XVII. évfolyam 9. szám - 2017. szeptember

Önkormányzati döntések

2017. szeptember 7.

Első féléves beszámoló a gazdálkodásról

Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. Az önkormányzat az idei első félévet a bevételi előirányzat 55,22%-os és a kiadási előirányzat 42,16%-os teljesítésével zárta. A féléves beszámoló adataiból következtetve az éves költségvetés a tervek szerint fog teljesülni úgy, hogy az intézmények működtetése, az alap- és vállalt feladatok ellátása biztosítva van, és emellett az év végéig mintegy 400 millió forint értékű fejlesztés fog megvalósulni. (147/2017. határozat – 8 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

Megegyezés a Ceglédi Tankerülettel

Az önkormányzat tulajdonában álló, Rákóczi u. 8. szám alatti ingatlanban (a volt Muttnyánszky Ádám Szakképző Iskola épületének egyik szárnyában) működik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálatának Pilisvörösvári Tagintézménye (Nevelési Tanácsadó). Az ingatlan azon részét, mely korábban is köznevelési célt szolgált, az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően ingyenesen adta a tankerület használatába 2011-ben. 2014-ben a KLIK jelezte, hogy az intézmény feladata és létszáma bővült, ezért további helyiségekre lenne szükségük, amiket bérelnének. Az önkormányzat a kérés alapján kijelölte azokat a helyiségeket, melyek bérbe adhatók voltak (5 helyiség, összesen 99,27 m2), és 1000 Ft/m2-ben határozta meg a bérleti díjat. A tankerület 2015-ben birtokba is vette a – frissen, e célra felújított – helyiségeket, de nem küldte vissza az aláírt szerződést, és bérleti díjat sem fizetett. Az önkormányzat több ízben is próbálta érvényesíteni a jogait, de sikertelenül.

2017. március 7-én az önkormányzat ügyvédje levélben szólította fel a tanke­rületet az eddig felhalmozott bérletidíj-hátralék és rezsitartozás megfizetésére, és kilátásba helyezte a peres eljárás megindítását. Mivel a tartozás kiegyenlítése a felszólítás után sem történt meg, idén májusban az önkormányzat keresetet nyújtott be a bíróságon. A kereset benyújtása után a tankerület jelezte, hogy szeretne peren kívüli megegyezést. Gromon István polgármester ezután több ízben egyeztetett a tankerületi központ vezetőivel és a jogi szakértőkkel, s az egyeztetések alapján körvonalazódott megoldást a képviselő-testület elé terjesztette.

Az ülésen az a döntés született, hogy az önkormányzat egyezséget köt a Ceglédi Tankerületi Központtal. Eszerint a Ceglédi Tankerületi Központ kártérítés jogcímen megfizeti Pilisvörösvár Város Önkormányzata részére a 2015. április 1-jétől 2017. szeptember 26-áig keletkezett, összesen 2 964 864 forint használati díjtartozást és 576 454 forint közüzemi díjtartozást. Döntöttek továbbá arról is, hogy az önkormányzat szeptember 27-től a Rákóczi u. 8. szám alatti ingatlanból összesen 111 m2 területet (7 helyiség) kedvezményesen bérbe ad a tankerületnek 751 Ft/m2 kedvezményes díjért, s a kedvezményes díjra való tekintettel a tankerület évente legalább 332 004 forint értékben felújításokat végez az általa használt ingatlanrészen. (148/2017. határozat – 10 igen, 1 nem)

Székhelyhasználati kérelem

A mintegy harminc lelkes fiatalból álló Werischwarer Heimatwerk Hagyományőrző Egyesület, amely már többször szerepelt különböző városi rendezvényeken, kérvényezte, hogy részükre a képviselő-testület székhelyhasználati engedélyt adjon a Művészetek Házában. A hagyományőrzésben már évek óta aktív Heimatwerk pilisvörösvári, illetve környékbeli fiatalokból áll, céljuk a pilisvörösvári és környékbeli sváb hagyományok felkutatása, megőrzése, közösségben való megélése és továbbadása. Találkozóikat eddig is a Sváb Sarokban vagy a Művészetek Házában tartották, ezért kérelmezték, hogy székhelyük hivatalosan is a Művészetek Háza legyen. A képviselő-testület engedélyezte a székhelyhasználatot. (149/2017. határozat – 11 igen)

Új szabályokkal bővült a közösségi együttélésről szóló rendelet

Februári megalkotása és májusi módosítása után ismét módosította a képviselő-testület a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet, az eddigi tanulságok alapján.

