megépülhet az út. Fentiek miatt a közbeszerzési pályázat kiírásakor tervezett 501 méter helyett 300 m + 85 m, azaz összesen 385 méter út fog megépülni. A kivitelezési ár nettó 44 915 970 forint + áfa összegről nettó 35 406 215 forint + áfa, azaz bruttó 44 965 893 forintra csökken. A hosszabb, 300 méteres szakasz végleges forgalomba helyezési engedélyt kap, míg a rövidebb, 85 méteres szakasz csak ideiglenest. (171/2017. határozat – 12 igen)

2018-ban is lesz Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a korábbi évekhez hasonlóan meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulóját, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. Pilisvörösvár Város Önkormányzata a tavalyi évhez hasonlóan ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, és a 2018-as évre is 500 000 Ft-ot biztosít a pályázati rendszer keretében a szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók támogatására. (172/2017. határozat – 12 igen)

Felterjesztés Pest megyei kitüntető díjakra

Pest Megye Önkormányzatának közgyűlése egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2015. (V.11.) sz. rendelete értelmében javaslattételi jog illeti meg a Pest megyében működő települési önkormányzatok képviselő-testületeit a rendeletben felsorolt 13 féle díj tekintetében (Pest Megye Díszpolgára cím, Pest megyéért Emlékérem, Év Polgárőre Díj, Év Tűzoltója Díj, Nemzetiségekért Díj, Testnevelési és Sportdíj, Év Gazdálkodója Díj, Év Iparosa Díj, Év Kisvállalkozása Díj, Év Sportolója Díj, Év Legjobb Csapata Díj, Év Edzője Díj, Év Szabadidő és Sport Szervezete Díj). A díjakra olyan személyek vagy egyesületek terjeszthetők fel, akik megyei vagy országos szinten kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és Pest megyei egyesületben tevékenykednek vagy sportolnak. Pilisvörösvár Város Önkormányzata minden évben él a felterjesztés lehetőségével. Idén Év Polgárőre Díjra Steckl Mátyást, a Pilisvörösvári Polgárőr Egyesület tagját, korábbi elnökét, Év Sportolója Díjra pedig férfi utánpótlás korosztály kategóriában Fetter Erik hegyikerékpáros versenyzőt terjesztették föl. (173/2017. határozat – 12 igen, 174./2017. határozat – 12 igen)

Az ülésen hozott rendeletek:

  • 28/2017. (IX. 29.) ­ Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 6/2005. (IV. 07.) önkormányzati rendelet módosítása
  • 29/2017. (IX. 29.) – A közterület- és városrésznevek, valamint a házszámozás megállapításáról, illetve azok jelöléséről szóló 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyéb határozatok:

  • 161/2017. (IX. 15.) – A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv tervlapjainak véleményezéséről
  • 162/2017. (IX. 25.) – A Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet egészségügyi alapellátást biztosító helyiségeinek felújítására vonatkozó pályázat hiánypótlásáról
  • 167/2017. (IX. 28.) – A Mátyás király utca és a Nagy-tó közötti zárt csapadékcsatorna és a Tó-dűlői záportározó megépítésének támogatására vonatkozó nemzetgazdasági minisztériumi pályázat benyújtásáról szóló 153/2017. (IX. 07.) Kt. számú határozat kiegészítéséről

A képviselő-testület által hozott határozatok és rendeletek megtalálhatóak a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzati dokumentumok)