A módosítás szerint 200 000 forintig terjedő bírsággal sújtható az a természetes személy és 1 millió forintig terjedő bírsággal az a jogi személy vagy szervezet, aki/amely engedély nélkül hulladékot felhalmoz, raktároz, vagy a hulladék rendszeres elszállításáról nem gondoskodik, illetve aki – a szabályszerűen végzett építési, felújítási munkálatok időtartamát kivéve – építési törmeléket vagy 3 m3 mennyiséget meghaladó építőanyagot vagy 30 napnál tovább gépjárműroncsot tárol. Ugyanezt a bírságot kapja az is, aki nem gondoskodik a rovarok vagy rágcsálók irtásáról, illetve a gyom és a gaz eltávolításáról.

Szintén pénzbírsággal sújtható az, aki úgy ültet közterületre növényt, hogy annak gondozásánál, metszésénél a közlekedés biztonságára vonatkozó szabályokat nem tartja be, illetve a közterületen történő növény ültetéséhez a polgármester engedélyét nem kéri meg. Ugyanez vonatkozik arra is, aki akadályozza a csapadékvíz elfolyását, vagy a csapadékvizet a szennyvízelvezető hálózatba vezeti.

A rendeletmódosítás értelmében szintén pénzbírsággal sújtható az, aki a kötelező közszolgálatásokat nem veszi igénybe, és az is, aki közterületi és nem közterületi rendezvényen engedély nélkül vagy az engedélyben meghatározott feltételek megsértésével hangosító berendezést üzemeltet, élőzenét, gépi zenét vagy más műsort szolgáltat. (25/2017. rendelet – 9 igen, 2 nem)

Rendelet a közművelődési feladatokról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 évvel ezelőtt alkotta meg a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 12/2003. (V. 28.) önkormányzati rendeletét. Az azóta bekövetkezett jelentős jogszabályi és szervezeti változások következtében most egy új rendelet megalkotása vált szükségessé, de lényegében a korábbi rendeletnek megfelelő tartalommal.

A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével ­ a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján ­ egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és a finanszírozási alapelvet. (26/2017. rendelet – 9 igen, 2 tartózkodás)

Előzetes megállapodás a tanuszoda ügyében

2017. augusztus 18. napján a Magyar Nemzeti Sportközpontok (MNSK) által megbízott tervezők megküldték a pilisvörösvári tanuszoda telepítési tervét szakmai véleményezésre, majd 2017. augusztus 21. napján Jánosi János vezető tervező arról adott tájékoztatást, hogy Pilisvörösvár bekerült a támogatott 15 tanuszodaprojekt közé és kérte, hogy a tervezési folyamatok előkészítése érdekében az önkormányzat indítsa meg a kiválasztott 097/90–96 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítását és művelésből történő kivonását.

2017. augusztus 24-én Kovács Norbert, a Nemzeti Sportközpontok főigazgatója elektronikus levélben tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy Pilisvörösváron 2 medencés tanuszoda épül, az úszómedence mérete 15×25×1,9 m, a tanmedence mérete 10×6×0,8 m. A medencetéren kívül a fejépületben öltözők és egyéb kiszolgáló helységek kapnak helyet.

A tanuszoda a Klebelsberg Központtal történő együttműködésben, a helyi és járási iskolások fogadására készül. Tervezett uszodahasználati rend: a 08:00­16:00 közötti időszakot az iskolások számára tartják fenn, a szabadidősport hívei a szabad kapacitás terhére használhatják a létesítményt.

Az uszoda tervei 2017. december 31-éig készülnek el, az alapkő letétele 2018 áprilisáig, a kivitelezés pedig 2019 júniusáig történik meg. Az MNSK emellett küldött egy előzetes megállapodást, amely a tanuszoda-beruházás előkészítésével kapcsolatos együttműködés kereteit tartalmazza. A megállapodást a képviselő-testület elfogadta. (150/2017. határozat – 11 igen)

Kivitelező kiválasztása a vis maior pályázathoz

A képviselő-testület még nyári ülésén döntött a bruttó 2 346 234 forintos vis maior pályázat benyújtásáról csapadékvíz-elvezető csatorna helyreállítására az Ipartelep utcában. A benyújtott pályázat elbírálása év végéig várható.

Közben azonban minden esőzéssel tovább romlik a csapadékvíz-elvezető árkok állapota, ezért azok felújításával nem lehet megvárni az év végét. A testület most arról döntött, hogy fedezetet biztosít – a pályázat eredményétől függetlenül – a Tűzoltó utcai és az Ipartelep ­ Szent László utcai csapadékvíz-elvezető árok helyreállítására. A kivitelezéssel a Jó-Ép Kft.-t bízták meg bruttó 2 476 378 forintért, a műszaki ellenőri szerződés megkötésére pedig a Közutas Mérnöki Iroda Kft.-t bruttó 241 300 Ft összeggel. (151/2017. határozat – 11 igen)

Ingatlanvásárlás a Tó-dűlői út és a záportározó kialakításáért

A Tó-dűlőben, a viadukt mögött lévő 6227-es helyrajzi számú ingatlan egy részét a Szabályozási Terv közlekedési célú közterületként jelöli meg, a telek másik részét pedig záportározónak. A terület azonban magántulajdonban van. Az önkormányzat az elmúlt években többször egyeztetett az ingatlan tulajdonosaival és jogi képviselőjükkel az út, illetve a záportározó kialakításához szükséges terület megszerzése érdekében, de eredménytelenül, ezért a képviselő-testület júniusban döntött arról, hogy megindítja az ingatlan adásvételéhez, illetve – az adásvétel eredménytelensége esetén – a kisajátításhoz szükséges eljárást. Az önkormányzat értékbecslővel felbecsültette az ingatlant, és ez alapján 17 millió forintos vételi ajánlatot tett a tulajdonosoknak. A tulajdonosok 18 milliós árat szabtak, amit a képviselő-testület – mérlegelve a kisajátítási eljárás időigényét, költségeit és kockázatát – elfogadott. (152/2017. határozat – 11 igen)

Pályázat csapadékvíz-elvezetésre

Pályázat beadásáról döntött a képviselő-testület a Szent János-patak Mátyás király utca és Nagy-tó közötti szakaszán zárt csapadékcsatorna, illetve a Tó-dűlőben egy záportározó építésének támogatására. A pályázat kiemelten olyan fejlesztéseket támogat, melyek megakadályozzák, vagy legalább mérsékelik az utóbbi 10 évben igazolhatóan bekövetkezett vízkáresemények megismétlődését, csökkentik a károk mértékét, gyakoriságát, elősegítik a vízkárok enyhítését. A pályázat beadási határideje szeptember 18., az igényelhető támogatás minimum 40 millió, maximum 300 millió forint. A támogatás maximális mértéke függ a település egy lakosra jutó adóerő-képességétől, ami Vörösvár esetében 95%-os támogatást jelent. A tervezői költségbecslés szerint a csapadékcsatorna kivitelezésének várható összege kb. bruttó 85 725 000 forint, a záportározóé 65 836 800 forint. A szükséges önrész összege 7 578 090 forint, amit a képviselő-testület biztosított. (153/2017. határozat – 11 igen)

Az ülésen hozott rendeletek:

  • 24/2017. – A bölcsődei ellátásokról, azok igénybevételéről és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
  • 25/2017. – A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
  • 26/2017. – A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
  • 27/2017. – A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

A képviselő-testület által hozott határozatok és rendeletek megtalálhatóak a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzati dokumentumok)

vorosvari-ujsag-2017-09-00018